ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การสังเคราะห์ n- MoO3p-NiO โดยวิธีไมโครเวฟ พลาสมาและการพัฒนาเพื่อใช้เป็นตัวรับรู้แก๊ส = Synthesis of n- MoO3p-NiO by microwave plasma method and development for use as gas sensors / สุรินทร์ พรมโนภาศ / 2559 /Full Text
Subject
พลาสมา (ก๊าซที่เป็นประจุ)
442 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Research synthesis on curriculums management in graduate program, master of educational administration program, Chiang Mai University / กิตติศักดิ์ สมคิด / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- วิจัย
443 การสังเคราะห์โดยควบคุมสัณฐานวิทยาและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของแบเรียมโครเมต = Morphology-controlled synthesis and photocatalytic property of barium chromate / เมตตวรรณ จ่าภา / 2559 /Full Text
Subject
แบเรียม
444 การสังเคราะห์แนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยในโรงเรียนนำร่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = The Synthesis of guideline operation little scientists house project in pilot schools in Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5 / สุนทรีย์ พรมตา / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
445 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีซอลเจลและกลั่นไหลกลับสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Synthesis and characterization of titanium dioxide nanoparticles by Sol-gel and reflux Methods for dye-sensitized solar cell / ธีระวิทย์ พลโคกก่อง / 2559 /Full Text
Subject
โครงสร้างนาโน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์
446 การสังเคราะห์และหาลักษณะของฟิล์มคาร์บอนอสัณฐานเพื่อการประยุกต์ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเซลล์ = Synthesis and characterization of amorphous carbon film for potential application in cell culture / วัชราภรณ์ อินต๊ะตื้อ / 2559 /Full Text
Subject
คาร์บอน
ฟิล์มบางเพชร
อิเล็กตรอน
447 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีการสปาร์กบนท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้นและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง = Synthesis of ZnO nanoparticle prepared by sparking method supported on multi-wall carbon nanotube and their photocatalytic properties / ศราวุธ ปุดมาเล / 2559 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์
448 การสำรวจการเตรียมความพร้อมด้านยาสำหรับภาวะฉุกเฉินจากอุทกภัยของโรงพยาบาลรัฐในเขตภาคกลางของประเทศไทย = A Survey of medication preparedness for emergency flooding situation of public hospitals in central Thailand / ปัทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารเภสัชกิจ
เภสัชกรรม
449 การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร = A Survey on the method of overhead cost estimation for building construction project / กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
450 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อคอนโดมิเนียม = Marketing communication affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing condominiums / พิรุฬห์พัฒน์ เชิงปัญญา / 2559 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- การตลาด -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
451 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าชีวมวลสหโคเจน กรีนกับการยอมรับเรื่องการผลิตพลังงานจากชีวมวลของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า = Participatory communication of sahacogen green biomass power plant and acceptance of communities around power plant towards the biomass energy production / คุณัญญา ปัญญาหล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าชีวมวล สหโคเจน
โรงไฟฟ้าชีวมวล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงไฟฟ้าชีวมวล
พลังงานชีวมวล
452 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้นำนมัสการคริสตจักรสังกัดสหกิจคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Persuasive communication of worship leaders from the Evangelical Fellowship Church in Chiang Mai Province / มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่ / 2559 /Full Text
Subject
การศึกษาทางคริสต์ศาสนา
คริสต์ศาสนา
คริสตจักร
การสื่อสาร
453 การสื่อสารอุดมการณ์อเมริกันผ่านภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของบริษัทมาร์เวล = Communication of American ideology through Marvels super heroes / พุฒินันท์ ปรีดี / 2559 /Full Text
Subject
อุดมการณ์
ภาพยนตร์
วีรบุรุษในภาพยนตร์
454 การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษา = Empowerment in persons undergone coronary artery bypass grafting: a case study / ลาลิน เจริญจิตต์ / 2559 /Full Text
Subject
ศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย
Coronary artery bypass
455 การหาความหนาแน่นของอนุมูลไฮดรอกซิลในพลาสมาเย็น ความดันบรรยากาศโดยสเปกโทรสโคปีแบบดูดกลืนยูวี = Investigation of Hydroxyl radical density in nonthermal atmospheric pressure plasma by UV-absorption Spectroscopy / ยุทธนา ธะนะ / 2559 /Full Text
Subject
อนุมูลไฮดรอกซิล
อนุมูลไนตริกออกไซด์
เครื่องกำเนิดพลาสมา
456 การหาคำตอบที่ดีที่สุดของการจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน = Optimization of classroom scheduling for energy conservation / พิณญาณัฐ วิริยะรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
ห้องเรียน -- การอนุรักษ์พลังงาน
457 การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ nxn แบบใหม่ = New method for computing the determinant of nxn matrices / นรินทร์ คำปัน / 2559 /Full Text
Subject
ดีเทอร์มิแนนต์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
458 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการทำความสะอาดขาวงจรรวมด้วยวิธีอิเล็คโทรไลติกและการพ่นยิงแบบเปียกโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimal parameter of integrated circuit lead cleaning from electrolytic and Wet-abrasive blasting method using design of experiment technique / หิรัญญิการ์ จันทร์จรมานิตย์ / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
459 การหายีออยด์สำหรับการรังวัดทางดิ่งด้วยระบบดาวเทียมนำหนโดยลีสสแควร์คอลโลเคชั่นพร้อมพารามิเตอร์ = Geoid determination for vertical surveying with navigation satellite system by Least Squares Collocation with Parameters / พีรภพ โพธิ์พงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ดาวเทียมในการรังวัด
การรังวัด
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การสำรวจ
460 การหาลักษณะเฉพาะของซีเรียมโมลิบเดตที่สังเคราะห์โดยวิธี ไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง = Characterization of Cerium Molybdate synthesized by microwave hydrothermal method for use as photocatalyst / วชิราภรณ์ ไม้สังข์ / 2559 /Full Text
Subject
โมลิบเดต
ซีเรียม
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49