ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อระบบสารสนเทศโรงพยาบาลโดยระบบบาร์โค้ดของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The development of the inventory control system for the Hospital Information System (SMI) with barcode in the Faculty of Medicine, Chiang Mai University / วิชาญ ไชยเทียน / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
พัสดุ -- การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์
242 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้และการเห็นคุณค่าของการเกษตรในชุมชนบ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Development of learning process contributing students knowledge and agricultural appreciation in Ban Pa Pouy community, Ban Hong Sub-district, Ban Hong district, Lamphun province / มัลลิกา กันธะตา / 2559 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านป่าป๋วย (ลำพูน)
ความรู้ -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
การส่งเสริมการเกษตร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
ชุมชนกับโรงเรียน
243 การพัฒนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กก่อนวัยเรียน = A Development of user-interactive game to enhance language development skill of preschooler / ชมพูนุท ภูขาว / 2559 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การสอนด้วยสื่อ
244 การพัฒนาความสนใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เกมเสริมแรง = Developing mathematical interest and learning achievement of upper secondary school students by using reinforcement games / อลิสา เกลียวสีนาค / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
เกม
สื่อการสอน
245 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es ที่เน้นการตั้งปัญหา = Developing mathematical problem solving ability of grade 9 students using 5Es learning focusing on problem posing / อุเทน ปุ่มสันเทียะ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
246 การพัฒนาคู่มือมาตรฐาน ITIL v.3 เพื่อใช้สำหรับงานบริการ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ผลิตอุปกรณ์ หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต์ = Development of ITIL v.3 standard manual for IT services of information technology department of automotive fuel equipment production company / ประภาพร สุขเกษม / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท ผลิตอุปกรณ์ หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
247 การพัฒนาเครื่องมือการแสดงข้อมูลเชิงภาพเพื่อการสังเกตและวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหว = Development of a data visualization tool for monitoring and analyzing earthquake occurrences / นิชนันท์ ประไพตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พยากรณ์แผ่นดินไหว
เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว
248 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงวัยตำบลหนองป่าครั่งและตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Elderly clubs development: Case studies of elderly clubs in Nong Pa Krang Sub-district and Pa Dad Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ดวงกนก พงศ์เรขนานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
249 การพัฒนาช่องคายกากของเครื่องสกัดน้ำมันแบบเกลียวอัดสำหรับเมล็ดมะคาเดเมียแตกซีก = Development of a sludge outlet of screw press oil expeller for broken macadamia nut / ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการเกษตร
มะคาเดเมีย
250 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับอาคารชุดพักอาศัย = Development of facility management performance index for condominium / สิริวรรณ์ วงค์อำนวยกุล / 2559 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- เชียงใหม่
251 การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะประจำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่างของงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Development of a functional competency model for technical personnel in Maintenance Unit, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / เบญจพร ภูมิวิเศษ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
สมรรถนะ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
252 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามรูปแบบของแฮมมอนด์ = Development of indicators and criteria evaluation for the Bachelor of Educations Curriculum in Social Studies of Lampang Rajabhat University by applying the Hammond model / อรรถพล ศิริมูล / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. สาขาวิชาสังคมศึกษา
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา
253 การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบ 3R's สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of reading skills Using 3Rs model for the students with learning disabilities in Prathom Suksa 4, Tonkaew Padung Pittayalai School, Chiang Mai Province / ศรัญญา เก่งกล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (เชียงใหม่)
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
254 การพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 = Development of teachers' skills in the 21st century of schools under the secondary educational service area office 35 / กรรณิกา คำป๊อก / 2559 /Full Text
Subject
ครู -- สมรรถนะ
การบริหารการศึกษา
255 การพัฒนาทักษะชั่งและตวงผ่านกิจกรรมทำขนมไทยของนักเรียนที่มีภาวะเรียนช้า = Measuring and weighing skill development through Thai dessert activities of a slow learner / ภัทรวดี สุวรรณจักร / 2559 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมของนักเรียน
ทักษะการเรียน
256 การพัฒนาเทคนิคการปล่อยรังสีเอกซ์เหนี่ยวนำด้วยอนุภาคคาร์บอนพลังงานเรือนล้านอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแทนเด็ม ขนาด 1.7 ล้านโวลต์ = Development of MeV carbon particle induced X-ray emission technique using 1.7 MV tandem accelerator / ไชยยนต์ ใจไหว / 2559 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์
257 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสี่ = Development of programmed instruction on factoring quartic polynomials / มณีรัตน์ วิโรจน์สกุล / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พหุนาม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
258 การพัฒนาบทเรียนโมดูลคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ = Development of mathematics learning modules on sequence / ปาณิสรา ครองตาเนิน / 2559 /Full Text
Subject
ลำดับ (คณิตศาสตร์) -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
259 การพัฒนาปฏิทินการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่สื่อสารด้วยภาษาไทยได้น้อย โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Development of drug-taking calendar among schizophrenia persons with weak Thai literacy skills, Chiang Dao Hospital, Chiang Mai Province / ประกายแก้ว แสนดวงดี / 2559 /Full Text
Subject
schizophrenia
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จิตเภท
ผู้ป่วยจิตเภท
การรักษาด้วยยา
260 การพัฒนาโปรแกรมการกระจายปริมาณรังสีชีวภาพแบบ 3 มิติ = Development of 3D biological effective dose distribution software program / พัชรีวรรณ ขัดศิริ / 2559 /Full Text
Subject
ฐ, 57 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
ฟิสิกส์รังสี
รังสีวิทยาทางการแพทย์
รังสีชีวภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49