ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การพัฒนาหลักสูตรอบรมการทำสกู๊ปข่าวสำหรับผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยใช้รูปแบบ SECI = Development of training course in scoop for newly recruited news anchor of channel 7 television by using SECI model / กุลธิดา พงษ์แจ่ม / 2559 /Full Text
Subject
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นักข่าวโทรทัศน์ -- ไทย
การบริหารองค์ความรู้ -- ไทย
302 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of learning organization for dental health promotion in the elderly community of Pa Tum Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / นิภาพร เขื่อนคำ / 2559 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- การดูแลและสุขวิทยา -- พร้าว (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ -- การดูแลทันตสุขภาพ
ทันตสุขศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพ
303 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมดรอปเอาต์ฟิวส์คัทเอาต์สามเฟส = Development of Three-phase Drop-out fuse / อัฏฐเดช วิสัย / 2559 /Full Text
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงสูง
304 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดลำดับการเข้ารับการขนถ่ายสินค้าของรถบรรทุกห้องเย็น = Application development for loading goods sequencing of refrigerated trucks / เอกชัย ปินตาเรือน / 2559 /Full Text
Subject
การขนส่งสินค้า
ผู้รับส่งสินค้า
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
การบริหารงานโลจิสติกส์
โปรแกรมประยุกต์
305 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเบิกและจัดจ่ายวัสดุภายในโรงงานโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Application development for material request and issue in factory using quality function deployment technique / ณัฏธิตา ศุกระศร / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การวางแผนการผลิต
306 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรพญาวานรเพื่อผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ = Tissue cultures of pseuderanthemum palatiferum (Nees) radlk for production of secondary metabolites / นวลจันทร์ เพชรสังกฤต / 2559 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
พญาวานร (พืช)
พืชสมุนไพร
307 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Increasing efficiency of management information systems for internal quality assurance of small-sized schools under the Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3 / พงศ์พันธ์ เขียวตา / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
308 การฟื้นคืนได้ในแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Resilience among adolescent mothers with unplanned pregnancy in Chiang Mai / นิลุบล สุขวณิช / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์ในวัยรุ่น -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาทางเพศ
309 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาระบบโทรคมนาคม : ศึกษากรณีการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of the community to the development of telecommunication system: a case study of mobile station installation in Mueang District, Chiang Mai Province / รัชเกล้า สวนเศรษฐ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
ระบบโทรคมนาคม -- เชียงใหม่
310 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People participation of waste management in Mae Rim Subdistrict amunicipality Chiang Mai Province / ตรีกุล บุญสาม / 2559 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
311 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน :กรณีศึกษา ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Peoples participation in sustainable tourism development: A Case study of Kued Chang Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ภูษิต อินต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
แม่แตง (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
312 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวปกาเกอะญอในชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Political participation of Pga Knyau in Phra Bat Huay Tom community, Amphoe Li, Changwat Lamphun / ธณาวดี อินต๊ะขัติย์ / 2559 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ลำพูน -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
313 การมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยแผ่นดินไหวในชุมชนดงลาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = The Participation in earthquake disaster of Dong Lan community, Phan District, Chiang Rai Province / วีร์รัศมิ์ พิมเสน / 2559 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว -- พาน (เชียงราย)
การบรรเทาสาธารณภัย -- พาน (เชียงราย)
314 การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ๘๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าในพื้นที่บ้านผาลาย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Participation in the implementation of 80 days serverillance in the prevention and control of smog and forest fire project in Banpalay, Chiang Dao Subdistrict, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ชัยณัฐ สิทธิมล / 2559 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
หมอกควัน
315 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ของชุมชนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Learning management by Pge K'nyau community participation of Ban Huay Hin Lad Nai school, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province / ศศิกานต์ ไชยปันติ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
การวางแผนการศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การวางแผนการศึกษา
การศึกษา
316 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Participation in the development of Community Enterprise in Ban Hong Sub-district Municipality, Ban Hong District, Lamphun Province / สมยศ ศรีอรรถิกานันท์ / 2559 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
รัฐวิสาหกิจ -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
317 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน = People participation in cultural tourism in Lamphun Municipality / สุลักษณ์วดี แดงชาติ / 2559 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำพูน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
318 การเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษารถเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Politics of tourism promotion : a case of car rent business in Chiang Mai / ไอญาดา ปาร์ค / 2559 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- แง่การเมือง
319 การเมืองเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนยองในลำพูน = Politics of identity reconstruction among Yong People in Lamphun / ธนวัฒน์ ปาลี / 2559 /Full Text
Subject
ไทยอง -- ลำพูน
วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
อัตลักษณ์
320 การยอมรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Adoption of Agro-tourism development of Community in Doi Wiang Village, Ban Thi Sub-district, Ban Thi District,Lamphun Province / สุเมษา ม่านมุงศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การพัฒนาชุมชน -- บ้านธิ (ลำพูน)
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- บ้านธิ (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49