ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การเปิดเผยการดำเนินการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต = Operation disclosure of firms participating in private sector collective action coalition against corruption / ภาสุรสิริ โท๊ะนาบุตร / 2559 /Full Text
Subject
การตรวจสอบภายใน
บริษัทมหาชน -- การทุจริตและประพฤติมิชอบ
222 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจไทย = Social and environmental disclosures of Thai state-owned enterprises / จะเร ชุมกูล / 2559 /Full Text
Subject
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เสรีภาพทางข่าวสาร
223 การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Environmental and social disclosures of listed companies in Service Industry Sector in The Stock Exchange of Thailand / วรรษิกา แก้วประดิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทมหาชน
224 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการตัดสินใจท่องเที่ยวใน ประเทศไทยของชาวสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน = Information exposure, attitude and traveling Ddecision to Thailand of people in Xishuangbanna Yunnan Province, People's Republic of China โหลว เจียเหวย / โหลว, เจียเหวย / 2559 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- ไทย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- จีน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ทัศนคติ
นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
225 การแปรผันของแอนโทไซยานิน โปรแอนโทไซยานิดินและแคโรทีนอยด์ในรำข้าวสีจากแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Variation of anthocyanins, proanthocyanidins and carotenoids in pigmented rice bran from different geographic origins in Upper Northern Area / สิธาพร ผดุงยุทธ / 2559 /Full Text
Subject
แอนโทไซยานินส์
แคโรทีนอยด์
รำข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
226 การแปลงเสียงเป็นภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ = Translating Voice to Thai Sign-language on Android Operating System / กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (เชียงใหม่)
สื่อการสอน
ภาษามือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
227 การผลิตเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาโดยเชื้อบริสุทธิ์ = Production of combucha fermented tea using pure culture / สนธิรัตน์ เจริญรักษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ชา
การหมัก
จุลชีววิทยาอุตสาหการ
228 การผลิตและการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ของผู้ปลูกพริกในจังหวัดแพร่ = Production and seed selection of chili growers in Phrae Province / สงวนวงศ์ วงศ์ตะวัน / 2559 /Full Text
Subject
พริก -- การปลูก
พริก -- เมล็ดพันธุ์
เกษตรกร -- แพร่
229 การผลิตและสมบัติของเจลาตินจากเศษหนังจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง = Production and properties of gelatin produced from underutilized bovine hide from leather industry / ณัฐชนก ตลับเพชร / 2559 /Full Text
Subject
เจลาติน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
230 การผลิตไลปิดจากของเหลือใช้ทางการเกษตรโดยโอลีจินัสยีสต์ = Lipid production from agricultural by-products by oleaginous yeast / พิษณุ พานมั่ง / 2559 /Full Text
Subject
ลิปิด
วัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ
231 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยใช้สาหร่ายสีเขียว Carteria sp. AARL G045 = Bio-hydrogen production by green microalga Carteria sp. AARL G045 / วรรษมน นาคขุนทด / 2559 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ไฮโดรเจน
สาหร่ายสีเขียว
232 การฝึกอาชีพผู้ช่วยช่างเสริมสวยสำหรับผู้เรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้สถานการณ์จริง = Vocational training in beautician assistant for a person with lntellectual disabilities through real life situation / คัทลียา คำจินะ / 2559 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
การฝึกอาชีพ
233 การเฝ้าติดตามระยะก่อนการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและภาวะหยุดหายใจ และระหว่างการปฏิบัติการช่วยชีวิตของพยาบาลที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Nurses monitoring in the peri-cardiopulmonary arrest period and during cardiopulmonary resuscitation at emergency department / ทศพร พุชชาคำ / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การดูแลขั้นวิกฤต
234 การพยากรณ์การค้าของเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหกโดยใช้กลยุทธ์แบบจำลองแรงดึงดูด = Trade forecasting of ASEAN+6 network through Gravity Model approach / ณัฐจิรา จินาเฟย / 2559 /Full Text
Subject
พยากรณ์การขาย
การบริหารงานโลจิสติกส์
แบบจำลองทางวิศวกรรม
กลุ่มประเทศอาเซียน
235 การพยากรณ์ความต้องการของบริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด ต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ = Forecasting demand of Schaffner EMC Company Limited on connectors / ภาณุพงศ์ จันถนอม / 2559 /Full Text
Subject
บริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
การวางแผนความต้องการวัสดุ
การจัดการวัสดุ
การควบคุมสินค้าคงคลัง
236 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นจำแนกตามประเภทผู้ใช้และพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Short-Term electricity demand forecasting classified by User type and area of the provincial electricity authority / ศุภชัย จันทร์เลน / 2559 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การใช้พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
237 การพยากรณ์ปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยโครงข่ายประสาทเทียม = Solar irradiance forecasting for solar power plant by Artificial Neural Network / ศิริพงษ์ เวทการ / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
โครงข่ายประสาทเทียม
238 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทยโดยวิธีอารีแมกซ์ = The estimation of Thai sasmine rice export value by ARIMAX method / ไกรภพ จิตต์มั่น / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา
ข้าว -- การส่งออก
พยากรณ์การขาย
239 การพยากรณ์ราคาข้าวส่งออกของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง ARIMAX = Forecasting Thai rice export price using ARIMAX model / ภัทราพร จีนโน / 2559 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา
ข้าว -- การส่งออก
พยากรณ์การขาย
240 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลในเครือรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework among gastrointestinal endoscopy nurses, Ramkhamhaeng Hospital Group, Chiang Mai Province / สรญา ศิริวาท / 2559 /Full Text
Subject
พยาบาล
สมรรถนะ
การส่องกล้อง
กล้องส่องทางเดินอาหาร
การส่องตรวจทางเดินอาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49