ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบเหมืองฝาย ฝายพญาอุต ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Local wisdomin management system of check dam Fai PhayaAud , Tonthong Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / จุฑารัตน์ ศักดิ์มั่นวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ฝายพญาอุต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เมือง (ลำพูน)
ฝาย -- เมือง (ลำพูน)
902 มองชนชั้นสังคมไทยผ่านอุตสาหกรรมบันเทิง = Social classes to Thailand through the entertainment industry / พัชราภรณ์ ไชยวัณณ์ / 2559 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาความรู้
จิตวิทยาสังคม
ละครโทรทัศน์
903 มาตรวัดความสุขบนพื้นฐานของเซตวิภัชนัย = Fuzzy set base happiness measures / ภูษิต กิตติชัยยะ / 2559 /Full Text
Subject
ความสุข
ฟัสซีเซต
904 มายาคติว่าด้วยความโกงในสังคมไทย: กรณีศึกษา ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม = Myths of corruption in Thai Society: A Case study of TVC Anti-Corruption in Society / สุเมธ จันทร์เพ็ญ / 2559 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์โฆษณา -- แง่สังคม
ภาพยนตร์โฆษณา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
905 มายาคติแห่งวัฒนธรรมบริโภคนิยม = The Mythologies of consumerism culture / บดี บุดดา / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ -- แง่สังคม
906 มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ของศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Brand equity of shopping malls in Chiang Mai province / บดินทร์ สารทอง / 2559 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
ชื่อการค้า
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
907 เม็ดแอลจีเนตที่ฝังตรึงด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการ กำจัดสีย้อมด้วยกระบวนการดูดซับ-การสลายตัวที่เร่งปฏิกิริยาด้วยแสง = Nano titanium dioxide impregnated alginate beads for dye removal via adsorption-photocatalytic degradation process / ปิยวรรณ วงค์สถาน / 2559 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
ไทเทเนียมไดออกไซด์
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
908 รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุข = Smiles and laughter of happiness / ธัญญารัตน์ ทองใจ / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
909 ระดับความสุขในการทำงานของปลัดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Level of working happiness of assistant chief district officers in Chiang Mai Province / ธันยา สุธาพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
ปลัดอำเภอ -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
910 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Work safety management system for nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ปริศนา ทองอร่าม / 2559 /Full Text
Subject
Satety management
Occupational health
พยาบาล -- การบริหาร
ความปลอดภัยในการทำงาน
911 ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ตรวจหาหลายใบหน้า = Class attendance system using multiple faces detection application / ปริญญ์ กรรมสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
การรู้จำใบหน้ามนุษย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
912 ระบบเชิงเส้นเซอร์คูแลนท์และเงื่อนไขสำหรับการมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว = Circulant linear systems and conditions for the uniqueness solution / น้ำทิพย์ มีมาก / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
913 ระบบตรวจจับท่าทางการยกน้ำหนักโดยใช้เซนเซอร์การเคลื่อนไหว = Weight-lifting pattern detector system using motion sensor / พิชามญชุ์ ศรีเสน / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
914 ระบบนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยคุกคามบนเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Data presentation system for supporting threat analysis and alert on Maejo University network / ปานศักดิ์ ชัยภักดี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล
การป้องกันข้อมูล
915 ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี = RFID-Based pharmaceutical inventory management system / ชมพูนุช บุญฤทธิ์อมรชัย / 2559 /Full Text
Subject
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
916 ระบบเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคทองของอาณาจักรล้านนา (ค.ศ.1355-1525) = Economic system and social change in the golden age of The Ln N Kingdom (1355-1525) / วิชญา มาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
917 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Decision support system for high vocational certificate credit transfer for North-Chiang Mai University / รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
918 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม = A Decision support system for legal evaluation in residential and commercial building construction permits / สันติ โฆชพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การก่อสร้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
919 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Decision Support System for Guidance of Personnel Development in the Office of President, Chiang Mai Rajabhat University / เอกพงษ์ พิมสาร / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาบุคลากร -- ฐานข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี -- บุคลากร
920 ระบบให้ความช่วยเหลือสำหรับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Help desk system for information technology division for faculty of agricultural production Maejo University / ศักดิ์ชัย พิรักษ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะผลิตกรรมการเกษตร -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
โปรแกรมประยุกต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49