ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดน่าน = Factors affecting the choice of buying woven product in Nan Province / ยาวิกา ยานะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- น่าน
ผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า -- น่าน
742 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Factors affecting successfulness of implementing electronic working paper system in auditing process of Cooperatives Within Cooperative Auditing Office Region 7 / สาวิตรี โพธิ์สุต / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
743 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับสมรรถนะหลักของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Facters affecting level of core Competency Government Officers under the Ministry of Interior in Mae Hong Son Province / ฉัตรดนัย สุภาษี / 2559 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- ข้าราชการ
ข้าราชการ -- แม่ฮ่องสอน
สมรรถนะ
การทำงาน
744 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting core competency of local government officer in Local Administrative Organizations,Mae Taeng District, Chiang Mai Province / รัชนีวรรณ สิทธิกัน / 2559 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- พนักงาน
สมรรถภาพในการทำงาน
สมรรถนะ
745 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการซึมลึกของแนวเชื่อมสำหรับวิธีการเชื่อมแก๊สปกคลุมการถ่ายโอนน้ำโลหะแบบละออง = Appropriate parameter for penetration of gas metal arc welding process mode spray transfer / ปรียานุช คำเย็น / 2559 /Full Text
Subject
การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
เหล็กกล้า
เหล็ก -- การเชื่อม
746 ปัจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานแท่งยึดตรึงกระดูกจากไฮดรอกซีอะปาไทต์และแก้วชีวภาพ = Appropriated forming condition of bone fixation pin from hydroxyapatite-bioactive glass / ธีรวัฒน์ แสงกาศ / 2559 /Full Text
Subject
โลหะ -- การขึ้นรูป
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
747 ปัจจัยและความตั้งใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรักษาฝังเข็มของผู้ป่วย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the behavior and intentions of the patients receiving acupuncture in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / รัตนา แกล้วกล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การฝังเข็ม -- เชียงใหม่
การรักษาโรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
748 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเต้าหู้ไข่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mixed factors affecting on egg tofu consumers in Chiang Mai Province / วิชชุรญา กัลป์ธนวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เต้าหู้ไข่ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
749 ปัญหาการจัดทำบัญชีตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติของคู่สัญญาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง = Problems of accounting practices following notification of the national anti-Corruption commission of the contract parties of local administrative organization in the lower northern region / เหมวรรณ สรรเสริญ / 2559 /Full Text
Subject
การบัญชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
750 ปัญหาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of 3 years personnel planning of Donkeaw Tambon Administrative Organization,Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / วรัญญู วงค์อรยสกุล / 2559 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การวางแผนกำลังคน
กำลังคน
751 ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Problems of the immigration officers performance at Ban Jam Pong Check Point Border Trade, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / กฤษณ์ สมณาศักดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงราย
ความมั่นคงชายแดน -- เชียงราย
752 ปัญหาและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำของลุ่มน้ำย่อย :กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะป๊อกตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and causes of water shortage of sub watershed: a case study on Mae Sa Pok Sub-watershed, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ธรรมรัตน์ มะซูแบะ / 2559 /Full Text
Subject
แหล่งน้ำ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การใช้น้ำ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
753 ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจด้านงานช่างของสำนักการช่างเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สู่สำนักงานแขวง = Problems and obstacles of transferring mechanical responsibility of public work bureau Chiang Mai Municipality to Municipal District Offices / จิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ / 2559 /Full Text
Subject
สำนักการช่างเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การบริหารรัฐกิจ
754 ปัญหาและอุปสรรคของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Problems and Obstacles in Inventory Control System of Dutch Mill Distributors, Uttaradit Province / กรกนก บังวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง -- อุตรดิตถ์
การควบคุมการผลิต
การจัดการวัสดุ
755 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = Problems and obstacles in the enforcement of confiscation mature in drug cases by Office of the Narcotics Control Region 5 / ไมตรี จอมแปง / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
ยาเสพติด
การริบทรัพย์ -- เชียงใหม่
756 ปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Mental health problems and spiritual needs among cancer patients, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / เอมอร ภูพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Neoplasms
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- มะเร็ง
โรงพยาบาลนครพิงค์
757 เปรียบเทียบภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจากการฝึกแรงต้านด้วยน้ำหนักที่ระดับปานกลางและหนักในกลุ่มบุคคลทั่วไปเพศชาย = Comparison the oxidative stress status from weight resistance training between moderate and heavy weight in sedentary male / สงกรานต์ พิพัฒศุภมงคล / 2559 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกน้ำหนัก
758 ผลกระทบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานภาคบริการในประเทศไทย = The Impact of foreign direct investment on labour productivity in service sector of Thailand / ปรัชญา หมื่นอภัย / 2559 /Full Text
Subject
ผลิตภาพแรงงาน -- ไทย
อุตสาหกรรมบริการ -- ผลิตภาพแรงงาน
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
759 ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง = The Impact of human resource management to personnel performance of Lampang prison central, Lampang Province / ลภัสกร จันเทพา / 2559 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางลำปาง
การบริหารงานบุคคล -- ลำปาง
760 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการในระหว่างการก่อสร้างบ้านสั่งสร้างกรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of design changes uuring construction of built to order House: a case study of housing development project in Chiang Mai province / เบญจมาศ บุญเพิ่มพูน / 2559 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49