ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ผลของอัตราการให้ปุ๋ยและการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของลิลีกระถาง = Effects of fertilizer application rates and nutrient deficiency on growth and development of potted lily / รัตนาภรณ์ ชมภูชนะภัย / 2559 /Full Text
Subject
ปุ๋ย
ลิลลี่ -- การเจริญเติบโต
842 ผลของอัตราเวียนน้ำและการเติมโมโนเอทาโนลามีนต่อการเพิ่มคุณภาก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยกตัว = Effect of water recirculation rate and monoethanolamine addition on biogas upgrading by Algae in Air-lift photobioreactor / อรณัฐ ห้วงสกุลเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
คาร์บอนไดออกไซด์ -- การลดปริมาณ
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
843 ผลของอัตราส่วนแก๊สพลาสมาต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอเคมี = Effects of plasma gas ratios on synthesis of carbon nanotube using chemical vapor deposition technique / จิราพร พรมปัญญา / 2559 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
ท่อนาโน
ก๊าซ
844 ผลของอัตราส่วนพลาสติกพอลิโพรไพลีนในอิฐมวลเบาต่อค่าความแข็งอัด ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซึมน้ำ และสภาพนำ ความร้อน = Effects of polypropylene plastic ratio in autoclaved aerated concrete on compressive strength bulk density water absorption rate and thermal conductivity / นวรัตน์ นิธิสุวรรณรักษา / 2559 /Full Text
Subject
อิฐมวลเบา
โพลิโพรพิลีน
ความร้อน -- การนำ
845 ผลลัพธ์ของการควบคุมโรคเบาหวานและพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Outcomes of diabetes control and health behaviors in type 2 diabetes mellitus patients in Huaykaew Sub-district, Maeon District, Chiang Mai Province / ณัฐพงศ ใจบาล / 2559 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
846 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการจราจรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Results of traffic management in Mueang Chiang Mai District / ทัตตวีร์ ด่านพิทักษ์ตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
จราจร
847 ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงญาในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า = Rohingya diaspora in Thailand-Myanmar borderland / คุณวุฒิ บุญฤกษ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรฮิงญา
แรงงานต่างด้าวพม่า
848 แผนการตลาดออนไลน์ของร้านฟีมสเตอร์ = Online marketing plan of Feemster Shop / ชยาลัย โพธิเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
การตลาดอินเทอร์เน็ต
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านค้า -- เชียงใหม่
849 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงที่บ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Ehtnobotany of Karen at Ban Wa Do Kro, Mae Song Sub-district, Tha Song Yang District, Tak Province / รพีภรณ์ ขันธะสีลา / 2559 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
พฤกษศาสตร์ -- ท่าสองยาง (ตาก)
กะเหรี่ยง -- ท่าสองยาง (ตาก)
850 พฤติกรรมการกินอาหารที่ให้พลังงานสูงและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = High energy food intake behavior and nutritional status of school age children in Mueang Chi Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / วราภรณ์ ใจสุยะ / 2559 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
เด็ก -- แง่โภชนาการ
851 พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดลำพูน = Agricultural credit card usage behavior of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Lamphun Province / ฐาปนา เมืองสุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ลำพูน
สินเชื่อเกษตร -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
852 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทยในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of Thai customer in Warorot Market, Chiang Mai province / ธนพล บุญยะเดช / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดวโรรส
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
853 พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล = Travelling behavior according to sustainable consumption concept of Thai tourists in Lipe Island, Satun Province / อาระตี ตันสกุล / 2559 /Full Text
Subject
เกาะหลีเป๊ะ
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว -- ไทย
สตูล -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
854 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังจากมีการใช้นโยบายมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนา = Domestic tourism behavior of Thai tourists after the implementation of tax pokicy for promoting tourism and seminar / วิพรรณ ชูอรรถ์ / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว -- ภาษี
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
855 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งศีรษะและคอ = Food consumption behavior and nutritional status among persons with head and neck cancer / อรวรรณ เรือนมี / 2559 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- โภชนาการ
การกำหนดอาหาร
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
856 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก = Food consumption behaviors and nutritional status in older persons with dysphagia / ลลิตา สีรักสา / 2559 /Full Text
Subject
ภาวะการกลืนผิดปกติ
ผู้สูงอาย -- โรค
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
857 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information-seeking behavior of foreign students at Chiang Mai University / ศุภวรรณ อาจกล้า / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาต่างชาติ
การค้นข้อสนเทศ
858 พฤติกรรมการออมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Saving behavior of university staff at Chiang Mai University / ปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล -- เชียงใหม่
859 พฤติกรรมของกลุ่มเกย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเสื้อผ้าบุรุษ = Behavior of gay men in Mueang Chiang Mai District Towards buying male garments / สุรเดช ขวัญศรี / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าบุรุษ -- การจัดซื้อ
เกย์ -- เชียงใหม่
860 พฤติกรรมของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ = Behavior of working-aged people in Mueang Chiang Mai District towards purchasing jeans / ณพวีร์ พิสิษฐ์กุล / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ยีนส์ (เสื้อผ้า) -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49