ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 พฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นเอ็มต่อการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of generation M towards selecting english language institutes in Meuang Chiang Mai District / สุณิสา ทาคำวัง / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
สถาบันสอนภาษา -- เมือง (เชียงใหม่)
862 พฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ = Behavior of generation M in Mueang Chiang Mai District towards purchasing functional drinks / สุภาพร อุ่นเมืองเงิน / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
เครื่องดื่ม -- การตลาด
863 พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการเลือกบริการเงินฝากของธนาคาร = Behavior of Millennial Generation in Mueang Chiang Mai towards selecting bank saving services / ภาณุมาศ ศรีไชยวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เจนเนอเรชันเอ็ม
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
เงินฝากธนาคาร
864 พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรใช้บัตรเดบิต = Behavior of generation M in Mueang Chiang Mai District towards using debit card / ระพีพร วุฒิพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เจนเนอเรชันเอ็ม
บัตรเดบิต
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
865 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเจเนอเรชันันวายต่อการ ซื้อของฝากประเภทอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of Thai generation Y tourists towards purchasing souvenirs in food category in Mueang Chiang Mai Distric / พรรษา แดงงาม / 2559 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
อาหาร -- เมือง (เชียงใหม่)
866 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of European backpackers in Chiang Mai Province / จิรานุวัฒน์ เทมวรรธน์ / 2559 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- พฤติกรรม
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
867 พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋าแฟชั่นผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ = Behavior of female students in Mueang Chiang Mai District towards purchasing fashion bags via social network channels / ศิรภัสสร อินต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กระเป๋า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
เครือข่ายสังคมออนไลน์
868 พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อสมาร์ตโฟน = Behavior of generation B consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing smart phones / กนิษฐา พรหมวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สมาร์ทโฟน -- การจัดซื้อ
869 พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ = Behavior of generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards using commercial banks debit cards / ภาวิณี อิสสระเสรี / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- (เมือง) เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
บัตรเดบิต
870 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of consumers towards buying organic agricultural products in Chiang Mai Province / จิราพร บุญมา / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้าเกษตร
871 พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง = Behavior of consumers in Chiang Mai Province Towards using pet services stores / อรชุมา บุบผา / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง
872 พฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีก ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of parents towards purchasing childrens apparel from retailers in Mueang Chiang Mai District / การินวัลณ์ พลอยกระจ่างศรี / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
873 พฤติกรรมของลูกหนี้ในการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3 = Customers' behavior of loan repayment to the student loan fund of Krung Thai Bank public company limited Chiang Mai 3 region, Chiang Mai province / กิตธนา พวงไม้มิ่ง / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
874 พฤติกรรมทางการเมืองของนายกเทศมนตรีเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษานายจรัส ไชยยา = Political behavior of the major of Mueang Kaen Pattana Town Municipality, Mae Tang District, Chiang Mai Province: a case study of Mr.Jarut Chaiya / พลพันธ์ แช่มช้อย / 2559 /Full Text
Subject
จรัส ไชยยา
นักการเมือง -- พฤติกรรม
นักการเมือง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
875 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using services of community malls in Chiang Mai province / ชนากานต์ ทองต้น / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
876 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards selecting petrol types for personal automobiles / พิมพ์นารา โพธิศาสตร์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง -- การจัดซื้อ
877 พฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาวิปัสสนากรรมฐานในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and decision of foreign tourist to do meditation in Chiang Mai Province / พนิตลักษณ์ อายุมั่น / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- การตัดสินใจ
วิปัสสนา -- เชียงใหม่
กรรมฐาน -- เชียงใหม่
878 พฤติกรรมและความพึงพอใจของข้าราชการในการในการใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Government officers' behavior and satisfaction in using Krung Thai Thanawat loans of Krung Thai in Mueang District, Phayao Province / ภาณุมาส วุฒิวณิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ข้าราชการ -- พฤติกรรม
ข้าราชการ -- ความพึงพอใจ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
879 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of students using Academic Affairs Office Service, Faculty of Economics, Chiang Mai University / ยุพวดี อินต๊ะวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษา -- ความพอใจของผู้บริโภค
880 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of tax payers in Tha Sala Tambon Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / สาวิตรี ปู่ย่า / 2559 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49