ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การพัฒนาระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม = Development of materials requirement planning system for apparel factory / ภิญโญ วงค์ษา / 2559 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
เสื้อผ้า -- การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
282 การพัฒนาระบบสัญญาณเตือนรถยนต์ด้วยฟัซซีลอจิก = Development of car alarm system using fuzzy logic / ศิวศิษฏ์ กุลศิริ / 2559 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การทดสอบ
สัญญาณเตือนไฟฟ้า
ฟัสซีลอจิก
283 การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of information system related to professional activity for Lampang Vocational College / มณีนุช แสนขัติ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา -- ลำปาง
284 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง = Development of information system for monitoring project, Lampang Inter-Tech College / จิตตรา จันโต / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
285 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information system for pursuance and evaluation of project according to yearly action plan of Community Development Maehongson Provincial / ธนิตพงค์ ห้าวหาญ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาชุมชน -- แม่ฮ่องสอน
286 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสภาพกิจการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ = Development of company visiting management information system of Nakhonsawan Revenue Office / ฏิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
287 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ = Development of information system for support The career guidance, Chiang Mai polytechnic college / นิติพัฒน์ เดชาพัฒนนันท์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ -- การแนะแนวอาชีพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
288 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการทางธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน = Development of a geographic information system and business intelligence processes to support the promotion of the sweet corn crop ไอญาดา ปาร์ค / กิตติพงศ์ ศรีวัฒนา / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
289 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุของผู้เรียนลาออกกลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of information system for causes analysis of drop-out students, Chiang Mai vocational college / ธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
290 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่ = Information system development for the new life bookstore / อัษฎางค์ ยะรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ร้านคลังหนังสือชีวิตใหม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
291 การพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย = The development and validation of belief to buddhism measurement model for lower secondary level students in the scripture schools in Chiang Rai Province / ธีรชัย ใจดี / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียน -- เชียงราย
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
การศึกษา -- วิจัย
292 การพัฒนาและประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยวิกฤต = Development and effectiveness of clinical practice guidelines Implementation for sleep promotion among critically ill patients / กวีวรรณ ใจกล้า / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การนอนหลับ
293 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกชนิดเนื้อพรุนด้วยวิธีทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง = Development of porous bone substitute by freeze dry method / อธิตญา อุ่นใจ / 2559 /Full Text
Subject
วัสดุทดแทนกระดูก
การทำแห้งแบบเยือกแข็ง
294 การพัฒนาวิธี Single nucleotide polymorphisms minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย = Development of single nucleotide polymorphisms minisequencing in hypervariable regions for screening of Thai population samples / พัลลพ ทองงาม / 2559 /Full Text
Subject
โครโมโซม
พันธุศาสตร์
295 การพัฒนาวิธีการสำรวจครัวเรือนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Development of household survey methods of Lao People's Democratic Republic / วันเพ็ง แพงสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การสำรวจครัวเรือน
ครัวเรือน
สำมะโนประชากร
การสำรวจสถิติ
296 การพัฒนาวิธีการสืบค้นวิดีโอจากข้อความโดยใช้เอ็มเซอร์ = Development of text based video retrieval method using MSER / วีระชาติ วัฒนาราโชทัย / 2559 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
297 การพัฒนาศักยภาพของแกนนำนักเรียนในการจัดการขยะในโรงเรียนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Capacity building on school wastes management among student leaders by participatory learning / ปาริชาต แอนเดรส / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน (เชียงใหม่)
นักเรียน -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
298 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ = Development of caregiver capacity by community participation in screening for dementia among older persons / จิรานันท์ สุริยะ / 2559 /Full Text
Subject
ภาวะสมองเสื่อม
ผู้สูงอายุ
299 การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = School development towards becoming world class standard school of Wiang Haeng Wittayakom School, chiang Mai Province / สหนันท์ ปัญญา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียน -- การบริหาร
การบริหารการศึกษา
300 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการสลายตัวของกัมมันตรังสี = Development of instructional materials for radioactive decay / ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน
การสลายตัวของกัมมันตรังสี
สื่อการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49