ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้อกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Invest) ในเขต 52 จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction customers buying K-Cyber invest of Kasikorn Bank in unit 52, Chiang Mai Province / รณิดา แสงประสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
กองทุนรวม -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
882 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้บริการบัตร ATM ของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน = Behaviors and Attitudes of Farmer Clients for Using ATM Cards of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Wiang Sa Branch, Nan Province / เนตรนภา แย้มแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- เวียงสา (น่าน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เวียงสา (น่าน)
เกษตรกร -- เวียงสา (น่าน)
883 พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการดื่มไวน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors and attitudes toward wine drinking of consumers in Mueang District, Chiang Mai Province / อดิลก อุตมะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไวน์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
884 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง = Health Promoting Behaviors Among Persons at Risk of Stroke / จตุพงษ์ พันธ์วิไล / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
หลอดเลือดสมอง -- โรค
885 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Sexual risk behavior and perception on impact of adolescent pregnancy among high school students and vocational certificate students at Li District, Lamphun Province / วิลาวุฒิ วิเชยันต์ / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์ในวัยรุ่น
ครรภ์
886 พลวัตการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ผลิตวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย = Social movement's dynamics of pgaz K' Nyau cultural producer in Northern Thailand / สนทนา มณีรัตนชัยยง / 2559 /Full Text
Subject
ปาเกอะญอ -- ภาวะสังคม
ปาเกอะญอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
กะเหรี่ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ขบวนการสังคม
887 พลวัตของภูมิปัญญาในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างถิ่นกำเนิดในเมืองลวง สิบสองพันนากับบ้านลวงเหนือ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamic of wisdom in Tai Lue vernacular houses between original areas in Mueang Luang, Xishuangbanna and Ban Luang Nua, Ban Luang Tai, Doi Saket District, Chiang Mai Province / อินทนนท์ สุกกรี / 2559 /Full Text
Subject
เรือนไทย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ลื้อ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เรือนไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิปัญญา
888 พื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม = A Space of relations between humans architecture and the environment / วรุตร์ ดวงแก้วกาศ / 2559 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรม
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
จิตวิทยา
889 พื้นที่ออนไลน์กับการก่อตัวของกลุ่ม พลเมืองเน็ต ในยุควิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ = Cyber space and the formation of Netizens groups during Thailand's Political Crisis in 2013-2016 A.D. / พุธิตา ชัยอนันต์ / 2559 /Full Text
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคม
สื่อสังคมออนไลน์
890 พุทธธรรมในวรรณกรรมล้านนา เรื่อง เตโช ยาโม = Buddhadhamma in Lanna literary work Tajo Yamo / พระสุทธิชาติ เล่ห์ดี / 2559 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
891 โฟโตอิลาสติกซิตีสำหรับการวิเคราะห์ความเค้นของวัสดุไบรีฟริงเจนซ์ = Photoelasticity for stress analysis of birefringent materials / พีรวุฒิ บูรณเครือ / 2559 /Full Text
Subject
โฟโตอิลาสติกซิตี้
ความเครียดและความเค้น
892 ภัยแฝงจากนวัตกรรมชีวภาพ = Hidden danger from GMO technology / วรัญญู ศรีสว่าง / 2559 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
893 ภาพตัวแทนหญิงรักหญิงในสื่อบันเทิงไทย: กรณีศึกษาผลงานของผู้ผลิตที่เป็นหญิงรักหญิง = Representation of lesbians in Thai entertainment: Case study of works by lesbian producers / วิราภรณ์ ดวงอยู่สาร / 2559 /Full Text
Subject
เพศ -- การสื่อสาร
รักร่วมเพศ
สตรีเลสเบี้ยน
894 ภาพลักษณ์ของความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมไทยและจินตภาพเรื่องชาตินิยม = The Appearance of Thai united spirit and nationalism imagery / ทิพย์วารี แสนสุวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
จินตภาพ
การสร้างมโนภาพ
ชาตินิยม
895 ภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ = Reflection of class myth in the storyline of the Thai television series Suphapburut Juthathep / นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ละครโทรทัศน์
การตัดสิน (ตรรกวิทยา)
อรรถศาสตร์
896 ภาพสะท้อนเรื่องสิทธิจากมุมมองของผู้หญิงดาระอั้งที่ปางแดง= Reflection on rights through perspectives of Daraung Women at Pang Daeng / กมลพร วุฒินันท์สุระสิทธ์ / 2559 /Full Text
Subject
สิทธิสตรี -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
สตรี -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
สิทธิมนุษยชน
897 ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน = Physical workload and musculoskeletal disorders among baby corn farmers / อนัญญา ชุ่มธิ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
เกษตรกร
898 ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของคนทำงานเซรามิก = Physical workload and musculoskeletal disorders among ceramic workers / ชญาณิศวร์ อินใจวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อ -- โรค
โรคเกิดจากอาชีพ
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
899 ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ = Depression and oral health related quality of life in elderly / ปฐมพงษ์ คำแดง / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแลทันตสุขภาพ
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
900 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น = Postpartum depression, social support, and functional status among adolescent mothers / วรัญญา มูลธิโต / 2559 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ระยะหลังคลอด
มารดาวัยรุ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49