ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทย โดยใช้แบบจำลองเนสเต็ดโลจิต = Analysis of factors affecting decision to use Thai Airways services using nested logit model / ปิโยรส ยังอยู่ดี / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้โดยสารเครื่องบิน
สายการบิน
382 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการอัดแท่งซังข้าวโพดโดยใช้สาหร่ายเป็นตัวประสาน = Parametric analysis of densification of corn cob using algae as a binder / พิมพ์พร พิบูลย์ / 2559 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิง -- การผลิต
พลังงานชีวมวล
ซังข้าวโพด
สาหร่าย
383 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีมาร์เก็ตแคปปิทอไรท์สูงสุด 5 อันดับแรกในดัชนี 50 ตามทฤษฎีแบบจำลองกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนด้วยวิธีบูทสแตรปปิง รีเกรชชัน แอพโพรช = An Analysis of return on the five highest market capitalization stock in the SET 50 according to CAPM theory using bootstrapping regression approach / จิตติมา สิงห์เวชสกุล / 2559 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
ราคาหลักทรัพย์
การกำหนดราคาสินค้า
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
384 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of returns using technical analysis on big retailing corporations stocks in the stock Exchange of Thailand / เบญจพร เรืองวงษ์งาม / 2559 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
385 การวิเคราะห์ผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์ในหุ้นกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTFs) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMFs) โดยวิธี บูทแสตรปปิง รีเกรสชั่น แอปโพส = The Study of return on stock in Long Term Equity Fund (LTFs) and Retirement Mutual Fund (RMFs) group by Bostrapping / ทิพย์สุดา อย่างอิ่น / 2559 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
อัตราผลตอบแทน
ราคาหลักทรัพย์
กองทุนรวม
386 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหิน = Parametric analysis on combustion performance of a coal-fired power plant boiler / พิพัฒน์พงษ์ วงค์ไพศาลฤทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
หม้อไอน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
387 การวิเคราะห์ภาพสถานการณ์ทางเลือกของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทาน = A Scenario analysis of solid waste infrastructure by Supply chain modeling approach / อภิชัย มียิ่ง / 2559 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
แบบจำลองทางวิศวกรรม
388 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ผลของรูพรุนต่อความเค้นตกค้างในการเชื่อมแบบแก๊สทังสเตนอาร์ค = Finite element analysis of effect of porosity on residual stress in gas Tungsten Arc welding / ภัทรวดี พูลเพิ่ม / 2559 /Full Text
Subject
ท, 231 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
โลหะ -- การเชื่อม
งานเชื่อมไฟฟ้า
ทังสะเตน
การเชื่อม
389 การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของข้าวเหนียวดำ = Analysis and performance improvement of black glutinous rice supply chain / ยศภัทร จันต๊ะวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ข้าวเหนียวดำ -- การส่งออก
390 การวิเคราะห์และลดต้นทุนการผลิตของเล่นไม้โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมขับเคลื่อนด้วยเวลา = Analysis and reduction of wooden toy manufacturing cost using time-driven activity-based costing system / รมิดา พงษ์วสิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
ของเล่นไม้ -- ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ของเล่นไม้
391 การวิเคราะห์และออกแบบระบบกริดสายดินเพื่อป้องกันแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าวในสถานีไฟฟ้าย่อย = Analysis and design of ground grid systems to protect touch voltage and step voltage in electrical substation / ธนสรรค์ ปิงยา / 2559 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า -- สายดิน
สายดิน
392 การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสำคัญอาเซียนโดยวิธีการของมาร์คอฟ-สวิตชิงเวกเตอร์ออโตรีเกรสซีพ = The Analysis of economic cycle in ASEANs major countries using a Markov Switching Vector Autoregressive approach / รตินันท์ มีชัย / 2559 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
393 การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจโทรคมนาคมของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Analysis of telecommunications business potential of TT&T Public Company Limited / ผุสดี เรือนโรจน์รุ่ง / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) -- การบริหาร
โทรคมนาคม -- แง่เศรษฐกิจ
ระบบโทรคมนาคม -- ไทย
394 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of nursing personnel staffing management in gynecology wards, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พัชรินทร์ แหล่งอุโมงค์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์
การบริหารงานบุคคล
395 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในหอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with major depressive disorders receiving services in adult psychiatric ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรุณี ปาลี / 2559 /Full Text
Subject
Depression
Maharaj Nakorn Chiang Mai
396 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of long term care for community - dwelling the elderly in Hang Dong District, Chiang Mai Province / คะนึงนิตย์ สิงห์แก้ววงค์ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)
397 การวิเคราะห์สภาวะโหลดของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Load analysis for GIS-based electric distribution system / ศิวะภรภัทร ชุมชวลิต / 2559 /Full Text
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
398 การวิเคราะห์สมรรถนะการผลิตไฟฟ้า น้ำร้อน และน้ำเย็น โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดไฮบริดโฟโตโวลทาอิกความร้อน = Performance analysis on electricity, hot and cold water generation by photovoltaicthermal hybrid solar collector / ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ / 2559 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
ระบบไฮบริด
399 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานข้าวนึ่งไทยเพื่อการส่งออก = Analysis of Thai parboiled rice supply chain for export / คีตวัฒน์ วงษา / 2559 /Full Text
Subject
ข้าวนึ่ง -- การส่งออก
ข้าวนึ่ง -- การตลาด
400 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหุ้นในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index โดยวิธี บูทสแตรป รีเกรชชัน แอพโพรช = Analysis of the return on stocks in the SET High Dividend 30 Index by Bootstrap Regression Approach / อุสา วงศ์ช่างเงิน / 2559 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49