ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1292 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความเป็นไทย ในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 = Thainess in Thai language textbooks for 1st - 3rd year primary education in 2008 compulsory curriculum / ณัฐชนน คำนวน / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย
2 ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง = Thai Plad Tin Phak Nuea : active citizen without citizenship / สงกรานต์ จันต๊ะคาด / 2558 /Full Text
Subject
กลุ่มชาติพันธุ์ -- พะเยา
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลื้อ
ไทยวน
3 แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน ในโลกสมัยใหม่ : จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา = Isan female plastic bag traders in the modern world : from peasant society towards monetary socio-economic system / ยุคล พิทักษา / 2558 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาชนบท
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทุนนิยม
ชาวชนบท
สตรีชนบท
4 วิถีอีสานพลัดถิ่น ในวัฒนธรรมประชา : การแสดงในสถานบันเทิง อีสารลำซิ่ง ในกรุงเทพมหานคร = Ways of fiplaced Isaan in po culture : Isaan performance Isaan Lum Sing pub in Bangkok / อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม / 2558 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
การสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
5 กรอบการจัดการข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ = Data management framework of practice warranty strategic 2 research for Faculty of Architecture / สุนัดดา สงวนเดช / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการฐานข้อมูล
6 กรอบการสร้างความไว้วางใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการกับผู้บริโภค กรณีศึกษามุมมองของผู้บริโภคในประเทศไทย = A framework for building trust in B2C E-commerce based on consumer's viewpoint in Thailand / อนุสรณ์ ปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค
7 กระบวนการกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ = Policy formulation process of nation health security for Kavila Subdistrict, Chiang Mai City Municipality / ดรัณ สิรีเลิศ / 2558 /Full Text
Subject
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสุขภาพ
8 กระบวนการควบคุมอัตลักษณ์ทางสายตาของตราสินค้าแอปเปิ้ลในประเทศไทย = Visual identity control process of Apple brand in Thailand / คมสัน ไชยวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้า
ไอโฟน
9 กระบวนการจัดการตนเองที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน = Self-management process on health behaviors of hypertensive patients at Umong Tambon Health Promotion Hospital, Lamphun Province / ชญาน์นันท์ พงศ์ทิวาพรรณ / 2558 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
การส่งเสริมสุขภาพ
10 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying decision process for habitants of medium sized estate company in Chiang Mai Province / ศักดิ์ศรี กันทะลา / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
11 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน ของพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Process for health behavior modification of women workers using drugs for weight loss in Lamphun industrial estate / ธนพร ชรสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การลดความอ้วน
พฤติกรรมสุขภาพ
12 กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครของกลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น = The Process of advocating Chiang Mai metropolitan act of the peaceful homeland network / จุฬารัตน์ สมประสงค์ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
13 กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge development process and working skill of academic staff in undergraduate program, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University กาญจนา โกติทิพย์ / มะลิวรรณ ชัยชนะ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
การบริหารองค์ความรู้
บุคลากรทางการศึกษา
14 กระบวนการสร้างอำนาจเชิงอุดมคติของร่างทรงเทพฮินดูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ = Process of making ideological authority of Hindu god mediums in multicultural space of Chiang Mai Province / ภูมิชณุตธ์ อุดก๋าธง / 2558 /Full Text
Subject
พหุวัฒนธรรม
อำนาจ
15 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน : กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา = Legal mechanism concerning land used control : a case study on areas around University of Phayao / นฤพงศ์ สันทราย / 2558 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน (พะเยา)
ที่ดิน -- การควบคุม
16 การกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้ในแม่น้ำยม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Distribution of edible macroalgae in Yom river, Chiang Muan District, Phayao province / เทอดไท พุทธานุรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- เชียงม่วน (พะเยา)
สาหร่าย -- วิจัย
ชีววิทยาน้ำจืด
17 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Insect Geo-spatial distribution of arabica coffee in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / เผ่าไท ถายะพิงค์ / 2558 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช
กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า
ภูมิสารสนเทศ
18 การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนและสารอินทรีย์ไนโตรเจนออกจากน้ำผิวดินโดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์และการกรองด้วยเซรามิกเมมเบรน = Removal of carbonaceous and nitrogenous organic matters from surface water by activated carbon adsorption and ceramic membrane filtration processes / ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์ / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
การดูดซับทางเคมี
19 การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อน = Occurrence of stifle osteoarthritis in dogs with patellar luxation / บุรินทร์ บุญศรี / 2558 /Full Text
Subject
สุนัข -- โรค
ข้อเสื่อม
20 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย : กรณีศึกษาระบบการจัดหาล่ามในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of access to justice for Non-Thai speakers: a study of procurement of interpreter in Mae Hong Son Province / ณฐอร ศรีสว่าง / 2558 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- แม่ฮ่องสอน
ความเสมอภาค -- แม่ฮ่องสอน
กฎหมาย -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65