ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การยอมรับของนักท่องเที่ยวจีนต่อข้าวแต๋นแต่งหน้ากลิ่นรสส้ม = Chinese tourists acceptance towards crispy Puffed sticky rice (Khao Taen) with orange flavor topping / หทัยรัตน์ บุญเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- พฤติกรรม
322 การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเจ้าหอมนิล ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers acceptance of riceberry and Hom-nil rice in mueang Chiang Mai district / พนิตา กิตตินานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ -- เชียงใหม่
ข้าวเจ้าหอมนิล -- เชียงใหม่
323 การยอมรับของผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ในการใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Onion growers adoption in using Trichoderma to control plant disease Mae Wang District, Chiang Mai Province / เปลวเทียน ไชยวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
หอม -- การปลูก
เชื้อราในการเกษตร
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
324 การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดโดย Saccharothrix sp. MY1 ภายใต้สภาวะฝังกลบใต้ดินและสภาวะน้ำทะเลเทียม = Degradation of polylactic acid bioplastics by saccharothrix sp. MY1 under soil burial and artificial seawater conditions / กุลกันยา มูลสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
พลาสติก -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
โพลิเมอร์ชีวภาพ
325 การยืดอายุการใช้งานสไลด์สดแวคิวโอลจากใบว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea Stearn) = Shelf life extension of vacuole from Tradescantia spathacea Stearn Wet-Mount Slide / นิภาพร เขียวอ่อน / 2559 /Full Text
Subject
ว่านกาบหอย
พืชสมุนไพร
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน
326 การรวมเข้าและการกีดกันในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Inclusion and exclusion in the transition process to commercialization: A case study of Pgaz KNyau ethnic community, Huay Hom Village, Mea Hong Son Province / ดรุณี สิงห์พงไพร / 2559 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- แม่ฮ่องสอน
การกระทำทางสังคม
327 การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Resource mobilization for the educational administration of schools in Samoeng District, Chiang Mai Province / วัชระ สายแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การเงิน
โรงเรียน -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การบริหารการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
328 การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานศึกษากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท : ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 = The Hearing electronic data as evidence : case study defamation as computer related crime act 2550 / คมสัน สีหมนตรี / 2559 /Full Text
Subject
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
พยานหลักฐาน
หมิ่นประมาท
329 การรับรู้ของประชาชนในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางต่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ = Perception of people in Mae Mo District, Lampang Province towards operations of environmental mitigation measures of Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh Mine ธนภัทร ตานะเป็ง / ธนวินท์ ใหม่วงค์ / 2559 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เหมืองแม่เมาะ
เหมืองแร่ -- แง่สิ่งแวดล้อม
330 การรับรู้ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายต่อตำแหน่งทางการตลาดของศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of generation Y consumers towards market positioning of shopping centers in Mueang Chiang Mai District / นราธร ซ้องกา / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
331 การรับรู้และความเข้าใจโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนใน จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and understanding digital television and television viewing behavior of people in Chiang Mai Province / โกศล รุ่งเรืองชัยศรี / 2559 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ดิจิทัล -- เชียงใหม่
332 การลดของเสียจากการเกิดรอยในกระบวนการผลิตตู้เก็บของขนาดเล็กในเครื่องบิน = Scratch defect reduction in small aircraft container production process / ณัฐวุฒิ พุ่มเผือก / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การกำจัดของเสีย
วิศวกรรมอุตสาหการ
333 การลดทอนขนาดปริภูมิผลเฉลยโดยใช้ไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต์และซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง = Solution space reduction using hybrid applied frequency domain experiments and simulated annealing / ชิดสมัย อุ่นม่อน / 2559 /Full Text
Subject
ปริภูมิ
สถิติ
334 การลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Relieving burden among caregivers of cancer patients : a systematic review / เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
Neoplasms
335 การลดเวลานำและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตลูกชิ้นโดยใช้เทคนิคลีนซิกซ์ ซิกมา = Reduction of lead time and improvement of product quality in meatball production process using lean six sigma techniques / จิรัชฐวี เวชวิทย์วรากุล / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพผลิตภัณฑ์
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
336 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงานอะลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน = Setup time reduction in aluminum part production for aerospace industry / ณัฐดนัย สุขลาภู / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอากาศยาน
อะลูมินัม -- การผลิต
337 การละลายน้ำแข็ง = Melting ice / พรทิพย์ สิงห์โรทัย / 2559 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
338 การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด Cimex hemipterus (Fabricius)โดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรน = Mass rearing of cimex hemipterus (Fabricius) using membrane feeding technique / หัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
เรือด -- การขยายพันธุ์
เรือด
339 การเลือกช่องทางการซื้อบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศของผู้ใช้บริการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Distribution channel selection of domestic low cost airlines of customers in Mueang Chiang Mai district / ไอรฎา แสงคำ / 2559 /Full Text
Subject
สายการบิน
สายการบิน -- ระบบการจอง
สายการบิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
340 การเลือกใช้วงจรจูนและดีจูนสำหรับการแก้ปัญหากระแสฮาร์มอนิก = Tuned and detuned filter selection for solving harmonic current problem / ศุภชัย อุปขาว / 2559 /Full Text
Subject
ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
คลื่นไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49