ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Anger Management Program Among Patients with Schizophrenia Addicted to Tobacco, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ทศพล อะกะเรือน / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง (เชียงใหม่)
ผู้ป่วยจิตเภท -- เชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
ความโกรธ
642 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing the anger management program for patients with schizophrenia, Uttaradit Hospital / วรรณวิภา ชำนาญ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรคจิตเภท
Mental disorders
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท
643 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province / ประวิทย์ พันภู / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
โรคจิตเวช
Mental health
Mental disorders
644 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบย่อต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the brief cognitive behavior therapy program on depression among alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วราภรณ์ ประพันธ์ศรี / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
โรคซึมเศร้า
การบำบัด
645 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการใช้สุราร่วม โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the motivational interviewing program among patients with Schizophrenia who drink alcohol, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ บัวละวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท -- เชียงใหม่
คนดื่มสุรา
646 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing the cognitive behavior therapy multi channel program among persons with major depressive disorders, Tron Hospital, Uttaradit Province / จิดาภา ทัพพ์ครุฑ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตรอน
โรคซึมเศร้า
ผู้ป่วยจิตเวช -- อุตรดิตถ์
647 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the cognitive behavior therapy muti-channel program among persond with major depressive disorders, Hod hospital ,Chiang Mai Province / ทิพภาวรรณ์ คำโท / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
การบำบัด
โรคซึมเศร้า
Depression
648 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the parent training program regarding behavior modification of children with attention-deficit hyperactivity disorder, Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province / ลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เด็กสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น
การประเมินพฤติกรรมเด็ก
649 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนสำหรับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีการดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Self-efficacy Enhancement for Alcohol Drinking Refusal Program Among Persons with Harmful Drinking, Ban Pongtum Tambon Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province / ปิ่นแก้ว ประทุมทา / 2559 /Full Text
Subject
Consumer Behavier
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
650 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Nongphueng Tambon health promoting hospital, Chiang Mai province / เบ็ญจพรรณ คำก้อน / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
บ้านสมานใจ (เชียงใหม่)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เชียงใหม่)
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
651 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มในผู้ที่มีการดื่มแบบเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing the group empowerment program among persons with hazardous drinking, Huai Pong Tambon Health Promoting Hospital, Mae Hong Son Province / ประคอง ปาระมี / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- แม่ฮ่องสอน
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ฮ่องสอน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- ผู้ป่วย
652 ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉียบพลันตามแนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการดูแลในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Effectiveness of caring for acute critically ill patients based on family-centered care concept in the emergency department / วรวุฒิ ขาวทอง / 2559 /Full Text
Subject
Intensive care nursing
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
653 ประสิทธิผลของการนวดเต้านมต่อการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตร : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of breast massage on breast engorgement among lactating mothers : a systematic review / กฤษณา ปิงวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การนวด
Breast feeding
Massage
654 ประสิทธิภาพของกรรมการภายนอกและผู้สอบบัญชีต่อการป้องกันการจัดการกไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Efficiency of external directors and auditors on earnings management prevention of listed firms in The Stock Exchange of Thailand / อภิเชษฐ์ ไชยวุฒิ / 2559 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การจัดการกำไร
ผู้สอบบัญชี
บริษัทมหาชน
655 ประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลายในเบบี้ฮ่องเต้บนพื้นที่สูง = Efficacy of fungal bioinsecticides on striped flea beetle control in baby Pak Choi in Highlands / นาวิน สุขเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
ผัก -- การปลูก -- ไทย (ภาคเหนือ)
656 ประสิทธิภาพน้าส้มควันไม้ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหล่ำ = Efficiency of wood vinegar in controlling alternaria brassicicola causing leaf spot of brassicas / วิษณุ สุวรรณมงคล / 2559 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
กะหล่ำ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
เชื้อรา -- การควบคุม
657 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Operational efficiency of the Chiang Mai Province Immigration Officers / ชาตรี ชราชิต / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงใหม่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- การทำงาน
658 ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยที่มีภาวะการติดสุรา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ = Efficacy and safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients, Thanyarak Chiang Mai Hospital / วัลลีย์ มิตรมโนชัย / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ยาคลายกล้ามเนื้อ
พิษสุราเรื้อรัง
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
659 ปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดตามวิธีก้าวขึ้นลงประยุกต์ในอาสาสมัครเพศชาย ช่วงอายุ 20 -29 ปี = Maximal oxygen consumption with modified step test in male volunteers, aged 20-29 years / มานะ โสภาเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
ออกซิเจน
ออกซิเจน -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
660 ปริมาณแคลเซียมในผักคะน้าก่อนและหลังการล้างด้วยน้ำส้มสายชู น้ำผสมด่างทับทิม น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ำผสมเกลือ = Calcium wuantity in chinese kale before and after washing by water mixed with vinegar potassium permanganate sodium bicarbonate and salt / ปวีณา ทองคำ / 2559 /Full Text
Subject
ผักคะน้า -- การทดลอง
โภชนาการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49