ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การประเมินหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the coffee field integrated curriculum to promote eight virtue morality of Omkoiwittayakom School, Chiang Mai Province / อัลิปรียา ปิงหล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
การประเมินหลักสูตร -- เชียงใหม่
182 การประเมินหาจำนวนโค้งเลี้ยวที่เหมาะสมสำหรับการทำงานปกติของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่มุมในแนวดิ่ง = Evaluation of suitable turn number for normal operation of closed-loop pulsating heat pipe at vertical angle / ปิยะพงศ์ สุวรรณจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
วิศวกรรมเครื่องกล
183 การประเมินอัตราผลผลิตปฐมภูมิ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2558 = Assessment of primary productivity and water quality in Nong Luang Wetland, Chiang Rai Province in year 2015 / นันทวัน สกุลมาศ / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- เชียงราย
การจัดการคุณภาพน้ำ
184 การประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์มันเทศญี่ปุ่นอบ = Application of quality function deployment for product concept development of baked Japanese sweet potato / อรวรรณ นามเลย / 2559 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
มันสำปะหลัง
185 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบนกกาเหว่าในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Application of cuckoo search algorithm in parameter optimization for support vector machine / เอกวัตร พันธุระ / 2559 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การประมาณค่าพารามิเตอร์
186 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทในการจัดการวัตถุดิบที่เน่าเสียง่าย = Application of neural networks in perishable raw materials management / วิจิตรา อัศววงศ์เมธี / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การบริหารงานโลจิสติกส์
187 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจแบบสองระดับในการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์สำหรับร้านขายส่ง = Application of bi-level decision making model in logistics activities management for wholesaler / พรวิสา ทาระคำ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ร้านค้า
188 การประยุกต์ใช้วิธีการแปลงเพื่อกำหนดดรรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปรกติ = Application of transformation techniques to determine the standardized precipitation index / ธนโชติ ไชยโต / 2559 /Full Text
Subject
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล
น้ำฝน -- การวัด
189 การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ดีอีเอเพื่อประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคในห่วงโซ่อุปทานเกษตรแบบพึ่งไฟสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = The Application of DEA model to evaluate technical efficiency of fire agri-supply chain for maize / นัสรี วัชระสกลพงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
190 การประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อแม่เหล็กไฟฟ้า = Smartphone application for learning in electromagnetic Topic / สุธิชล พ่อครวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
แม่เหล็กไฟฟ้า
สมาร์ทโฟน
191 การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการก่อสร้างทาง = Applying a guide to the business analysis body of knowledge to develop computer based information system for road construction site project / ภัคพล ภัทรปริญสิริ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมการทาง
การก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
192 การปรับแก้ตัวประกอบกำลังของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบัค-บูสต์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า = Power factor correction of battery charger using buck-boost converter for electric vehicles / สุภสิทธิ์ เกตุสิงห์สร้อย / 2559 /Full Text
Subject
ยานยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- เทอร์โบชาร์จเจอร์
แบตเตอรี่
193 การปรับตัวของผู้ประกอบการการค้าชายแดนรุ่นที่สอง กรณีศึกษาตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก = Adaptation of second-generation border-trade entrepreneur: a case study of Maesai-Tachilek Market / ฑิฆัมพร สว่างพัฒนกุล / 2559 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- แม่สาย (เชียงราย)
ผู้ประกอบการ -- แม่สาย (เชียงราย)
การขายปลีก
ธุรกิจขนาดย่อม -- แม่สาย (เชียงราย)
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
194 การปรับตัวของผู้ปลูกยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Adaption of para rubber growers in Mueang District, Nan Province / สุทธิรักษ์ อุปนันท์ / 2559 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก -- น่าน
เกษตรกร -- น่าน
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
195 การปรับตัวด้านแรงงานของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Adaptation of labor in Japanese automotive industry in Thailand after the ASEAN economic community / สรัญญา ชื่นเย็น / 2559 /Full Text
Subject
แรงงาน
การบริหารแรงงาน
อุตสาหกรรมรถยนต์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
196 การปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้แบบจำลองของคาโนและเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Service improvement in the office of education quality assurance at Rajamangala university of technology lanna using Kano's model and quality function deployment technique / พัชราภรณ์ อ้วนเฝือ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริการของสถาบันอุดมศึกษา
197 การปรับปรุงค่าตัวประกอบสำหรับวงจรเรียงกระแสเฟสด้วยตัวกรองแบบพาสซีฟ = Power factor improvement for a three-phase rectifier with passive filters / สุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง / 2559 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
198 การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ = Quality improvement in public services of Chiang Mai Municipality through the new public service approach / แสงดาว กองใจ / 2559 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
199 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมชา = Efficiency improvement in tea industry value chain management / พรรณกร ธีรฐิตยางกูร / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
ชา
200 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานชำแหละไก่โดยใช้เทคนิคการศึกษางานและเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต = Production efficiency improvement in broiler slaughter house using work study and line balancing techniques / จิรวงค์ แสนขันแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49