ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการตัดสินใจดูแลรักษาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factors related to caregiver participation in treatment decision-Making for children with cancer receiving chemotherapy / กัญญาพัชร นิยมสัตย์ / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
มะเร็งในเด็ก
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
682 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการคลอดของสตรีมีครรภ์เสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors related to fear of childbirth among hospitalized high-risk pregnant women / นราภรณ์ ขุนกำแหง / 2559 /Full Text
Subject
Fear
Parturition
683 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาครรภ์เสี่ยงสูงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors related to stress of expectant fathers during Hospitalization of high risk pregnant wives / วราภรณ์ บุญยงค์ / 2559 /Full Text
Subject
ความเครียด
ครรภ์
บิดา
684 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท = Factors related to shared decision making needs regarding medical treatments of critically Ill neurological patients families / จิดาภา พลายกล่ำ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบประสาท -- ผู้ป่วย
ระบบประสาท
ผู้ป่วย -- การดูแล
685 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Factors related to readiness for Hospital discharge among older patients undergone coronary artery bypass grafting / รุจิรา ถูกใจ / 2559 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
686 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Factors related to readiness for hospital discharge among caregivers of older patients with stroke / ปริมล หงษ์ศรี / 2559 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การพยาบาลผู้สูงอายุ
687 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะคลอด = Factors related to anxiety of first-time fathers during labour / รัชนีวรรณ จารุเลิศพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
บิดา
การดูแลหลังคลอด
Fathers
Postnatal care
688 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 = Factors related to self-management behaviors in adolescent with type 1 diabetes / ณัฐพร ออนตะไคร้ / 2559 /Full Text
Subject
เบาหวาน
เบาหวานในวัยรุ่น
689 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย = Factors related to violent behavior among male vocational students / พิลาสลักษณ์ อะหลี / 2559 /Full Text
Subject
นักเรียน -- จิตวิทยา
นักเรียน -- พฤติกรรม
ความรุนแรงในโรงเรียน
Students -- Psychology
Students -- behavior
690 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น = Factors related to health promoting behaviors among adolescent mothers / เจิดนภา แสงสว่าง / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Health promotion
Adolescent
Pregnancy in adolescence
691 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to health promotion behaviors regarding nutrition among adolescent pregnant women / ฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์ / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์
การส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น
692 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว = Factors related to health behaviors among persons with transient ischemic attack / ณัฐวุฒิ บุญสนธิ / 2559 /Full Text
Subject
โรคหลอดเลือดสมอง
พฤติกรรมสุขภาพ
693 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Factors related to caregiver burden of children with congenital heart disease after open heart surgery / หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง / 2559 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค
ผู้ป่วย -- การดูแล
เด็ก -- การดูแล
694 ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจให้ไม่ย้ายกลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานก่อสร้าง = Decisive factor on not to returning home for migrant construction workers / ทิพย์วรรณ กาวิละ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
แรงงานต่างด้าว
695 ปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affacting operations of the greenhouse gas reduction project at Mae Sa-Huay Kog Ma Biosphere Reserve Chiang Mai Province / ปฐมพงศ์ ปวงคำ / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
696 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Factors affecting the performance of subdistrict headmen and village headmen in Wang Chin District, Phrae Province / ฉกาจ อาสาสนา / 2559 /Full Text
Subject
กำนัน -- วังชิ้น (แพร่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- วังชิ้น (แพร่)
การปกครองท้องถิ่น -- วังชิ้น (แพร่)
697 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ = Factors affecting the success of the procurement system by electronic bidding / ศุภรจิต เหล่ารัดเดชา / 2559 /Full Text
Subject
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
698 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่เข้มแข็งของประเพณีตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ชุมชนวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Factors affecting to the strengthful management related to Tak Tam, Tan Khao Mai, Hing Fi Phra Jao, Wat Sung Men community, Sung Men district, Phrae province / เสาวนีย์ ปราบหงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ประเพณีตากธรรม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- สูงเม่น (แพร่)
แพร่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
699 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting debts repayment of farmers, members of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative Mae-jo Branch, Sansai District, Chiang Mai Province / ตะวันพร ขันธิกุล / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- สันทราย (เชียงใหม่)
700 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของแรงงานสัญชาติเมียนมาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of banking services of Krung Thai Bank (KTB) by Myanmar labors in Mueang, Chiang Mai / ทิวาพร ภิรักษา / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49