ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การวิเคราะห์อุปทานของการส่งออกและศักยภาพการแข่งขันสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย = Thailands export supply for aquacultural commodities and country competitiveness / ศิวะ ฉิมพลี / 2559 /Full Text
Subject
สัตว์น้ำ -- การส่งออก
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
402 การศึกษาข้อมูลย้อนหลังสำหรับอิทธิพลของระยะเวลารวมในการรักษาต่อประสิทธิภาพของรังสีรักษาในมะเร็งปากมดลูก = The Retrospective study for the influence of overall treatment time on efficiency of radiotherapy in cervical cancer / ภาณุภัทร รักพงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
การรักษาด้วยรังสี
เคมีบำบัด
403 การศึกษาความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน = A Study of tourist's willingness to pay for conserving Doi Phu-Kha national park, Nan Province / สุภาพร เลิศสุวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- น่าน
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
404 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดลำปาง = A Feasibility study of investment on housing development project in Lampang Province / วิษณุ เครือมณี / 2559 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การลงทุน
บ้านจัดสรร -- ลำปาง
การลงทุน
405 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจประกอบการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมประเภทหินและทรายในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study of the investment of freight service business for san and stone industrial products in Chiang Mai Province / วรรณภา จายโจง / 2559 /Full Text
Subject
การลงทุน
สินค้า -- การขนส่ง -- เชียงใหม่
406 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจหอพักเดอะเบสท์เพลซในจังหวัดลำพูน = A Feasibility study of investment in the best place dormitory in Lamphun Province / กรินทร์ กิติลือ / 2559 /Full Text
Subject
หอพักเดอะเบสท์เพลซ
การลงทุน -- ลำพูน
หอพัก -- ลำพูน
407 การศึกษาความสัมพันธ์ของการวิจัยและพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก = Study of relationship between research and development and economics growth in the APEC Region / ศิลาชัย ธรรมธนจิตต์ / 2559 /Full Text
Subject
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (องค์การ)
408 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอดกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดตาก = A Study of relationship between border trade at Mae Sot customs house with deposit of Commercial Banks and private investment in Tak Province / ภูมิใจ เรณูหอม / 2559 /Full Text
Subject
การค้า -- ตาก
การลงทุน
ศุลกากร
ตาก -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
409 การศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ให้ความเย็นแบบพาสซีฟและเหมาะสมกับประเทศไทย = A Study of a guideline in passive cooling techniques that are appropriate for design and construction of residential building in Thailand / ปรัศว์ บุญวงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
410 การศึกษาปัจจัยกำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวิธีการถดถอยแบบพาเนลควอนไทล์ = A Study of factors affecting economic growth of countries in ASEAN economic community using panel quantile regression / ปรียาภา มูลดี / 2559 /Full Text
Subject
เศรษฐมิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
411 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายนิรโทษกรรมของไทยระหว่างปี พ.ศ.2475-2549 = Comparative study of amnesty law in Thailand duging B.E.2475-2549 / ทวีโชค ไข่มุกด์ / 2559 /Full Text
Subject
นิรโทษกรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
412 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการน้ำของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กับพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = A comparative study of water management between water user networks in Chom Thong Area, Chiang Mai Province and Li Area, Lamphun Province / วีรวิวัฒน์ บำรุงพาณิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ
413 การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊าและศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง จังหวัดพะเยา = A Comparative study of participation in long term care for elderly project of Baan Tum Sub-District Health Promoting Hospital and Baan Mang Health Center, Phayao Provincee / จุฬารัตน์ ยังสงบสุข / 2559 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางสังคม -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
414 การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Comparative study of organizational engagement between academic and supporting staff of Chiang Mai university / จริยา ตั้งสถาเจริญพร / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
ความผูกพันต่อองค์การ
คุณภาพชีวิต
415 การศึกษาเปรียบเทียบวิกฤตความเป็นแม่ของผู้หญิงชนชั้นล่าง ในองค์กรสวัสดิการสังคมของรัฐและเอกชน = The comparative study of lower class womens motherhood crisis in governmental and non-governmental social welfare institutions / ดลศม เจริญธรรม / 2559 /Full Text
Subject
สตรี -- แง่สังคม
การพัฒนาสังคม
416 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการของผู้บริโภคชาวไทย = A Study of food consumption behavior and understanding about nutrition of Thai consumers / ธัญมน สุวรรณชัญ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โภชนาการ
อาหาร -- แง่โภชนาการ
บริโภคกรรม
417 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปั่นจักรยานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจ = A Study of cyclist behavior in Mueang Chiang Mai District towards cycling activities for business opportunities / ธฤษณุ ปัญญารัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
การขี่จักรยาน
418 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสายสุทธานภดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = Education to enhance the museum exhibits pratamnak Sai Suddha Nopadon building museum of Suan Sunandha Rajabhat University / กัญญาศิริ มั่นคงหัตถ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง
419 การศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในอำเภอแม่สอด = A Study on the potential of MICE industry in Mae-Sot District / รัชวลัย จันเอียด / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
420 การศึกษาสมรรถภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาโรงแรม ภายใต้เงื่อนไขของการเปิดเสรีอาเซียน ภาคการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย = A Study of the tourism industry workforce for hotels in Chiang Mai and Chiang Rai under the terms of ASEAN Tourism Sector Liberalization / สุธาวัลย์ ศรีจันดา / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
แรงงาน -- เชียงใหม่
แรงงาน -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49