ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Success in implementation of agricultural activities of young farmer project in Suksasongkhro Chiang Mai School / สัญจนา สิงห์ใจ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
562 ความหลากหลายของเชื้อรากลุ่ม Helminthosporium บนพืชวงศ์ Poaceae ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Diversity of Helminthosporium fungal group on Poaceae plants in upper Northern Thailand / ชนกเนตร เสนวรรณะ / 2559 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
เชื้อรา
หญ้า
563 ความหลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน = Kawaii cultural diversification in Japanese society from the 1960s to the present / ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม / 2559 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี
564 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชบางชนิดในสกุลพรุนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเทคนิคเอสอาร์เอพี = Genetic diversity of some species in the genus prunus in Chiang Mai province using SRAP technique / เกศณีย์ จันทร์ตะมะ / 2559 /Full Text
Subject
พืชสกุลพรุน -- พันธุ์
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายของพืช -- เชียงใหม่
565 คอนกรีตบล็อกที่ผสมเศษจากขวดพลาสติกเหลือใช้ = Concrete block from recycled plastic bottle flakes / ธนพงศ์ พ่วงภิญโญ / 2559 /Full Text
Subject
คอนกรีต
การก่อสร้างคอนกรีต
ขวดพลาสติก
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
566 คอนกรีตมวลเบาจากต้นข้าวโพด = Lightweight concrete block from corn stalks / เสาวนีย์ ศึกษา / 2559 /Full Text
Subject
คอนกรีตน้ำหนักเบา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้าวโพด
567 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการเชื่อมแผ่นฟิล์มนำไฟฟ้าแอนนิโซโทปิก = Parameters optimization of anisotropic conductive film bonding process / คเชนทร์ สุริยะสา / 2559 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การออกแบบการทดลอง
ฟิล์มบาง
568 คาร์บอกซีเมทิลเลเต็ด สตาร์ช โพรพิโอเนท : การเตรียม สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติในการเป็นสารทาอิมัลชัน = Carboxymethylated starch propionate : Preparation, physico mechanical and emulsifying properties / ศรัญญา ไชยวารีย์ / 2559 /Full Text
Subject
ตัวนำยา
เภสัชเคมี
อิมัลชัน
569 คุณค่าของข้าว = The Value of rice / นิพนธ์ เภตรา / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ข้าว
570 คุณค่าทางนิติวิทยาศาสตร์ของเอสทีอาร์ 17 ตำแหน่งในช้างไทย = Forensic science value of 17 STR Loci in Thai Elephants (Elephas maximus) / จักรพันธ์ หาญภักดีสกุล / 2559 /Full Text
Subject
ช้าง -- ไทย
ช้าง -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
การพิสูจน์เอกลักษณ์
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
571 คุณภาพกำไรของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ = Earnings quality of firms listed on the Market for Alternative Investment / ธีระวุฒิ พันธุสัน / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
กำไร
บริษัทมหาชน
572 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accrual quality of companies listed in services industry in the Stock Exchange of Thailand / ไพรินทร์ วัฒนพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
อุตสาหกรรมบริการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
573 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Accrual quality of companies listed on market for alternative investment / ดาวเรือง แสงคำ / 2559 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
บริษัทมหาชน
574 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accruals quality of property and construction companies listed on The Stock Exchange of Thailand / ธดากรณ์ นวลศรี / 2559 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
สินค้าคงคลัง
บริษัทมหาชน
575 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Quality of working life of Burmese migrant workers in Mae Sai District, Chiang Rai / ปรางค์ชนก อินทะสอน / 2559 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- แม่สาย (เชียงราย)
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- แม่สาย (เชียงราย)
576 คุณลักษณะเชิงรังสีคณิตและอัตราผ่านค่าแกมมาของหัววัดรังสีรุ่นอาร์คเช็คสำหรับการทวนสอบแผนรังสีรักษาเทคนิครังสีปรับความเข้มแบบแขนหมุนอยู่นิ่ง = Dosimetry characteristics and Gamma passing rate of ArcCHECK for fixed gantry intensity modulated radiation therapy treatment planning verification / สรธัญ ชาญจระเข้ / 2559 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
การแผ่รังสี
ฟิสิกส์
577 คุณสมบัติของดินเพื่อใช้สำหรับการระบุดินทางนิติวิทยาศาสตร์ = Soil Properties for Forensic Soil Identification / เพียรทิพย์ ด่านสุวรรณเมฆ / 2559 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
นิติวิทยาศาสตร์
578 เครือข่ายการสื่อสารของแฟนคลับชาวไทยกับการสร้างความนิยมของนักร้องเกาหลี = Communication network of Thai fan club and popularization of Korean singers / อนรรฆพร อภิลักษมีวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
สื่อมวลชน
นักร้อง -- เกาหลี
579 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่สามารถโปรแกรมซ้ำได้สำหรับมอนิเตอร์พลังงานไฟฟ้า = Reprogrammable wireless sensor network for electrical energy monitoring / จุฑาวัฒน์ มะณีโชติ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
พลังงานไฟฟ้า
580 โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ไทย: กรณีศึกษากลยุทธ์การโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด = Product placement in Thai movies: a case study of product placement strategies in GMM Tai Hub Co., Ltd. / อาริสา วรภัทรสกุล / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
โฆษณาแฝง
ภาพยนตร์ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49