ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายางพาราที่มีต่อสาขาการผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต = The Impact of changes in value of rubber towards the major production in Thailand by Using Input-Output Model / เสกพร คำมงคล / 2559 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ราคา
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
762 ผลกระทบของการมีทหารหรือตำรวจเป็นกรรมการบริษัทต่อผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effects of having military or police officers in the board of directors on performance and risk of listed firms in the Stock Exchange of Thailand / ธนชิต ตียาคม / 2559 /Full Text
Subject
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมหาชน
การกำกับดูแลกิจการ
763 ผลกระทบของความไม่สมบูรณ์ในแบบและรายละเอียดต่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง = The Effect of incompleteness in drawing and specifications on construction project management / ปารเมศวร์ วิศวเรืองตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง
764 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยวิธีอารีแมกซ์ = Impacts of economic variables on Thai Motor Vehicles and Automotive Parts Export Value to Australia Using ARIMAX / รุ่งนภา คงคา / 2559 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การส่งออก
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
765 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อการทำธุรกรรมทางธนาคาร = Impacts of mobile broadband on banking transactions / เกวลิน โชติธนภิรมย์ / 2559 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
766 ผลกระทบของมูลค่าการส่งออกยางล้อยานยนต์ที่มีต่อราคายางแท่งของประเทศไทย โดยวิธีอารีแมกซ์ = The Impact of automobile tires export value to block rubber price in Thailand by Arimax method / จารุภัทร น้ำจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ยางล้อ
ยาง -- มูลค่า
สินค้าออก
มูลค่า(เศรษฐศาสตร์)
767 ผลกระทบของลักษณะวันเวลาในหนึ่งสัปดาห์ที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มหุ้นธุรกิจการเงินในประเทศไทย = The Effects of the days of the weeks on on trading value of financial stock in Thailand / พรรณิกา โชติอัมพร / 2559 /Full Text
Subject
ราคาหลักทรัพย์
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
หุ้นและการเล่นหุ้น
768 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพในการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of climate change on the potential of forest fire in Chiang Mai Province / ปัณณธร ธนดลเมธาพร / 2559 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิอากาศ
769 ผลกระทบจากหมอกควันที่มีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = The Impact of smog hazard on tourism industry in the Upper North of Thailand / ธัญกร ชวลิตพิเชฐ / 2559 /Full Text
Subject
หมอกควัน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
770 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวในการผลิตอ้อยในจังหวัดสุโขทัย = Economic and social impact of machanical harvester in sugarcane production in Sukhothai Province / นรากร เชยวัดเกาะ / 2559 /Full Text
Subject
อ้อย -- การเก็บเกี่ยว
อ้อย -- เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลการเกษตร -- สุโขทัย
771 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย- ลาวแห่งที่ 4 ที่มีต่อผู้ประกอบการภาคบริการในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Socio-Economic impact of the opening of the fourth Thai-Lao friendship bridge on entrepreneur service sector in Chiang Khong district, Chiang Rai province / เบญจมาศ ยี่ลังกา / 2559 /Full Text
Subject
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เชียงราย -- ภาวะเศรษฐกิจ
772 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อชุมชนแม่เมาะของโครงการชุมชนพัฒนาอาชีพภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Social and economic impact of Mae Moh Power Plant's Career Development Funds on Mae Moh Community / ศราวุฒิ แอ่นดอน / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้า -- แม่เมาะ (ลำปาง) -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะสังคม
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง)
773 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานต่อความสามารถ ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Effect of model-based learning approach for development scientific reasoning ability of lower secondary students / ฝนทิพย์ ธนชัยสิทธิกุล / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
เหตุผล
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
774 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อจิตสาธารณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Effects of learning management based on science technology and society approach on public consciousness and science learning achievement of prathom suksa 6 students / เพ็ญฏระการ ดามัน / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม
จิตสาธารณะ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
775 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพดที่มีต่อความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Effects of organizing learning activities using the geometer's sketchpad program on concepts and number sense of fraction of grade 7 students / อิทธิชัย มาเรือน / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เศษส่วน
กิจกรรมการเรียนการสอน
776 ผลการใช้ตัวแบบสัญลักษ์ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนออทิสติกระดับปริญญาตรี = Effect of using video modelings to enhance social interaction of an undergraduate students with autism / หนึ่งฤทัย ชัยชนะ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นักศึกษา
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
777 ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบทีพีอาร์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using TPR techniques to develop english vocabulary learning for grade 5 students at Teerawatbampen School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / จุฬาลักษณ์ เปรมปรี / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
โรงเรียน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
778 ผลการใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอกเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Results of using picture dictation technique to promote english listening ability of grade 7 students at Chaehomwittaya school, Lampang Province / ณัฐวดี ธรรมเดชะ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (ลำปาง)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จิตรกรรม
779 ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Result of using french songs in class to develop the skills of writing simple sentences of Mathayom Suksa 5 Students, Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province / ชลธิชา ทิพย์ดวงตา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศส -- การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
780 ผลการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Effects of inquiry approach supplemented with multimedia on analytical thinking ability in science of primary students / กาลัญญา สุริยะป้อ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49