ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในภาคเหนือในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหาร = Demand of tourism entrepreneurs in the Northern Region towards using managerial accounting information / รสสุคนธ์ คันธวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
502 ความต้องการของผู้สูงอายุภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand of the elderly under the operation of centre for elderly's quality of life development and occupational promotion, Nongkhwai Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province / น้ำเพชร ต้นสัก / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่) -- การดำเนินชีวิต
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)
503 ความต้องการไอศกรีมของผู้บริโภคผ่านร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Ice cream needs of consumer through coffee shop in Mueang Chiang Mai District / อริสา เตจาคำ / 2559 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- การตลาด
504 ความเต็มใจจ่ายค่าเข้าชมของผู้เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Visitors' willingness to pay for entrance fee of the Royal Park Rajapruek, Chiang Mai Province / ชลดา ปัทมรังสรรค์ / 2559 /Full Text
Subject
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เชียงใหม่)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
505 ความแตกต่างของลักษณะดินในอันดับดินเวอร์ทิซอลส์ในวนเกษตรต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Differences of vertisol soil characteristics in different agroforests at Huai Hong Khrai Royal Development study center, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กฤษกร แก้วร่วมวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ดิน
วนเกษตร
ระบบวนเกษตร
506 ความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วรรณิดา ขันตีต่อ / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
507 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดลำปาง = Farmers' satisfaction in registered rice farmer program in Lampang Province / ศุภกร อินเตชะ / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ทะเบียน
เกษตรกร -- ลำปาง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
508 ความพึงพอใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อส่วนประสมการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ = Satisfaction of vocational certificate students towards marketing Mix of Lanna Polytechnic Chiangmai Technological Collegem / สุภาวดี แก้วตาบุศย์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
นักศึกษา -- ทัศนคติ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
509 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of Chiang Mai University students towards services marketing mix of Phutawan Place Dormitory, Chiang Mai Province / สุจิตรา ธนพิทักษ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นักศึกษา
หอพักภูตะวันเพลส
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
การตลาด
510 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพงานบริการของ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of the office of business development, Chiang Mai Province / ดวงกมล กิติกูล / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ -- งานบริการ
การค้า -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
511 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของร้านวอช อัพ คาร์แคร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of wash up car care, Chiang Mai province / วีรินท์ ภัครพงศ์โอฬาร / 2559 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
512 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม = Inpatient satisfaction towards service quality of Chiangmai-Ram Hospital / จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
513 ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะที่มีต่อคุณภาพการบริการของกองการแพทย์และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Satisfaction of employees at Mae Moh power plant and Mae Moh Mine towards service quality of medical service division, Mae Moh power plant / กนกนันท์ อมรศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง) -- การบริการ
พนักงาน -- ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลำปาง
514 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโป๊ยเซียน อพาร์ทเมนต์ = Customer satisfaction towards service quality of Poysian Apartment / คิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
โป๊ยเซียน อพาร์ทเมนต์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บ้านห้องชุด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค
515 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการหลังการขายของโครงการบ่อสร้างแกรนด์วิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales service of Borsang Grand-vill Project, Chiangmai Province. / นนทวัฒน์ เจนจัด / 2559 /Full Text
Subject
โครงการบ่อสร้างแกรนด์วิลล
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
516 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดด้านรักษาความปลอดภัยของบริษัท เคแอนด์พี เบสท์ เซอร์วิส จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mix of security services of K&P BEST Service Company Limited / กมลชนก ไชยทา / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท เคแอนด์พี เบสท์ เซอร์วิส จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การรักษาความปลอดภัย
517 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการน้ำมันของบริษัทแม่โจ้ออยล์ เซอร์วิส จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix of Caf Amazon in gas station by Maejo Oil Services Company Limited / ณภชา จูฑะพุทธิ / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท แม่โจ้ออยล์เซอร์วิส จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สันทราย (เชียงใหม่)
ร้านกาแฟ -- สันทราย (เชียงใหม่)
สถานีบริการน้ำมัน -- สันทราย (เชียงใหม่)
518 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดร้านบ่อสร้างนวดแผนไทย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Bo Sang Thai massage, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / วัชรา ฤทธิสินธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
ร้านบ่อสร้างนวดแผนไทย (เชียงใหม่)
การนวด
การแพทย์แผนไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
519 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา = Customer satisfaction towards service of The International Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majestys 7th Cycle Birthday Anniversary / อริสรา วงค์เมธา / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
520 ความพึงพอใจของศัลยแพทย์กระดูกและข้อในเขตภาคเหนือตอนบนต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทสคิปา เมด จำกัด = Satisfaction of orthopedist surgeons in the upper Northern Thailand towards marketing mix of SKIPA MED Company Limited / สุธี กลิ่นหอม / 2559 /Full Text
Subject
บริษัทสคิปา เมด จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศัลยแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49