ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ปัจจัยของการจัดการที่เข้มแข็งงานประเพณีออกหว่า ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors of strong management related to Ok Wa tradition in Mae Sariang Sub-district, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / พอลักษณ์ ปิ่นระฤก / 2559 /Full Text
Subject
ประเพณีออกหว่า
แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
662 ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน = Success factors for total productive maintenance activities of CPF (Thailand) Public Company Limited, Lamphun Branch / ปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
การควบคุมคุณภาพ
663 ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Occupational hazards, Work-related illnesses and injuries among longan gardener, Pratupha Sub-district, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / ศุภกฤษณ์ เสวะกะ / 2559 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การทำงาน
เกษตรกร -- ลำพูน
ลำไย -- การปลูก
664 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า = Occupational health hazards and health status related to risk among informal garment workers / ประกายน้ำ มากศรี / 2559 /Full Text
Subject
Worker, Migrant
Community health worker
คนงาน -- สุขภาพและอนามัย
665 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในแรงงานหัตถกรรมไม้ไผ่ = Ergonomic factors and musculoskeletal disorders among bamboo handicraft workers / อารยา วุฒิกุล / 2559 /Full Text
Subject
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
เออร์โกโนมิกส์
666 ปัจจัยทางสังคมและครอบครัวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Social and family factors and alcohol consumption among housewife group in Thasobsao Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province / ภัทราภรณ์ หลวงมั่ง / 2559 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สตรี -- แม่ทา (ลำพูน)
สตรี -- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
667 ปัจจัยทำนายการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังบุตรเกิด = Factors predicting father involvement in postnatal period เรืออากาศเอกหญิง / แสงเดือน ศิริพร / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลหลังคลอด
ทารก
บิดา
668 ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต = Factors predicting Self-management Among older persons with benign prostatic hyperplasia / อภินภัส ประจวบ / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอาย -- การดูแล
ต่อมลูกหมากโต
669 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ = Factors predicting fear of childbirth among pregnant women / เนตรนภา ขวัญยืน / 2559 /Full Text
Subject
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Fear
Pregnant women
670 ปัจจัยทำนายความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Factors predicting stress among gestational Diabetic women / กัณฐพร พงษ์แพทย์ / 2559 /Full Text
Subject
Pregnant women
Diabetes
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
ความเครียด
671 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเพื่อการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Factors predicting care behaviors of caregivers to prevent respiratory infection in children with congenital heart disease / อัจฉราพร ศรีโคตร / 2559 /Full Text
Subject
หัวใจ -- การดูแลและสุขวิทยา
หัวใจพิการแต่กำเนิด
เด็ก -- การดูแล
672 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารไขมันในสตรีหลังคลอด = Factors predicting fat diet intake behavior among postpartum women / ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
Postpartum Period
พฤติกรรมการบริโภค
ระยะหลังคลอด
673 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ = Predicting the violent aggressive behavior of youths in Northern Juvenile Training Center, Thailand / ทิพย์วรดา ปัตตะพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความก้าวร้าวในเยาวชน
เยาวชน -- จิตวิทยา
674 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้ำหลังคลอดในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก = Factors predicting postpartum depression among First-time mothers / อักษราณัฐ ภักดีสมัย / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
675 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างโดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง = Factors affecting construction changes and impact reduction guideline during construction phase by using risk assessment matrix / สุชาณัฏฐ์ชญา ลี้ประเสริฐ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง -- การประเมินความเสี่ยง
676 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง = Factors affecting the construction conflict between consultant and contractor / สุรชัย ทาสุวรรณอินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
การบริหารความขัดแย้ง
การก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
677 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ที่อยู่ในโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors causing overdue debts of debtors in debt restructuring program of Kasikorn Bank, Chiang Mai Province / อาณัติ อุตมูล / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย (เชียงใหม่)
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การชำระหนี้ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
678 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors related to caregiver practices in caring for hospitalized toddler with acute illness / อลิษา ทรัพย์สังข์ / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็ก -- การดูแล
กุมารเวชศาสตร์
679 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมารดาสำหรับการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็ก = Related factors of maternal practices for recurrent pneumonia prevention among children / กุลรัศมิ์ ชำนินอก / 2559 /Full Text
Subject
Pheumonia in children
ปอดอักเสบ
เด็ก -- การดูแล
680 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to prenatal care among adolescent pregnants / นภศพร ชัยมาโย / 2559 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Adolescent
Pregnancy in adolescence


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49