ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตตัวส่งสัญญาณในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Productivity improvement of signal sender production in electronics industry / พัทธพงศ์ พรมชัย / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมการผลิต
202 การปรับปรุงวัสดุชั้นรองพื้นทางที่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยการใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ และยิปซัมเอฟจีดี = Improvement of substandard subbase materials using portland cement and FGD Gypsum / เบญจรัชต์ บุญธิฟอง / 2559 /Full Text
Subject
ถนน
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมโยธา
ดินลูกรัง
203 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของคอมโพสิตเส้นใยหวายเสริมแรง ท่อนาโนคาร์บอนอิพอกซีเรซิน ด้วยวิธีการปรับสภาพด้วยอัลคาไลน์ = Improvement of mechanical properties of rattan fiberreinforcedcarbon nanotubeepoxy resin composites by alkaline treatment method / ปรียวิศว์ พัฒนกิจเกษตร / 2559 /Full Text
Subject
วัสดุเชิงประกอบเสริมเส้นใย
นาโนคอมพอสิต
204 การปรับปรุงอิฐสำหรับบูรณะโบราณสถานให้ต้านทานการเสื่อมสภาพจากน้ำ = Improvement of brick for historic restorations against water deterioration / ณัฐชัย ใจรักษา / 2559 /Full Text
Subject
อิฐ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
โบราณสถาน -- การบูรณะและการสร้างใหม่
205 การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกลุ่มแบบพึ่งพากันในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ = Learning behavior modification of grade 9 students through interdependents group-oriented contingency management in mathematics teaching / ณัฐนันท์ เขียวกันยะ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
206 การเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อกลางแจ้งระหว่างสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ของกลุ่มผู้สัญจรทางเท้าย่านถนน นิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison between traditional and new outdoor advertising media exposure of pedestrians on Nimmanhaemin Road, Chiang Mai province / ธนัชชา สุชาติ / 2559 /Full Text
Subject
โฆษณา -- เชียงใหม่
โฆษณา -- การออกแบบ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
207 การเปรียบเทียบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างที่เรียนด้วยวิธีแบบหมวกคิดหกใบกับแบบอภิปรายกลุ่มย่อย = Comparison of scientific literacy of Mathayom Suksa 6 students between learning through using the six thinking hats and the small group discussion methods / ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
208 การเปรียบเทียบความหวัง ความหมายในชีวิต และภาวะ ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ = Comparison of hope, meaning in life and depression among the elderly at thammapakorn social welfare development center for older persons, Chiang Mai / พัสตราภรณ์ ลิ่มเถาว์ / 2559 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ความหวัง
ชีวิต
209 การเปรียบเทียบคุณภาพซากและเนื้อระหว่างสุกรลูกผสมพันธุ์ เพียเทรนกับสายพันธุ์พื้นเมืองไทย และพันธุ์เพียเทรนกับพันธุ์ดูร็อค = Comparison of Carcass and Meat Quality Between Pietrain Thai Native and Pietrain Duroc Pigs / จินดา กลิ่นอุบล / 2559 /Full Text
Subject
เนื้อสุกร
210 การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับสัมประสิทธิ์การแปรผันที่ใช้การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มลำดับ = Comparison of confidence intervals for coefficient of variation using ranked set sampling / ประกายดาว แอบคำ / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า
การประมาณค่าพารามิเตอร์
ช่วงความเชื่อมั่น
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
211 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตในการวางแผนรังสีรักษาระยะใกล้ระหว่างวิธีปรับด้วยมือกับวิธีพลิกกลับสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก = Dosimetric comparison between manual and inverse optimization in brachytherapy planning for cervical cancer / พรสุรีย์ ไชยฤทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
การรักษาด้วยรังสี
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
ฟิสิกส์การแพทย์
212 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างแผนรังสีรักษาเทคนิครังสีปรับความเข้มไปข้างหน้ากับรังสีตัดขวางสำหรับการฉายรังสีมะเร็งเต้านม = Dosimetric comparison between forward intensity modulation and tomotherapy radiation treatment planning for breast cancer irradiation / ชลธร พิหูสูตร / 2559 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
การรักษาด้วยรังสี
เต้านม -- มะเร็ง
213 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพฤติกรรมเชิงรุกระหว่างวิศวกรที่มีระดับแนวโน้มเอียงทางบวกและหน่วยงานสังกัดที่แตกต่างกัน = Comparison of innovative behavior and proactive behavior between engineers with different levels of positive orientation and different work units / อัมพวรรณ เรืองแสง / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟ้าแม่เมาะ
พฤติกรรมองค์การ
วิศวกร
214 การเปรียบเทียบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลและซัมซุงจากมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of brand equity between Apple and Samsung brands form perception of consumers in Chiang Mai Province / พิชญพงศ์ ใจบุญ / 2559 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
215 การเปลี่ยนรูปเชิงเร่งปฏิกิริยาของก๊าซชีวภาพจำลองด้วยระบบพลาสมาดีสชาร์จชนิดประกายไฟฟ้าร่อน = Catalytic conversion of simulated biogas by gliding arc discharge plasma system / โยธิน กันทะวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
216 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจเกษตรกรรม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under the 2013 COSO integrated framework of agribusiness in The Stock Exchange of Thailand / สุพรรณิกา เดอซิลวา / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการเกษตร -- การบัญชี
เกษตรกรรม -- การเงิน
การบัญชี
217 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under the 2013 COSO integrated framework of insurance sector in The stock exchange of Thailand. / จันทกานติ์ ปัญญาเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
หลักทรัพย์
ประกันภัย
218 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under The Under The 2013 COSO integrated framework of real estate sector in The Stock Exchange of Thailand / ชวภณ รินสินจ้อย / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
219 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under the 2013 COSO integrated framework of steel industry sector in the stock exchange of Thailand / ปาริชาติ วงศา / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
220 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มธุรกิจ = Internal control disclosures under The 2013 COSO Integrated Framework of Banking Sector in The Stock Exchange of Thailand / ศิวพร ขจรเวทย์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การควบคุมภายใน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49