ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การส่งเสริมการจัดการฟาร์มและป้องกันโรคของฟาร์มไก่ชนในจังหวัดแพร่ = Extension of farm management and disease prevention of fighting cock farms in Phrae Province / เอกอนันท์ ยะปะนัน / 2559 /Full Text
Subject
ไก่ชน -- การเลี้ยง
การจัดการฟาร์ม
422 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Leaning resources promotion at Santisuk school, Doi Lo District, Chiang Mai Province / กัญญาณัฐ อินปันสา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติสุข (เชียงใหม่)
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาทางเลือก
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
423 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the promotion in the educational management of Anuban Nong Pa Khrang School, Chiang Mai Provinc / จันทนา ติ๊บแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
424 การส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา = Promoting mathematical reasoning of Grade 8 Students Through learning activities provision focusing on formative assessment / กรสมรรถ จันทร์ใส / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
425 การส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิและการคิดทางเรขาคณิต เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวการสอนของแวน ฮีลี ร่วมกับโปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพด = Promoting spatial sense and geometric thinking on relationship between Two-dimensional and Three-dimensional geometric figures of grade 7 students by Using the van Hiele Teaching Approach and the Geometer's Sketchpad Program / อัศวรักษ์ ช่างอินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
ปริภูมิ
426 การส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวการสอนของแวน ฮีลี ร่วมกับ โปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด = Promoting geometry proof ability on parallel lines of grade 8 students by using the van Hiele Teaching Approach and the geometer's sketchpad program / ชนม์ชนก แก้ววันดี / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
เรขาคณิต
427 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ = Promoting self-care behaviors for first time teenage pregnancy under the Service of Regional Health Promotion Center 10, Chiang Mai / สุจิรัตน์ สมณาศักดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10
ครรภ์ในวัยรุ่น
ครรภ์ไม่พึงประสงค์
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์
วัยรุ่น
428 การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพ = Perceived organizational support and proactive work behavior among registered nurses / กนกวรรณ สังหรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
พยาบาล
Nursing
429 การสร้างความคิดรวบยอดเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อปฏิบัติ = Concept formation on factoring second degree polynomials of grade 8 students through manipulative tools / สารัช พงษ์วิรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ญ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พหุนาม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
430 การสร้างความหมายของเมืองบุรีรัมย์ในฐานะ มหานครแห่งกีฬา = The Invention of Buriram city as The City of Sport / ฐากูร ข่าขันมะลี / 2559 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาเมือง
บุรีรัมย์ -- แง่สังคม
431 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น โรงเรียนบ้างปง (อินทขิลวิทยาคาร) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of activity packages for developing working skills entitled the construction of decorations from local materials at Banpong (Inthakhin Withayakhan) School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วปุน ขยัน / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้างปง (อินทขิลวิทยาคาร)
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ประดิษฐ์กรรม -- การศึกษาและการสอน
432 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานผ้าทอกี่เอวเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จังหวัดลำพูน = Construction of learning plans using the back-strap project to promote the good citizenship of grade 7 students, Nasaiwittayakom School, Lamphun Province / ศรุดา นันตุ้ย / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม (ลำพูน)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- ลำพูน
433 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหา ความรู้ออนไลน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Construction of learning plans using online inquiry techniques in Thai geography to promote analytical thinking skills of students of Baan Pong Nua School, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / ธนาวุฒิ ทรัพย์สุข / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ (เชียงราย)
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน -- เชียงราย
434 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อประสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Construction of learning plans using multimedia to develop mathematical problem solving ability on ratio and percentage for mathayom suksa 2 students / สุรพงษ์ คำใจ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การแก้ปัญหา
435 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 เรื่องหน้าที่พลเมืองดี เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Creating lesson plans using the four noble truths in civic duty to promote problem solving thinking of upper secondary school students / วรารัตน์ ก๋องชัย / 2559 /Full Text
Subject
อริยสัจ 4
ธรรมะ
หน้าที่พลเมือง
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
436 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Building rapport between teacher and students in the mathematics classroom at the lower secondary education level / คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ / 2559 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน -- ไทย
437 การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Creating ASEAN community supplementary reading books to promote the analytical thinking of Grade 7 students / เกษม หน่อโอย / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังแก้ววิทยา
โรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
โรงเรียนผาช่อวิทยา
โรงเรียนบ้านขอวิทยา
ประชาคมอาเซียน
สื่อการสอน
การศึกษาขั้นมัธยม
กลุ่มประเทศอาเซียน
438 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of e-book entitled Local traditions and culture in Doi Lo district for mathayom suksa 1 students / พระสุจริต เป็งอินตา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสามหลัง (เชียงใหม่)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
439 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความรู้ทาง วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = ASEAN mutual cultural content-based language instruction to promote english reading, writing abilities and cultural knowledge among mathayom suksa 2 students / กฤตยพร สุรินทร์คำ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
วัฒนธรรม
440 การสะสมแคดเมียมในพืชน้ำในลำห้วยแม่ตาวและบ่อเลี้ยงปลา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Cadmium accumulation in aquatic plants in Mae Tao Brook and Fish Pond, Mae Sot district, Tak province / หทัยภัทร วิรัตน์เกษม / 2559 /Full Text
Subject
แคดเมียม -- แม่สอด (ตาก)
คุณภาพน้ำ -- แม่สอด (ตาก)
พืชน้ำ -- แม่สอด (ตาก)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49