ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of an empowerment program on quality of life among older persons with stroke / จารวี คณิตาภิลักษณ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
822 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Effects of an empowerment program on breastfeeding behaviors among mothers of preterm infants / สุรภี ชัยนันท์ / 2559 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
823 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว = Effect of a self-management education program on self-management behaviors among older persons with atrial fibrillation / อรพิน มโนรส / 2559 /Full Text
Subject
เอเตรียลฟิบริลเลชัน
ผู้สูงอายุ
หัวใจ -- โรค
824 ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effects of cognitive training program on cognitive abilities in stroke patients / รักฤทัย คันธี / 2559 /Full Text
Subject
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กิจกรรมบำบัด
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
825 ผลของผลึกโซเดียมไนโอเบตต่อสมบัติเชิงไฟฟ้าของเซรามิกโพเเทสเซียมโซเดียมไนโอเบต = Effects of NaNbO3 crystals on electrical properties of (K0.5Na0.5)NbO3 ceramics / ชวลิต สุขศรี / 2559 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
วัสดุศาสตร์
826 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการควบคุมทรงพุ่มของมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) = Effects of paclobutrazol on canopy control of Cleistocalyx nervosum var. paniala / ธัญวรัตน์ วงเวียน / 2559 /Full Text
Subject
มะเกี๋ยง -- การปลูก
มะเกี๋ยง -- การเจริญเติบโต
827 ผลของพีเอช อุณหภูมิ และเวลาเก็บกัก ต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจน จากน้ำคั้นหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ด้วยการหมักในที่มืด = Effects of pH, Temperature, and HRT on Efficiency of Hydrogen Gas Production from Napier Pakchong 1 Grass Juice by Dark Fermentation / กมลชนก มะยาระ / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานชีวมวล
ไฮโดรเจน -- การผลิต
828 ผลของยาสีฟันและนํ้ายาบ้วนปากลดอาการเสียวฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดกับเนื้อฟัน = Effect of desensitizing toothpaste and mouthwash containing pro-argin and novamin on the microtensile bond strength of dental adhesive to dentin / ศศิกานต์ สิริยศธำรง / 2559 /Full Text
Subject
เนื้อเยื่อฟัน
ยาสีฟัน
ฟัน
829 ผลของยูเรียและแคลเซียมซัลเฟตต่อการเจริญเติบโตของเรพซีด (Brassica napus L.) = Effects of urea and Calcium Sulfate on growth and development of Rapeseed (Brassica napus L.) / ภรณ์พรรณ วงค์สถาน / 2559 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์ -- การเจริญเติบโต
ยูเรีย
แคลเซียมซัลเฟต
ธาตุอาหารพืช
830 ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of yoga on dyspnea and pulmonary function among persons with chronic obstructive pulmonary disease / เสาวลักษณ์ หงษาไช / 2559 /Full Text
Subject
ฎ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- การรักษา
โยคะ
831 ผลของระดับแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโตของว่านสี่ทิศ = Effects of calcium and boron levels on growth and development of hippeastrum / วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ -- การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของพืช
832 ผลของระยะเวลาก่อนการฉายแสงต่อกำลังยึดของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายใต้ภาวะแรงดันในโพรงประสาทฟัน = Effect of waiting interval before light curing on bond strength of resin modified glass Ionomer Cement under pulp pressure / พรรณทิพา บุตรดา / 2559 /Full Text
Subject
เรซินทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
ทันตกรรมจัดฟัน -- เครื่องมือและอุปกรณ์
สารยึดติดทางทันตกรรม
833 ผลของเวลาเติมอากาศต่อการกำจัดไนโตรเจนโดยใช้ถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์ = Effect of aeration times on nitrogen removal by sequencing batch reactor tank / เรือนแก้ว เจริญผล / 2559 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
ถังปฏิกรณ์เอสบีอาร
834 ผลของสัดส่วนขนาดของอนุภาคต่อการแยกชั้นในวัสดุแบบเม็ด 2 มิติ ภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง = Effect of particle size on segregation in 2D granular material under vertical vibration / ธุวชิต กันยาเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
การสั่น (พลศาสตร์)
835 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมต่อการขยายพันธุ์และการสร้างเหง้าของขิง (Zingiber officinale) ในสภาพปลอดเชื้อ = Effects of growth regulators and environment on in vitro propagation and microrhizome formation of Zingiber officinale roscoe / ชลธิชา ใจมาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ขิง -- การขยายพันธุ์
ลำต้นใต้ดิน
836 ผลของสารคู่ควบไซเลนในสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินคอมโพสิตกับลิเทียมไดซิลิเกต = Effect of silane coupling agent in universal adhesive agent on shear bond strength between resin composite and lithium disilicate / ชุติมา สุขประภาภรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
สารยึดติดทางทันตกรรม
เรซินทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
837 ผลของสารฆ่าเชื้อบางชนิดต่อการลดปริมาณจุลินทรีย์และคุณภาพของแผ่นใบตองสดพร้อมใช้ระหว่างการเก็บรักษา = Effects of some sanitizers on microbial reduction and quality of ready-to-use fresh banana leaf during storage / วรัมพร กุลเจริญทรัพย์ / 2559 /Full Text
Subject
ใบตอง -- การเก็บและการรักษา
เอสเคอริเคียโคไล
จุลินทรีย์
838 ผลของสารเติมแต่งและกระบวนการอบเหนียวต่อโครงสร้างและสมบัติของแก้วแคลเซียมบอโรฟอสเฟตคราวน์จากเอฟจีดียิปซัม = Effects of additives and annealing process on structures and Ppoperties of calcium borophosphate crown glass from FGD-Gypsum / ธิดา ตุงใย / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมแก้ว
โครงสร้างเคมี
อุตสาหกรรมเคมี
839 ผลของแหล่งน้ำชะและอัตราการหมุนเวียนในการผลิตกรดอินทรีย์จากผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ในการย่อยสลายไร้ออกซิเจนแบบแห้ง = Effects of leachate sources and recirculation rates in organic acid production from water hyacinth (Eichhornia crassipes) in dry anaerobic digestion / ชุมนัดภ์ มณีศิริ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การย่อยสลายทางชีวภาพ
การจัดการคุณภาพน้ำ
840 ผลของอัตราการกรองและความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทนต่อสมรรถนะการดูดซับของถ่านกัมมันต์ = Effects of filtration rate and trihalomethane concentration on performance of activated carbon adsorption ณิชา อมชุ่มรส / ณิชา เอมชุ่มรส / 2559 /Full Text
Subject
ไตรฮาโลมีเทน
คาร์บอนกัมมันต์
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซึมและการดูดซับ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49