ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Kirakira name กับความเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ถึงปัจจุบัน = Kirakira name and the changes of the family system since 1990 to present / ยูมิโกะ ชิมะ / 2559 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม
ครอบครัว
2 กระบวนการจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ เอ-ไอ-ซี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Process of constructing an action plan for learners' key competency development using A-I-C participatory process, Mae-Ai Wittayakhom School, Chiang Mai Province / สมชาย จันทร์ตะมะ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
การบริหารการศึกษา
การวางแผนการศึกษา
3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Process of constructing an action plan for promoting of students' reading habits, Wiang Haeng Wittayakom School, Chiang Mai Province / อรอุมา กงไกรราช / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
การส่งเสริมการอ่าน
การอ่าน
4 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านปางป๋อ จังหวัดเชียงใหม่ = Process of constructing an action plan for sufficient education at Ban Pang Por School, Chiang Mai Province / ปิยะดา ครองสมบัติ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางป๋อ
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
5 กระบวนการจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Process of constructing learning resources information of Mae Chedi Witthayakhom School, Chiang Rai Province / สุริยัน จันดา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
การสอน
ระบบการเรียนการสอน
6 กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้าน โดยใช้แบบจำลองการโน้มน้าวใจ = Analytical thinking process of folk denturists customers using the elaboration likelihood model / กุลนันทน์ พุ่มไม้ / 2559 /Full Text
Subject
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอม
ทันตแพทย์
ทันตกรรมชุมชน
7 กระบวนการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Internationalization process of Chiang Mai university / สิทธิพร ฤทธิสรไกร / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
การวางแผนหลักสูตร
8 กระบวนการพัฒนาคุณภาพกับการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอเมืองลำพูน = Quality development process and learning organization assessment of Amphoe Mueang Lamphun Primary care network / พงศกร ศรีสมยา / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาองค์การ -- ลำพูน
การเรียนรู้องค์การ -- ลำพูน
การบริหารองค์ความรู้
9 กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการตนเอง:กรณีของตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of community Self-management model: the case of Chompoo Sub-district Sarapee District, Chiang Mai Province / ยนตรการ จินะคำปา / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
10 กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการรักษาพยาบาลของแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of body of knowledge and forms of medical treatment of traditional doctors in Chiang Mai Province / วิฆเณศ ทองเกล็ด / 2559 /Full Text
Subject
การแพทย์แผนโบราณ -- เชียงใหม่
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงใหม่
11 กระบวนการส่งเสริมการจัดการหอยเชอรี่แบบมีส่วนร่วมในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory extension process in golden apple snail management in Kheelek Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / พิมพ์ผกา คำอ่อน / 2559 /Full Text
Subject
หอยเชอรี่ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
12 กระบวนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคมของเว็บไซต์ CHANGE.ORG = Communication process for social campaigns of CHANGE.ORG / พณพล ธีรวงศธร / 2559 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
เครือข่ายสังคมออนไลน์
13 กระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = The Efficiency enhancement process for building the educational quality development plan of Wiang Haeng Wittayakom School, Chiang Mai Province / สุธาสินี ก้อนใจ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
14 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นำครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง = The Enhancement process for teachers' leadership competency of Maemoh Wittaya School, Lampang Province / รัตนา กันทาดง / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ครู
ภาวะผู้นำ
15 กระบวนการอบแห้งฟักข้าวผสมมะม่วงแบบแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาด = Drying process of Gac-Mango fruit leather using solar dryer and tray dryer / สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
ฟักข้าว -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
16 กราฟระดับปลอดภัยที่ถูกปรับปรุงสำหรับเลือกการสุ่มเกินและการสุ่มขาด = Improved safe level graphs for selecting appropriate over and under-samplings / ปุณณเมธ กันนะ / 2559 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การสุ่มตัวอย่าง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
17 กลไกทางกฎหมายในการจัดการของหน้าหมู่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Law mechanism in common property management by local administrative organization / สณฑ์ สนธิตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ทรัพยากรธรรมชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
18 กลยุทธ์การเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านเฟซบุ๊ก = Buddhism propaganda strategy on Facebook / อดิเทพ ดุกสุขแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การเผยแผ่
สื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค
19 กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ = Strategies in enhancing learning achievement of Mathayom Suksa 6 Students, Chiang Mai Province / อรสา ดีทุ่ง / 2559 /Full Text
Subject
การประเมินผลทางการศึกษา
การศึกษา -- การทดสอบ
การศึกษาขั้นมัธยม
20 กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจความงามในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Beauty business communication strategies in online social network affecting the attitude of higher education student in Chiang Mai / อณิษฐา ทิพย์ทองดี / 2559 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
การนำเสนอทางธุรกิจ
นักศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49