ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินการเปิดประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An Analysis of relationships among financial development, trade openness and economic growth of Thailand / อนุชิต ขัติรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
362 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนามนุษย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 = An Analysis of the relationship between human development and economic growth in ASEAN-5 / สโรชา โสประดิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มประเทศอาเซียน -- แง่เศรษฐกิจ
363 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับราคาตราสารหนี้ในประเทศไทย = An Analysis of the relationship between economic factors and bond price in Thailand / กัญญารัตน์ ไชยสงคราม / 2559 /Full Text
Subject
ฑ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ
ตราสารหนี้ -- ไทย
อัตราผลตอบแทน
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
364 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิในประเทศไทย = Equity analysis of Hom Ma Li Rice in Thailand / เบญญาภา ราชแพทยาคม / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ข้าวหอมมะลิ
365 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจร้านค้าในเขตชายแดน: กรณีศึกษาร้านค้าในประเทศไทย ณ เขตการค้าชายแดนด่านแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก = An Analysis of risk affecting store business in Border area: a case study of Thai shops in Maesai - Tachileik cross-border area / กาญจนา ซือมือ / 2559 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
366 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk and return analysis of securities in the information and communication technology sector in the stock exchange of Thailand / ธีรวิทย์ บุญช่วย / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การประเมินความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
367 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว = Cost analysis for University building renovation according to green University / สุนิสา อินทรภักดี / 2559 /Full Text
Subject
อาคาร -- การบูรณะและการสร้างใหม่
อาคาร -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
สถาปัตยกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
368 การวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน สำหรับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of energy utilization index for Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / วิลาสินี ศรีสุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การใช้พลังงาน
พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
369 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการลดความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน จังหวัดน่าน = Spatial analysis in flood risk reduction in upper Nan River Basin, Nan Province / ศรีศักดิ์ ผลานิสงค์ / 2559 /Full Text
Subject
น้ำท่วม
อุทกภัย
การป้องกันน้ำท่วม
370 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเชิงเวลาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Spatial and temporal analyses of cervical cancer patients / ณัฐภัท ทองศักดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (สถิติ)
สถิติวิเคราะห์
ปากมดลูก -- มะเร็ง
371 การวิเคราะห์ฐานรากเสาเข็มในชั้นดินเชียงใหม่โดยใช้การคำนวณการทรุดตัวแบบย้อนกลับและการแปรผลจากการตอกเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ = Analysis of pile foundation in Chiang Mai subsoil using settlement back calculation and dynamic pile driving interpretation / พัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
ฐานราก
วิศวกรรมโยธา
ดิน -- เชียงใหม่
ดิน -- การวิเคราะห์
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
372 การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และแก้วและกระจกในประเทศไทย = Analyses of energy utilization indices of cement and glass industries in Thailand / เปรมชาย ยุรี / 2559 /Full Text
Subject
การใช้พลังงาน
พลังงาน
โรงงาน
373 การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเซรามิกในประเทศไทย = Analyses of energy utilization indices of textile and ceramic industries in Thailand / เอกสิทธิ์ ลาภเดโช / 2559 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย
พลังงานไฟฟ้า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย
374 การวิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้องของโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ = Cost analysis and quality of life of patients with hemodialysis and peritoneal dialysis in Phrae Hospital of Phrae Province / พิมพิกา พรหมรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- แพร่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
375 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคนมแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic cost-benefit analysis of a Diary Farm in Sansai District, Chiang Mai Province / จริยาภรณ์ ปัญญาฟู / 2559 /Full Text
Subject
ฟาร์มโคนม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ฟาร์มโคนม -- การลงทุน
โคนม -- การเลี้ยง
376 การวิเคราะห์ตัวประกอบการสูญเสียในระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า = Analysis of loss factor in distribution system of provincial electricity authority using load profile data / ติระวิทย์ สมพงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟ
กระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้า
377 การวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถาบันอุดมศึกษา = Analysis of safety attitude and behavior of motorcyclists in university campuses / ชีติพัทธ์ ขอนพิกุล / 2559 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในท้องถนน
ความปลอดภัยสาธารณะ
378 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของกบหงอน Limnonectes gyldenstolpei และกบห้วยขาปุ่มเหนือ Limnonectes taylori = Genetic analysis of Limnonectes gyldenstolpei and Limnonectes taylori / พิมพ์วิภา ธีระวรัญญู / 2559 /Full Text
Subject
ฎ, [78] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
กบ -- การปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์
พันธุกรรม
379 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของข้าวไรซ์เบอร์รี่ = Performance analysis of Riceberry rice supply chain / ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
380 การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Chiang Mai Province / กิตติชัย งามวัฒนากุล / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สหกรณ์การเกษตร -- การเงิน
งบการเงิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49