ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ใช้สินเชื่อพัฒนาชนบทจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Performance of national villages and urban community fund in using village development loans from Agriculture and Agriculture Cooperative Bank, Li District, Lamphun Province / อานันทพงษ์ ปานเพ็ชร / 2559 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ลี้ (ลำพูน)
สหกรณ์การเกษตร -- ลี้ (ลำพูน)
สินเชื่อเกษตร
สินเชื่อชนบท
782 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Performances of educational quality assurance at the Faculty Level, Maejo University / อธิษฐาน มีแสงแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
783 ผลการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Effect of instruction with science shows to promote science process skills of Prathom Suksa 6 Students / ศิริกาล จันชัยชะนะ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
784 ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ผังมโนมติรูปตัววี เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Effects of inquiry method with V Diagrams to promote critical thinking of mathayom suksa 2 students / ฐิติรัตน์ ปัญญาเยาว์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน
แผนการสอน
การศึกษา
785 ผลการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศจังหวะควิ๊กสเตปและการเต้นแอโรบิกต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในผู้หญิงสุขภาพดี = Effect of dance sport exercise in quick step and aerobic dance on cardiovascular endurance and percentage of body fat in healthy female / อาภรณ์ พรหมสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
เลือด -- การไหลเวียน
แอโรบิก (กายบริหาร)
ลีลาศ
786 ผลของการช็อคด้วยพีเอชต่ำต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบี = Effect of low pH shock on performance of UASB system / ปฐมพงศ์ มะลิ / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
787 ผลของการเตรียมผิวพีอีอีเคด้วยวิธีต่างๆต่อความขรุขระ ความแข็งผิวระดับ จุลภาค และความแข็งแรงยึดเฉือนกับเรซินคอมโพสิต = The Effect of different PEEK surface pretreatments on roughness, microhardness and shear bond strength to resin composite / กิตติพงศ์ ทัตตากร / 2559 /Full Text
Subject
การยึดติดทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
788 ผลของการเติมเถ้าลอยชีวมวลต่อสมรรถนะการหมักของเสียที่มีความเป็นกรดสูง = Effect of fly ash addition on performance of compositing high acidic waste / อทิตยาต์ ต๋าแปง / 2559 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
การหมัก
ขี้เถ้าลอย
โรงไฟฟ้าชีวมวล
789 ผลของการทอดแบบสุญญากาศต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสับปะรดทอดกรอบ = Effect of vacuum frying on physico-chemical properties of pineapple chips / วริศรา วนากมล / 2559 /Full Text
Subject
สับปะรด
การถนอมอาหาร
790 ผลของการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่มต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง = Effect of group problem-solving therapy on depression among older persons with chronic diseases / ชาลินี หนูชูสุข / 2559 /Full Text
Subject
โรคเรื้อรัง
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
791 ผลของการปรับสภาพอนุภาคนาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความร้อน = Effect of silanized alumina nanoparticles on compressive strength and color alteration of heat-polymerized acrylic resin tooth / อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง / 2559 /Full Text
Subject
เรซินอะคริลิกทางทันตกรรม
เรซินอะคริลิก
เรซินทางทันตกรรม
ฟันปลอม
792 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด = Effects of trotzer's group counseling on hope and self-esteem of juvenile delinquents / ประภาพรรณ กันทะวงศ์วาร / 2559 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เยาวชน
793 ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบผสมผสานต่อความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง = Effect of integrated pelvic floor exercise on severity of Urinary Incontinence among older females / โชติกา สุจารี / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Urinary Incontinence
Exercise Therapy
794 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกบนพื้นทรายกับพื้นหญ้าต่อความสามารถในการกระโดดและความเจ็บปวดในนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับมัธยมศึกษา = Effects of plyometric training on sand versus grass on jumping ability and pain in high school beach volleyball players / ถนัด ทุนอินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
กำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด
795 ผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองและป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Effect of capacity building on self-care and prevention of low back pain among farmers in Baan Thungkluy village, Baan Auam sub-district, Meuang District, Lampang Province / กริชชากร บุตรพิชัย / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
ปวดหลัง -- เกษตรกร -- ลำปาง
796 ผลของการส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวานในพื้นที่โครงการขยายผล โครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of sweet passion fruit extension in Pang Dang Nai extend areas of Royal Project, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ยุทธชัย ทีปการพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
โครงการหลวงปางแดงใน
กะทกรกผรั่ง -- การปลูก
กะทกรกผรั่ง -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
797 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น = Effect of Self-efficacy enhancement on breastfeeding among adolescent mothers / มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดาวัยรุ่น
บุตรของมารดาวัยรุ่น
798 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความกลัวการคลอดบุตรในผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of social support on fear of childbirth among primiparous parturients / นิตยา พรมกันทา / 2559 /Full Text
Subject
การคลอด
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
799 ผลของการสวมหมวกพลาสติกต่ออุณหภูมิกายของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะใส่สายสวนหลอดเลือดทางสะดือ = Effect of wearing plastic cap on body temperature among preterm infants during umbilical catheterization / วลัยพรรณ โชตวรพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทารกคลอดก่อนกำหนด
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล
800 ผลของการเสริมแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคในอาหารผสมครบส่วนแบบหมักต่อการย่อยได้ของโภชนะในโคขาวลำพูน = Effects of lactic acid bacteria supplementation in fermented total mixed ration on nutrient digestibility in white Lamphun cattles / อรรถกร สุธรรมแจ่ม / 2559 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
โค -- อวัยวะย่อยอาหาร
โค -- ลำพูน
หญ้าหมัก
อาหารสัตว์
แบคทีเรียกรดแล็กติก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49