ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กว่าจะมาเป็นใจที่พอเพียง = On becoming the sufficiency mind / ศิริพร เจนใจ / 2559 /Full Text
Subject
ความตระหนักในศักยภาพตน
การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
จิตวิทยา
เศรษฐกิจพอเพียง
22 การกำกับดูแลนายประกันอาชีพในกระบวนการปล่อยชั่วคราว = Regulation of bondsman in the provisional release system / อนุสสรา ศรีสุวรรณรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
สิทธิผู้ต้องหา
กระบวนการกำหนดโทษคดีอาญา
23 การกำจัดแอมโมเนียในมูลไก่ไข่และไก่เนื้อด้วยการไล่แบบสุญญากาศ = Removal of ammonia in laying hen and broiler manures by vacuum stripping / อิษฏ์วร ปานผดุง / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซมูลสัตว์ -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสุญญากาศ
24 การแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินและข้อขัดแย้งในเขตป่าอนุรักษ์ด้วยแนวคิดและปฏิบัติการของการจัดการร่วม: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางแดงในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Solutions to the problems of land use and conflicts in conservation forest from co-management concepts and practices: a case study of Pang Dang Nai Village, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ปกครอง ธรรมสรางกูร / 2559 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
25 การแก้ไขปัญหาเส้นทางการเดินรถของ ฝ้าย เฮลท์ ฟูดส์ โดยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม = Solving the Vehicle Routing Problem in Fai Health Foods Using Saving Algorithm Method วรัตถ์ สิริเชชะพันธ์ / วรัตถ์ สิริเวชชะพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
-
-
26 การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือแบบผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค = Solving hybrid layout berth allocation problem by particle swarm optimization algorithm / ณรงค์ธร พินทอง / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ท่าเรือ
27 การขยายพันธุ์มะกิ้ง (Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook. f. & Thomson) สภาวะหลอดทดลอง = In vitro propagation of Chinese lardplant (Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook. f. & Thomson) / ศุภฤกษ์ ขอนดอก / 2559 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
พืชสมุนไพร
28 การเข้าถึงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Access to health insurance and health care services of immigrant workers: A Case study of Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / มนัสสิริ ทองเกียว / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
เศรษฐศาสตร์การแพทย์
แรงงานต่างด้าว -- บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
29 การเข้าร่วมตลาดแรงงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Labor force participation of bachelor degree graduates from Chiang Mai University / จันทิมา ทับไธสงค์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาปริญญาตรี
ตลาดแรงงาน
30 การแข่งขันการเจริญเติบโตของไร Suidasia pontifica กับมอดแป้ง Tribolium castaneum และการควบคุมไรด้วยความร้อน และฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกในอาหารสุกร = Growth competition between suidasia pontifica and Tribolium castaneum, and Control of S. pontifica using heat and formaldehyde incorporated with propionic acid in swine feed / สุพิชฌาย์ แสนสุวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
ไร -- การควบคุม
มอด -- การควบคุม
ฟอร์มัลดีไฮด์
31 การควบคุมกระแสสเตเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรที่ถูกเชื่อมต่อกริด = Stator current control for grid-connected permanent magnet synchronous generator drive systems / กฤษณุ บรรจงจิตต์ / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
32 การควบคุมการเกิดโรคราเขียวของส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้งโดยใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดในระบบการล้างแบบไมโครบับเบิล = Controlling of green mold disease of tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Pung) fruit using acidic electrolyzed water in microbubble washing system / สุมีชัย กิ่งสวรรค์ / 2559 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
ส้มสายน้ำผึ้ง -- โรคและศัตรูพืช
33 การควบคุมทางชีวภาพของโรคแคงเกอร์ในมะนาวโดยจุลินทรีย์เอนโดไฟท์จากพืชวงศ์ส้ม = Biological control of canker in lime by endophytic microorganisms from rutaceae plants / อรวรรณ ด้วงฟู / 2559 /Full Text
Subject
แคงเกอร์ (โรคพืช)
มะนาว
ผลไม้ตระกูลส้ม
34 การควบคุมโรคใบไหม้ของข้าวโดยใช้ยีสต์ปฏิปักษ์ = Controlling of rice blast disease using antagonistic yeasts / ดรุณี คุณยศยิ่ง / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ข้าว
35 การควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora nicotianae = Control of leaf blight and fruit rot of passion fruit diseases caused by Phytophthora nicotianae / ธิดารัตน์ จันทรามูล / 2559 /Full Text
Subject
เสาวรส -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
36 การควบคุมโรคราแป้งกุหลาบโดยใช้ยีสต์ปฏิปักษ์ = Controlling of rose powdery mildew disease using antagonistic yeasts / บุษกัญจน์ พันธุ์เลิศเมธี / 2559 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อราปฏิปักษ์
37 การควบคุมหนอนเจาะลำต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูก = Control of coffee white stem borer, xylotrechus quadripes chevrolat (coleoptera: cerambycidae) in field conditions / พีระยา คำดี / 2559 /Full Text
Subject
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช -- การควบคุม
38 การคัดเลือกไก่เบรสเพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 = Selection of bresse chicken for F1 breeding stock / วิไลพร ทัณฑะรักษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ไก่เบรส
ไก่เบรส -- การปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
39 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสตรอว์เบอร์รี่โดยชีววิธี = Selection of antagonistic bacteria for biological control of strawberry anthracnose disease / อทิตยา คำวินิจ / 2559 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
ปฏิชีวภาพ
แบคทีเรียโรคพืช
40 การคัดเลือกสารสกัดหยาบสมุนไพรที่เหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เชื้อสายมะเร็งกระดูกอ่อนมนุษย์ SW1353 = Selection of herbal crude extract inducing apoptosis in SW1353 human chondrosarcoma cell line / ณภัทร ร่วมรังษี / 2559 /Full Text
Subject
อะป็อปโทซิส
การตายของเซลล์
เซลล์มะเร็ง
สารสกัดจากพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49