ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 เงื่อนไขที่มีผลต่อความสำเร็จของการปลูกกาแฟอราบิก้าในระบบวนเกษตรหมู่บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Conditions contribute to success of arabica coffee plantation in agroforestry system in Huay Hom Village, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / ธีรพงษ์ วงค์สถาน / 2559 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การปลูก -- แม่ฮ่องสอน
กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า -- การปลูก
582 จำนวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือ = Domination number of book graphs / ประดับพร วงษ์แก้ว / 2559 /Full Text
Subject
กราฟ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
583 จินตภาพ ความฝัน = Imaginary images dreams / พิทวัล สุวภาพ / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
584 เจตคติที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Attitudes towards business ethics of undergraduate students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / วุฒิพงศ์ งามแว่น / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จริยธรรม
ธุรกิจ
585 ชมรมผู้สู งอายุ : จากพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม สู่การปรับตัวในสังคมสมัยใหม่ = Elderly clubs: from a space of social practices to adaptation in modern society / ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
วัยสูงอายุ -- เชียงใหม่
586 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้าน ก๊าซและน้ำมัน = Key performance indicators for the quality assurance system, ISO 9001:2008, of oil and gas. construction contractor / สวรรค์ ฉัมมาลี / 2559 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพ
587 ต้นทุนการผลิตมะเขือเทศภายใต้พันธะสัญญา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Tomato production cost of contract farmer in Hod District, Chiang Mai Province / จตุรฉัตร สินสกลวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนและประสิทธิผล
มะเขือเทศ -- การปลูก
588 ต้นทุนทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Educational cost of primary school students in Mae Rim District, Chiang Mai Province / พนารัตน์ มาณกิจ / 2559 /Full Text
Subject
ต้นทุนต่อหน่วย
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
589 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตรถชอปเปอร์ไม้ของชุมชนบ้านเหมี้ยง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Costs and returns on producing chopper motorcycle wooden model of Ban Mhiang, Mae Tha District, Lampang Province / จันทร์ธิดา ตาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
งานไม้ -- แม่ทะ (ลำปาง)
590 ต้นทุนห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มูลนิธิโครงการหลวง = Supply chain costs of product from Nong Hoi Royal Project Development Center / วิราภรณ์ นันต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
การบริหารงานโลจิสติกส์
591 ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อค่าจ้างภายใต้กรอบแนวคิดของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Human capital indicators and impact on wages of tourism industry in field of travel services under framework of ASEAN liberalization in Chiang Mai and Chiang Rai province / โสภิดา โสพิณ / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
592 ตัวแบบกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Personal software process model for in-house software development of Education Faculty, Chiang Mai University / พรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
593 ตัวแบบการแนะนำกลุ่มอาชีพสำหรับนักศึกษาบนพื้นฐานการจำแนกทักษะวิชาชีพ = Occupation group recommendation model based on professional skills classification for students / ออมทรัพย์ อินกองงาม / 2559 /Full Text
Subject
การฝึกอาชีพ
นักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาชีพ
594 ตัวแบบตรวจสอบอัตลักษณ์ผ้าตีนจกแม่แจ่มด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง = Identification model for hem piece of Tube-skirt from Mae Jam using machine learning techniques / วราพล ชัยมณี / 2559 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ผ้าตีนจก
การทอผ้า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
595 ตัวแบบในการคัดเลือกผู้ให้บริการการบำรุงรักษายานพาหนะโดยอาศัยเทคนิคฟัซซี่ เอเอชพี = Selection model of vehicle's maintenance service providers by using Fuzzy AHP technique / ธัญยรัตน์ ติยอภิสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ฟัสซีลอจิก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
596 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของสองการส่งที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการหดตัวบางอย่างในปริภูมิอิงระยะทางที่วางนัยทั่วไป = Common fixed point theorems of two mappings satisfying some contractive conditions in generalized metric spaces / จุฑามาศ สุขเป็ง / 2559 /Full Text
Subject
ปริภูมิ
ทฤษฎีจุดตรึง
จุดตรึง
597 ทัศนคติการเป็นมารดา ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น = Maternal attitude, fatigue and functional status among adolescent mothers / ช่อผกา คงต้นกุล / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
มารดาวัยรุ่น
598 ทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อผลไม้ = My perspective on fruits / กิตติธัช จิรายุวัฒนา / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนคติ
การสำรวจทัศนคติ
599 ทัศนคติของครูต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Attitudes of teachers towards inclusive learning in public and private schools under the jurisdiction of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 / พรพิมล ไชยารักษา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนรัฐบาล -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
ครู -- ทัศนคติ
ครู -- เชียงใหม่
600 ทัศนคติของประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลกต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Attitude of Su-ngai Kolok people on conflict resolution in the southern region / รัฐพล สีระโก / 2559 /Full Text
Subject
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ -- สุไหงโก-ลก (นราธิวาส)
การก่อการร้าย -- สุไหงโก-ลก (นราธิวาส)
ความขัดแย้งทางสังคม -- สุไหงโก-ลก (นราธิวาส)
สุไหงโก-ลก (นราธิวาส) -- ปัญหาและข้อพิพาท


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49