ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting future profitability of Savings Cooperatives and Credit Union Cooperatives in Chiang Mai Province / ศิริพักตร์ มอญสร้อย / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารสหกรณ์ -- เชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- เชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
สถาบันออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
การจัดการกำไร
722 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Factors affecting cooperative auditing quality of government auditors in Cooperative Auditing Office Region 7 / รชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
723 ปัจจัยที่มีผลต่อเจเนอเรชันวายในประเทศไทยในการ เลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ประเภทไลน์ครีเอเทอร์ = Factors affecting generation Y in Thailand towards buying line creator stickers / อนงค์ณัฐ ทาอินต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
724 ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าของบ้านชาวต่างชาติในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านในเชียงใหม่ = Factors affecting foreign home owners in selecting housing construction contractors in Chiang Mai / ณิรัชชา เมืองเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
725 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนงานระบบปรับอากาศในโครงการอาคารสำนักงาน = Factors affecting cost of Air-conditioning systems in office building projects / สุเมธี อริวันนา / 2559 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
อาคาร -- การปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
726 ปัจจัยที่มีผลต่อที่ปรึกษาโครงการในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting project advisers towards selecting construction contractors for project in Chiang Mai Province / ธราธร สุขศิริ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
727 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช = Factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchase of pesticide free vegetables / กตัญชลี แสงรัก / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
728 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดพะเยา = Factors affecting SME enterpreneurs' decision in using Krungthai Housing Loans in Phayao Province / ชนาภา สมแสน / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- พะเยา
ผู้ประกอบการ -- พะเยา
ธุรกิจขนาดย่อม -- พะเยา
ธุรกิจขนาดกลาง -- พะเยา
729 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting levels of employees benefit disclosure of listed companies in the stock exchange of Thailand / พิมพลอย คูวิบูลย์ศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
730 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการยอมรับระบบฐานข้อมูลโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Chiang Mai dairy farmers' adoption level of dairy cattle databases system / รัตนาภรณ์ นาวา / 2559 /Full Text
Subject
โคนม -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
โคนม -- การประมวลผลข้อมูล
ฟาร์มโคนม -- การประมวลผลข้อมูล
การจัดการฟาร์ม
โคนม -- การเลี้ยง
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
731 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the growth rate of Thailands beverage export value To CLMV countries using panel quantile regression / กัญญาภัค แก้วดวงแสง / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องดื่ม -- การส่งออก
การพยากรณ์การขาย -- ไทย
732 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งปละโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ = Factors affecting on rate of return of the transportation and logistics sector in stock exchange of Thailand using quantile regression / กัญญารัตน์ จันทร์มะณี / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
หลักทรัพย์
733 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการและการบังคับใช้กฎหมายจราจรของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing services and traffic law enforcement of Chiang Mai Provincial Traffic Police / ณัฐฐ์ฐนนท์ เขื่อนแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
กฎจราจร
734 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the performance of the Bangkok Bank's employees in Mueang District, Chiang Mai Province / ชญาภัส จินดาทา / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
การทำงาน
735 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาโครงการบ้านพงษ์พัชร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Factors affecting housr buying : a case study of Pongpat Real Estate Project, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / ขนิษฐา เคลือวัง / 2559 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
736 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการออกแบบวางแผนและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Factors Influence Success in the Design, Planning and Infrastructure Construction of the Local Administration, Nong Muang Khai District Phrae Province / เก็จมณี ทองประไพ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
การออกแบบโครงสร้าง
737 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการถ่ายโอนการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสปาเพื่อสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the achievement in transfer knowledge of graduates by Spa Manager Program, Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ปรัชญาพร เจริญภักดี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
738 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวต่อโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacting factors from migrant workers on construction projects in Chiang Mai Province / ณรงค์พล บุษมงคล / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
739 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้งานพื้นไม้ลามิเนต : มุมมองของผู้ประกอบการขาย ลูกค้า ผู้ใช้งาน และช่างติดตั้ง = Impact factors on the confidence in using Laminate flooring: viewpoints from suppliers, end users and installation craftsmen / อนุพงศ์ อินทนิด / 2559 /Full Text
Subject
งานไม้ -- ความพอใจ
ลามิเนต
การก่อสร้าง
740 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน -5 = Factors affecting foreign direct investment in automotive industry of ASEAN -5 / ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ -- การลงทุน
การลงทุนของต่างประเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49