ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของชาวจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of Banking Services of United Oversea Bank (Thailand) by chinese people in Mueang, Chiang Mai / พรชนก ทมินเหมย / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
คนต่างด้าว -- เชียงใหม่
702 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้มาตรฐานฟาร์มของผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farm standard application of beekeepers in Chiang Mai Province / พันธวีร์ มะโนวรรณา / 2559 /Full Text
Subject
ญ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
ผึ้ง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ฟาร์ม -- มาตรฐาน
703 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer's purchase of insurance saving of the Bangkok Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / กรพัชรา หมื่นราช / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต
704 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงานรายวัน บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน = Factors affecting daily employees towards decision to work for Hana Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province / เชิญปิติ กะนะแสง / 2559 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
705 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับประเภทเครื่องเงินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting buyers' decision on purchasing silver products in Nakorn Chiang Mai Municipality / วชิรพงษ์ ฉัตรมณีวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องประดับ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องเงิน -- เชียงใหม่
706 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาว = Factors affecting traveling decision of Laos tourists / ชัยสงคราม สุขธรรมวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
การท่องเที่ยว
707 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกร ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers decision in hydroponics vegetable production in Mae Rim District, Chiang Mai Province / พชรมงคล เกิดคล้าย / 2559 /Full Text
Subject
การปลูกพืชในน้ำยา
ผัก -- การผลิต
ผัก -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
708 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้หญิงในเขตอำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting decision making on purchasing whitening facial skin care products through social media channels of Women in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / นวมลลิ์ ไชยเดช / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
709 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting comsumer's decision on health food in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พิมพ์พิชชา บุญรสศักดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารเพื่อสุขภาพ -- การจัดซื้อ
710 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ของนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา = Factors affecting of decision about further studies at Chiang Mai technical college among students in dual study / ชัยวัฒน์ พอพิน / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อาชีวศึกษา
การศึกษาทางการช่าง
711 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Factors affecting Thai tourists' travelling to Mae Rim District, Chiang Mai Province / เจษฎาภรณ์ เนตรแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- แง่เศรษฐกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่ริม (เชียงใหม่)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
712 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 = Factors affecting risk perception of cybercrime and compliance with computer-related crime act B.E. 2550 / กีรติ กุสาวดี / 2559 /Full Text
Subject
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
เสรีภาพทางข่าวสาร
อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
713 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของนักลงทุนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting Investment in derivatives warrants of Investors in Mueang Chiang Mai District / ธนิชา จันจินะ / 2559 /Full Text
Subject
สัญญาสิทธิ
อนุพันธ์ทางการเงิน
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
การลงทุน
714 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทจักรยานของผู้ใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of the type of bike in Chiang Mai District / สุธีกานต์ ฟองอิสสระ / 2559 /Full Text
Subject
จักรยาน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
715 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมอาชีพการขายสินค้าและบริการ : กรณีศูนย์การค้ามาลินพลาซ่า เชียงใหม่ = Factors affecting the promotion of sales careers and services : A Case study of Malin Plaza Trade Center Chiang Mai / บุณยฤทธิ์ เตชะพูลผล / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้ามาลินพลาซ่า เชียงใหม่
การส่งเสริมการขาย -- เชียงใหม่
สินค้า -- เชียงใหม่
การขาย
การตลาด
716 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้วิธี GMM = Factors affecting the Thai export to AEC countries using GMM / สุมิตรา ศรีลาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
717 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอนามัยของผู้ประกอบการรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย = Factors affecting the demand for hygienic pork of a major operator in Thailand / อารีรัตน์ มหาพรหม / 2559 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
เนื้อสัตว์
718 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกด้านจิตใจในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors affecting psychological well-being in older patients with cancer receiving chemotherapy / วรรณฤดี เชาว์อยชัย / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
ผู้สูงอายุ
Older
Neoplasms
Neoplasms -- Drug Therapy
719 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายเดือนบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน = Factors affecting engagement of monthly employees at Hana Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province / นิธิรุจ สายคำฟู / 2559 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
ความภักดีของลูกจ้าง -- ลำพูน
การบริหารงานบุคคล
720 ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ = Factors affecting delay in floodgate construction projects / ปิยะ สรรพวัตกุล / 2559 /Full Text
Subject
เขื่อน
การก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49