ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai district towards engineered wood flooring / ปรัชญ์ จันทรากุล / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไม้แปรรูป -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
602 ทัศนคติของลูกค้ามุ่งหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์คอนกรีตในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of prospect customers toward concrete furniture products in Mueang Chiang Mai District / ปรินสะ โสภณบุญ / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องเรือน -- เมือง (เชียงใหม่)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
603 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด = Attitudes of members toward Fang onion growers Cooperative Limited / ธัญญาภรณ์ แสงมูล / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ฝาง (เชียงใหม่)
สหกรณ์การเกษตร
604 เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตและโปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ = Production line balancing technique and simulation program to increase productivity in hard disk drive component / จินตนา วรรณรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ -- การควบคุมการผลิต
แบบจำลองทางวิศวกรรม
605 เทคนิคใหม่สำหรับหาความยาวด้านที่เป็นจำนวนเต็มของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก = New technique for finding integral side length of right triangles / อรฤทัย มิ่งเชื้อ / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร
606 นวัตกรรมสำหรับลดระยะเวลาในกระบวนการก่อสร้างแบบลีน บิม = Innovation for time reduction in LeanBIM construction process / ชัชวาล วรศรีหิรัญ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การผลิตแบบลีน
607 แนวคิดการปรับปรุงเค้าร่างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Concept of database schema improvement of Faculty of Sciences Information System, Chiang Mai University / นพรัตน์ มูลศรี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การออกแบบฐานข้อมูล
608 แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสังคมของ ฌอง-ปอล ซารตร์ = Jean-Paul sartres concept of social justice / ชุษณะ ปิ่นเงิน / 2559 /Full Text
Subject
ซาตร์, ฌอง ปอล, ค.ศ. 1905-1980
ปรัชญาสมัยใหม่
อัตถิภาวนิยม
การเมือง -- ปรัชญา
ความยุติธรรม
609 แนวทางการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด = The Entry framework for process of restorative justice for the accused juvenile / อนุสรณ์ ศรีเมนต์ / 2559 /Full Text
Subject
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน
ศาลคดีเด็กและเยาวชน
610 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน = Guidelines for teaching and learning to promote ASEAN citizenship of social studies teachers in private schools, Lamphun province / ศุภชัย สุนทรเมือง / 2559 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
ครูสังคมศึกษา -- ลำพูน
611 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตแผ่นบุกอบแห้งของบริษัท ถนอมทอง ลอนแกรน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด = Guideline for application of clean technology in dried konjac slide production process of Thanomthong Longran Export Co.,Ltd. / นัฐพงษ์ กู้แฝง / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท ถนอมทอง ลอนแกรน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
การควบคุมกระบวนการผลิต
อาหาร -- การอบแห้ง
612 แนวทางการปรับใช้ระบบควบคุมโครงการด้วยวิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบซ้ำในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง = Guideline for application of repetitive scheduling method for department of Highways Road construction projects / ปาลวัตร มะลิทอง / 2559 /Full Text
Subject
โครงการก่อสร้าง -- การควบคุม
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
การก่อสร้าง -- การวางแผน
613 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for communication development via online system between school and parents of Chitropas Kindergarten School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ยงรวี อัมโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- แม่ริม (เชียงใหม่)
โรงเรียนอนุบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
614 แนวทางการพัฒนาธุรกิจจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดในจังหวัดเชียงใหม่ = Guide of business development for mushroom inoculum distribution in Chiang Mai Province / สุริยัน จันทร์ตาสิงห์ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
เห็ด -- การผลิต -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
615 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ = Guidelines for developing the child development center, Nong Hoi municipality, Muenang Chiang Mai district acoording to standards of the national children's center / แสงจันทร์ บุญกลาง / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- เมือง (เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย
การศึกษาขั้นก่อนประถม
การศึกษาปฐมวัย
616 แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Approaches to development enchancing agricultural production learning center, Dok Khamtai District, Phayao Province / อัญชลี ปัญญากวาว / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
ผลิตผลเกษตร -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
617 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Guidelines for developing self-sufficiency schools leading to learning center based on the philosophy of the sufficiency economy in an aspect of education for schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 / อังคณา วงค์อ้าย / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
การศึกษา -- การบริหาร -- แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจพอเพียง
618 แนวทางการพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ = Approach to development of Chiang Mai Province office of buddhism towards learning organization / นพภา บุญมาแย้ม / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
การเรียนรู้องค์การ
การจัดการองค์การ
การพัฒนาองค์การ
619 แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวภาคเหนือ = Approaches to promote working ethics of tourist police Northern Thailand / สมควร ค้างคาว / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจท่องเที่ยว
จริยธรรมในการทำงาน
จริยธรรม
620 แนวทางการอนุรักษ์อาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในชุมชนบ้านซำ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ = Guidelines for silk weaving career conservation of Kui Ethnic Group in Ban Sum Community, Khun Han District, Sisaket Province / ขนิษฐา หาระสาย / 2559 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
ผ้าไหม -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49