ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ผลของการให้ความรู้ข้อมูลย้อนกลับและอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of knowledge, feedback and equipment provision on practices and efficiency of environmental cleaning among personnel in general hospital / ทัศนีย์ นวลคำ / 2559 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
บุคลากรโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์
802 ผลของขนาดเม็ดผลึกแบเรียมไทเทเนตต่อโครงสร้างเชิงจุลภาคและสมบัติเชิงไฟฟ้าของแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนียมไทเทเนตเซรามิก = Effects of particle Size of Barium Titanate Crystals on microstructure and electrical properties of Barium Calcium Zirconium Titanate Ceramics / มัลลิกา คำหน้อย / 2559 /Full Text
Subject
โครงสร้างจุลภาค
แบเรียมไทเทเนต
แคลเซียมเซอร์โคเนียมไทเทเนตเซรามิก
ผลึกศาสตร์
803 ผลของความเข้มข้นแคดเมียมในดินต่อผลผลิต และการสะสมแคดเมียมในข้าว 3 พันธุ์ = Effect of soil cadmium concentrations on grain yield and cadmium accumulation in three rice varieties / กัญญ์กุลณัช คำปวง / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
แคดเมียม
804 ผลของความเข้มข้นแอมโมเนียและไนไตรท์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวราบ = Effects of ammonia and nitrite concentrations on nitrogen removal by ANAMMOX process in a horizontal subsurface flow constructed wetland system / วริศรา จันดา / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด
805 ผลของความเครียดจากโซเดียมคลอไรด์ต่อการเติบโตปริมาณโพรลีน คลอโรฟิลล์และวิตามินซี ในต้นกล้าทานตะวัน = Effects of Sodium Chloride stress on Growth and Contents Proline, Chlorophyll and Vitamin C in Helianthus annuus L. Seedlings / นงลักษณ์ แอมบอส / 2559 /Full Text
Subject
กล้า -- การเจริญเติบโต
โซเดียมคลอไรด์
โพรลีน
คลอโรฟิลล์
วิตามินซี
806 ผลของจำนวนชั้นของเยื่อไม้ไผ่ต่อความต้านทานความร้อนของผนังไม้ไผ่อัดสาน = Effect of number of bamboo tissue layers on thermal resistance of woven bamboo wall / จิรชาติ ใคร้มา / 2559 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
ไม้ไผ่
807 ผลของชนิดและปริมาณตัวให้อิเล็กตรอนต่อประสิทธิภาพ การกำจัดไนเตรทด้วยพีอาร์บี = Effects of type and amount of electron donors on nitrate removal efficiency by PRB / เยาวรัตน์ เยาวกุล / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
808 ผลของเดือยฟันชนิดคอมโพสิตเสริมใยไฟเบอร์หรือโลหะเหวี่ยงต่อการแตกหักแนวดิ่งของแบบโครงสร้างสองชั้นแก้วเรซินทรงกระบอก = The Effect of Fiber-Reinforced composite or cast metal post on the vertical fracture of a cylindrical Glass-Resin bilayer structure / ขนิษฐา เกษตรวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
เรซินทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
809 ผลของนาโน-ซิลิกาต่อคุณสมบัติดัดขวางและเสถียรภาพของสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต = Effect of Nano-silica on flexural properties and color stability of polymethyl methacrylate / สุธีรา มงคลตรีรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
โพลิเมทิลเมทาคริเลต
ซิลิกา
810 ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อคุณภาพดอกของกุหลาบ = Effects of nitrogen and phosphorus on flower quality of rose / วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์ / 2559 /Full Text
Subject
กุหลาบ
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
811 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบคอแดง = Effects of brassinosteroids on clonal propagation of paphiopedilum appletonianum (Gower) rolfe 1896 / ธนูชัย สมิตะสิริ / 2559 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบคอแดง
การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
812 ผลของปริมาณและการปรับสภาพพื้นผิวแบบต่าง ๆของเส้นใยแก้วชนิดก้านสั้นทางอุตสาหกรรมต่อคุณสมบัติดัดขวางของพอลิเมทิลเมทาคริเลต = The Effect of amount and various surface treatments of industrial short-rod glass fiber on the flexural properties of polymethylmethacrylate / ณัฐพล เตชูปกรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
เทคโนโลยีทันตกรรม
813 ผลของโปรแกรมการโค้ชต่อการเตรียมพร้อมและภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง = Effects of coaching program on preparedness and burden among caregivers of older persons with stroke / นัยน์ปพร จันทรธิมา / 2559 /Full Text
Subject
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้สูงอายุ -- โรค
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
814 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบต่อสภาวะอาการในเด็กป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Effect of oral mucositis management program on symptom status of children with cancer receiving chemotherapy / พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง
เด็ก
เยื่อบุช่องปาก
เคมีบำบัด
815 ผลของโปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อ ความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of family centered care program on anxiety among caregivers of stroke patients / ปวีณา ยศสุรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
816 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the psychiatric family caregiving program on quality of life of patients with Schizophrenia, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / โสภาวรรณ สายบุญผ่อง / 2559 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Schizophrenia
817 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของทักษะเฉพาะในกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาโรงเรียนวารี เชียงใหม่ = Effect of the agility training program on sport specific skill in futsal athletes of Varee Chiang Mai School / รติวัจน์ นิธิศพงษ์ธวัช / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ฟุตซอล
การฝึกกีฬา
818 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of positive Self-talk training program on depression among caregivers of patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สันติ พรมนิมิตร / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วยทางจิต -- การดูแล
ความซึมเศร้า
819 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of Positive Self-talk Training Program on Depression Among Patients with Alcohol Dependence, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พรทิพา บุญหมื่น / 2559 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยทางจิต -- การดูแล
ความซึมเศร้า
820 ผลของโปรแกรมการสอนก่อนจำหน่ายต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Effect of discharge teaching program on readiness for Hospital Discharge Among Older Patients with acute myocardial infarction / ศิโรรัตน์ สิมทราช / 2559 /Full Text
Subject
Aging
Heart Diseases
หัวใจ -- โรค
ผู้สูงอายุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49