ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณหน่วยนับวัดรังสีสำหรับใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศรังสีรักษาแบบดิจิตอล = Development of monitor unit calculation program for integration with digital based radiation therapy information system / ดำรงค์ศักดิ์ ทิพย์ปัญญา / 2559 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
โปรแกรมประยุกต์
262 การพัฒนาโปรแกรมจำลองแผนการเกษียณอายุ = Development of retirement plan simulation application / กุลพัฒน์ ศิริกมล / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การเงินส่วนบุคคล
การลงทุน
การเกษียณอายุ
263 การพัฒนาโปรแกรมทดสอบอัตโนมัติบนเว็บโดยใช้เว็บไดรฟ์เวอร์ซีลีเนียม = Development of web-based automated testing program using selenium webdiver / ธนัชชา กัมปนาทแสนยากร / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
การพัฒนาเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
264 การพัฒนาโปรแกรมแปลงภาพใบหน้ามนุษย์เป็นพิกเซลอาร์ต = Development of human face image to pixel art conversion program / ธนรัชต์ หมวกพิกุล / 2559 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
265 การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิด ความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคนไทย = Development of basic cognitive skills training program for Thai stroke patients / ขวัญนิญานันท์ วิวรรธนกรัณย์ / 2559 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กิจกรรมบำบัด
ทักษะทางการคิด
266 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเคลือบสารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) = Development of instant germinated brown rice coated with turmeric (Curcuma longa) extract / กาญจนา ซิงห์ / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- การแปรรูป
ข้าวกล้องงอก
อาหารกึ่งสำเร็จรูป
ขมิ้นชัน
267 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมที่มีสารสกัดของรังไหมและดักแด้ไหมเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง = Development of cream product with cocoon and silkworm pupae extracts for inhibition of pathogenic bacteria causing skin diseases / พวงผกา คุ้มสีไว / 2559 /Full Text
Subject
สารต้านแบคทีเรีย
ครีมถนอมผิว
รังไหม
ดักแด้
แบคทีเรีย
โรคผิวหนัง
268 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาปวดจากสมุนไพรโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Pain relief herbal cream development using quality function deployment technique / สราลี สาระรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
269 การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มในโรงพยาบาล = Development of clinical pathway for prevention and control of multidrug-resistant organisms transmission in hospital / ณัฐวิภา บุญเกิดรัมย์ / 2559 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การดื้อยา
270 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาวไทยภูเขา บ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Development health behavior of hill tribe students at Banrakthai School, Mueang Mae Hong Son District / ธัญธรณ์รัศม์ รชตวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- เมือง (แม่ฮ่องสอน)
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก
ชาวเขา -- ไทย (ภาคเหนือ)
271 การพัฒนาโพรโทคอลจัดเส้นทางของวาเน็ตแบบไฮบริดระหว่างรถโดยสารประจำทางและรถยนต์ = Development of Hybrid VANET routing protocol between buses and cars / พงศธร บุญนิธิพัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เครือข่ายวาเน็ต
โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รถประจำทาง
รถยนต์
272 การพัฒนาระบบการกระจายน้ำในแปลงนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = On-Farm distribution irrigation development, Mae Kiang reservoir project, Hang Chat district, Lampang province / ปวันพัสชร์ คำมูลอินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
การใช้น้ำ -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
น้ำในการเกษตร -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
เกษตรกร -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
การอนุรักษ์น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
273 การพัฒนาระบบจัดการงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนสมาร์ทดีไวซ์ = Development of student activity management system for Chiang Mai University on smart devices / ศุภฤกษ์ วนพานิช / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม -- นักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
การจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมประยุกต์
274 การพัฒนาระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัย = Development of lighting energy management system for commercial and residential buildings / สิริพร บรรณมาส / 2559 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า
อาคารพาณิชย์
บ้าน
275 การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินทางเลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้แบบจำลอง WEAP = Development of decision support system to assess infrastructure options for water resources management using WEAP model / สุพัตยา บางสวนหลวง / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
แหล่งน้ำ -- การจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
276 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Development of migrant worker health community database system using geographic information system / จินตนา ไชยวัณณ์ / 2559 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- สุขภาพและอนามัย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
277 การพัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆโดยใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและเซนเซอร์ทางกายภาพ = Development of cloud movement prediction using satellite image and physical sensor / จตุรัฐ คำขาว / 2559 /Full Text
Subject
เมฆ
ภาพถ่ายทางอากาศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
278 การพัฒนาระบบพยากรณ์ระดับน้ำในสถานีวัดน้ำโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม = Development of water level prediction system in water level measurement stations using neural network / บุญนาท สุวรรณศรี / 2559 /Full Text
Subject
พยากรณ์ทางอุทกวิทยา
พยากรณ์น้ำท่วม
แบบจำลองทางชลศาสตร์
แบบจำลองทางวิศวกรรม
279 การพัฒนาระบบภาพถ่ายการวาวแสงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเลเซอร์เชิงระนาบสำหรับใช้ในการวิเคราะห์การผสมของของเหลว = Development of planar laser induced fluorescence system for liquid mixing analysis / อัจฉริยศาสตร์ ผงษา / 2559 /Full Text
Subject
ของเหลว
ฟิสิกส์ -- การทดลอง
แสงเลเซอร์
280 การพัฒนาระบบเล่นเพลงอัตโนมัติโดยใช้สัญญาสมองและระบบโครงข่ายประสาทเทียม = Development of automatic music player system using brain signals and artificial neural network / ชนกุล สุวรรณชัยโฆษิต / 2559 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การควบคุมอัตโนมัติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49