ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ระบบให้คะแนนการฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดบนโปรแกรมประยุกต์เว็บและโทรศัพท์มือถือ = Scoring system for Taekwondo training on web and mobile applications / ธนาพัฒน์ พิทักษ์อรรณพ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
ซอฟต์แวร์
922 ระบาดวิทยาและผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Epidemiology and impacts of hospital - associated infections on older patients in tertiary care hospitals / จินต์จุทา แก้วมาก / 2559 /Full Text
Subject
ระบาดวิทยา
การติดเชื้อ
ผู้สูงอายุ -- โรค
923 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate proposed model in municipal solid waste management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ศุภรินทร์ อนุตธโต / 2559 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
ขยะ -- หางดง (เชียงใหม่)
ขยะ -- การจัดการ
การลดปริมาณของเสีย
924 แรงจูงใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการสมัครสมาชิกร้านค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Motivation of consumers in Mueang Chiang Mai district towards subscribing membership of ready-to-wear clothing retailers / ปรารถนา บูรพาไพศาล / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ร้านค้าปลีก -- เมือง (เชียงใหม่)
925 แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Work motivation of staff in subdistrict administrative organizations, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ปิยนุช เครือศิริ / 2559 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
แรงจูงใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
926 แรงจูงใจในการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตพื้นที่การขายภาคเหนือตอนบน = Motivation to work of medical representatives of multinational pharmaceutical companies in the Upper North of Thailand / พรธีรา โต / 2559 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
ยา -- ตัวแทนทางการค้า
927 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์กระดังงาต่อเซลล์เชื้อสายมะเร็งบางชนิดในมนุษย์ = Anticancer activities of crude extracts from annonaceae family on some human cancer cell lines / กิตติ ภูมิภูถาวร / 2559 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยสมุนไพร
กระดังงา
สารสกัดจากพืช
928 ลักษณะเฉพาะเชิงแสงของเลนส์ที่ปรับเปลี่ยนได้ = Optical characteristics of adaptive lenses / อรวรรณ ใจบุญ / 2559 /Full Text
Subject
เลนส์
ทัศนศาสตร์
ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์
929 โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่ = A Childs world in the days of adults / ณรงค์ยศ ทองอยู่ / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
930 วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Political culture of employees of electricity generating authority of Thailand at Mae Mo Powerplant in Mae Mo District, Lampang Province / ก่อเกื้อ พรหมกสิกร / 2559 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชนชั้นกลาง -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมทางการเมือง
931 วาทกรรม ความเป็นคนดี ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา = The Discourse of nobility in Buddhism textbook in Thailand / วรรณลิสา นันตะสุคนธ์ / 2559 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
แบบเรียน
สื่อการสอน
932 วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตสินค้าเกษตรกรรมของโครงการหลวงตีนตก = Economic codt-benefit analysis of agricultural production Teen Tok Royal Project Foundation / พิราภรณ์ ชินอ่อน / 2559 /Full Text
Subject
โครงการหลวงตีนตก (เชียงใหม่)
ผลิตผลเกษตร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ผลิตผลเกษตร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
933 วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง = Economic cost-benefit analysis of aricultural processing community enterprise Baan Wang Tan Tong / อัจฉราพรรณ หมั่นไร่ / 2559 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
ผลิตผลเกษตร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
ผลิตผลเกษตร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
934 วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accounting practices for income taxes of the resources industry group in the stock exchange of Thailand / บุศรินทร์ ใจเสมอ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การบัญชี
935 วิธีการปฏิบัติในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Teaching practices for developing geometry problem solving abilities of lower secondary school students in classroom taught through open approach / จารุวรรณ สอนแปง / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เรขาคณิต
936 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการตลาดของผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง = Comparative study of marketing communication styles between private and governmental ceramic distributors / ปัญณ์วรัตน์ เลิศธวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
937 ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งเชื้อชาติไทยกับเชื้อชาติกะเหรี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A Comparative study of political culture between Thai-race and Karen-race Voters in Sop Moei District, Mae Hong Son Province / อนุพงษ์ ใหม่พรหม / 2559 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
938 สถานการณ์ที่มีผลต่อการค้าชายแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 = Situations affecting bordor trade context through the 4th Thai-Laos Friendship Bridge / นันทเดช ศรีวิราช / 2559 /Full Text
Subject
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เชียงของ (เชียงราย) -- การค้ากับต่างประเทศ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
939 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอสะเมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Academic management of schools in Samoeng District, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 / ณัฐรดา ปิ่นประยูร / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
940 สมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมหมักดองด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส = Performance of pickled industrial wastewater by electrolytic process / สวรรยา สมพงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
เซลล์อิเล็กทรอไลต์
อุตสาหกรรมหมักดอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49