ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and risk behavior regarding HPV infection among students of Chiang Mai University / ทิพย์สุดา เครือยศ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
สาธารณสุข
แปปิลโลมาไวรัส
522 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำความสะอาดมือของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Knowledge, attitude and practice of hand hygiene among hospitalized patients / สมรรถเนตร ตะริโย / 2559 /Full Text
Subject
มือ -- การดูแลและสุขวิทยา
มือ -- การทำความสะอาด
การล้างมือ
การทำความสะอาด
การติดเชื้อ
523 ความรู้ และการปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร จังหวัดเชียงราย = Farmars'knowledge and practiced on pesticide utilization in paddy field, Chiang Rai Province / ปรัชญา โปธิตา / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงราย
แมลงศัตรูพืช
524 ความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาลักษณะโครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักลงทุนชาวจีนเมืองคุนหมิง = The Significant knowledge for the detached house project characteristic development in Chiang Mai for the Khunming Chinese Investors / จาง หงจี๋ / 2559 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
บ้าน -- การจัดซื้อ
บ้าน -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
525 ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก = Knowledge and practice of primary caregivers for promoting childs emotional intelligence in Child Development Centers / จันท์พิมพ์ สารากร / 2559 /Full Text
Subject
Child development
จิตวิทยาเด็ก
พัฒนาการของเด็ก
526 ความรู้และการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติสาหรับ คนไทย ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ชั้นปรีคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Knowledge and practice regarding food-based dietary guidelines for Thai people of supporting pre-clinic persons in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ธนาดุล จักรแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โภชนาการ
527 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practices on antibiotic application of swine producers, Hot District, Chiang Mai Province / สิทธิพงศ์ ยศอาลัย / 2559 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
สุกร -- การใช้ยา
528 ความรู้และการปฏิบัติในการเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบของผู้ประกอบการร้านอาหารในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge and practice on raw materials selection and storage of food shop owners in dormitory, Chiang Mai University / ภาณุพงศ์ พยัคฆา / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาหาร -- การเก็บและรักษา
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
529 ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการเมืองเกษตรสีเขียวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmer knowledge and attitude towards green agriculture city project in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วรรณวิภา ประวะภูตา / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ทัศนคติ
โครงการพัฒนาการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
530 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ = Food safety knowledge and behavior among pregnant women / วายุรี ลำโป / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ครรภ์ -- แง่โภชนาการ
ครรภ์
531 ความรู้สำคัญสำหรับการพัฒนาบรรณาธิการสร้างสรรค์ในดิจิทัลแมกกาซีน = Critical knowledge for creative editor development in digital magazine / เกศราภร อินทนา / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
532 ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของเจนเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Work-life balance of generation Y in Mueang Chaing Mai District / พงศธร อุปถัมภ์ / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เมือง (เชียงใหม่)
เจนเนอเรชันวาย -- เมือง (เชียงใหม่)
533 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์การแพร่เชื้อมาลาเรีย ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Relevance of climate change on Malaria transmission in Pha Bong Sub - district, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province / ดวงนภา ลาภใหญ่ / 2559 /Full Text
Subject
มาลาเรีย -- การแพร่ระบาด -- แม่ฮ่องสอน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
534 ความสัมพันธ์ของชุมชนในการดำรงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนใน จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตการาม กับพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดร้องเม็ง = The Relationship of communities and community museum in Chiang Mai regarding to Wat Ketkaram Museum and Wat Rong Meng Museum / รัตนาภรณ์ ก้องคีรี / 2559 /Full Text
Subject
วัดเกตการาม
พิพิธภัณฑ์ชุมชน -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
535 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and executive compensation of companies listed on the stock exchange of Thailand / นริศรา คำโพธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหาร -- ค่าจ้าง
536 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and stock value of listed companies in the stock exchange of Thailand / เพิ่มยศ ตันสกุล / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
537 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between earnings management and executive compensation of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / วราพร พรมมาลา / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดการกำไร
ค่าจ้าง
538 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between inventory management and profitability of companies listed in agro and food industry on the stock exchange of Thailand / บุปผา คำนวน / 2559 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
539 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between inventory management and profitability of companies listed in consumer products industry on The Stock Exchange of Thailand / ทิพย์ยุภา อุดมใหม่ / 2559 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
บริษัทมหาชน
สินค้าคงคลัง
540 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่าแบรนด์องค์กรกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate brand valuation and corporate social responsibility disclosure of companies listed on the stock exchange of Thailand / คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
การจัดการกำไร
ชื่อตราผลิตภัณฑ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49