ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การค้าข้าวข้ามโขง : กรณีศึกษาการต่อรองทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พรมแดนไทย ลาว = Cross-Mekong rice trade: A Case study of negotiation in informal economy in a village at Thai-Lao border / อรุษา ปัญญากดแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- การค้า
ข้าว -- การค้า -- ลาว
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
42 การเคลื่อนไหวของประชาชนในการต่อต้านการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = People's mobilized group againts the high rise building constructions in Changpuak Subdistrict Municipality, Amphoe Mueang Chiang Mai / ประสงค์ ชุ่มใจ / 2559 /Full Text
Subject
อาคารสูง -- การออกแบบและการสร้าง
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
43 การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง = Perceived patient safety management among nursing personnel in Fort Surasakmontri Hospital, Lampang Province / วราภรณ์ ศรีรัตนา / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
Nursing Service, Hospital
Patient Care
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ลำปาง
ผู้ป่วย -- การดูแล
44 การจัดการความรู้การตรวจสอบสิทธิ์กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = Knowledge management of client loan right assessment of Chiang Mai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd. / จุไรรัตน์ ศิริแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่
45 การจัดการความรู้ของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management for ensuring land security and reducing environmental-distroying behavior of people in community: A case study in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / นพรัตน์ ดวงแก้วเรือน / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชม -- แม่ทา (เชียงใหม่)
องค์กรชุมชน
46 การจัดการความรู้ในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง = Knowledge management of the new workforce skill development in dried longan industry / วินิตย์ ขันดี / 2559 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การบริหารองค์ความรู้
47 การจัดการความรู้สมุนไพรชาลูกนาคพรตเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of Nak Prot herbal to support in tourism for Phrao District Chiang Mai Province / อนัญญา นิวรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- การแปรรูป
การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- พร้าว (เชียงใหม่)
48 การจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่เดียวกัน = Risk management in software development in a distributed team / ภูมิปัญญา เฉียบแหลม / 2559 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การบริหารความเสี่ยง
49 การจัดการงบประมาณภายใต้สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Budget management under changing conditions of Faculty of Agriculture of Chiang Mai University / ชนนิกานต์ แก้วเทพ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- การเงิน
สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
50 การจัดการเชิงความร้อนของระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืนในโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเอฟจีดี และตัวอุ่นอากาศ = Thermal management of waste heat recovery system in coal-fired power plant for temperature control of FGD and air preheater / พนมกร ทองพัฒนกุล / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
51 การจัดการด้านการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Marketing management and consumers' behavior towards coffee in brewed coffee shop, Salaya Sub-district, Phuttamonthon District, Nakhonpathom Province / พีรพัฒน์ วัฒนวิทย์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม)
กาแฟ -- การบริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม)
การตลาด
52 การจัดการธุรกิจไม้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้สักน้ำชา อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Wood business management according to the sufficiency economy philosophy principles of Num Cham Teak production community enterprise, Sung Men District, Phrae Province / สุนิศรา คือใคร / 2559 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ไม้ -- สูงเม่น (แพร่)
ไม้แปรรูป -- สูงเม่น (แพร่)
วิสาหกิจชุมชน -- สูงเม่น (แพร่)
เศรษฐกิจพอเพียง -- สูงเม่น (แพร่)
53 การจัดการปัญหาการร้องเรียนเหตุรำคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Tackling of the complaints on nuisance of local administrative organization: a case study of Padad Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ชีวิต วงศ์แก้ว / 2559 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เมือง (เชียงใหม่)
การร้องเรียน
ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
54 การจัดการปัญหาการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = Managing problems in expanding water pipe distribution of Provincial Waterwork Authority Regional Office 9 / วรุตม์ วงศ์บิดา / 2559 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วิศวกรรมประปา
การประปา
การประปา -- การเดินท่อ
55 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management for increasing efficiency Chiang Mai University art center / เอกพันธ์ กันธะมัง / 2559 /Full Text
Subject
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปวัฒนธรรม -- นิทรรศการ
ศิลปกรรม -- นิทรรศการ -- การจัดการ
56 การจัดการมลภาวะอย่างยั่งยืนในฟาร์มโคนมของชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Sustainable pollution management of dairy farm at Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / เทอดศักดิ์ กองพรม / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการฟาร์ม
ฟาร์มโคนม -- เชียงใหม่
โคนม -- การเลี้ยง
มลพิษ
57 การจัดการระบบไหลเวียนโลหิตและผลลัพธ์การจัดการในผู้บาดเจ็บฉุกเฉินวิกฤตก่อนได้รับการดูแลที่เจาะจง = Circulatory management and management outcomes among critically injured person prior to definitive care / วิมลศิริ สุขเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
การไหลเวียนเลือด
โลหิตวิทยา
58 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เพื่อส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Learning provision through everyday life activities on relations and functions to promote algebraic thinking of grade 10 students / ณัฐกานต์ รัตนสังข์ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พีชคณิต
59 การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีกราฟโดยโครงงานเป็นฐาน = Project based learning management in graph theory / เบญจพร แก้วสา / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกราฟ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- คู่มือ
60 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Learning provision to promote mathematics problem solving ability on complex numbers of grade 11 students / จิตรลดา คันธะวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนเชิงซ้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49