ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1431 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 จับ : คำหลายความหมายในภาษาไทย = Chap : A Polysemous word in Thai / ฤทัย ยี่กะแพทย์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ
2 ผู้ไร้เสียง ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค = The Subaltern in the Perspective of Gayatri Chakravorty Spivak / สันติ เล็กสกุล / 2557 /Full Text
Subject
ความคิดรวบยอด
มนุษย์
3 กระเทยโรงงาน : ชีวิตและตัวตนข้ามเพศของแรงงานอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Factory Kathoeys : transgendered lives and selves of migrant labors from the Northeastern Region / ภูริณัฐร์ โชติวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
บุคคลข้ามเพศ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กะเทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การย้ายถิ่นของแรงงาน
4 กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือชาติพันธุ์ลีซู = Commoditzation of Lisu handicrafts / อะมีมะ แซ่จู / 2557 /Full Text
Subject
หัตถกรรม
เครื่องแต่งกาย
ลีซอ
ลีซอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กลุ่มชาติพันธุ์
5 กระบวนการจัดการความเครียดสำหรับพนักงานกสิกรไทย สาขาถนนท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Stress management process for Kasikornthai Bank employees, Tha Pae road branch, Mueang Chiang Mai district / มนันยา ทาศิริ / 2557 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
การบริหารความเครียด
ความเครียดในการทำงาน
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
6 กระบวนการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management process in health tourism of Ban Mae-Kampong, Mae-On district, Chiang Mai province / จุฑารัตน์ สิทธิสันติกุล / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การจัดการความรู้
7 กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี = Environmental management process of samchuk Market Community Suphanburi Province / สุชาดา กะมะลานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาด -- สุพรรณบุรี
ตลาดสามชุก (สุพรรณบุรี)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ธุรกิจชุมชน -- แง่สิ่งแวดล้อม
8 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อทองรูปพรรณ = Decision making process of buyers in Chiang Mai Municipality Area towards purchasing gold ornaments / แพร เฮงจีระจรัส / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
การเลือกซื้อสินค้า
ทอง
9 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค = Decision making process of Thai consumers towards purchasing via facebook / เขมขวัญ สุดดี / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
เฟซบุ๊ค
สื่อสังคมออนไลน์
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
10 กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด = Decision process of customers in Meuang Chiang Mai towards buying mutual funds of Krung Thai Asset Management Public Company Limited / เสาวลักษณ์ ใจสม / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด
กองทุนรวม
การตัดสินใจ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
11 กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซื้อคอนกรีตทนไฟ = Decision making process of aluminum smelting industry customers towards purchasing refractory castable / ชาญณรงค์ ชัยวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- พฤติกรรม
อลูมิเนียม
คอนกรีต
12 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป = Buying decision process of generation Y women in Mueang Chiang Mai District towards American and European facial care cosmetics / เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
เจนเนอเรชันวาย
13 กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buying decision process of ready-to-drink fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai district / ธนาวรรณ ดวงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
น้ำผลไม้
14 กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนทินไดออกไซด์บริสุทธิ์ และเจือด้วยโลหะแทรนซิชัน โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์แก๊สไอในสภาวะแวดล้อม = Processing of pure and transition metals-doped SnO2 nanoparticles by flame spray pyrolysis for use as environmental GasVapor sensors / สาธุกานต์ กาบคำ / 2557 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน -- การผลิต
ชีวโมเลกุล
15 กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ในชุมชนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมื่อง จังหวัดพะเยา = Participatory process in health care of farmers using chemicals in Bann Huay Pong community, Mae Beam sub-district, Mueang District, Phayoa Province / นวพล บัวธนะ / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ผลกระทบจากสารเคมี
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
สารเคมีทางการเกษตร
การส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
16 กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันโรคของผู้ประกอบอาชีพช่างแกะสลักไม้ บ้านกิ่วแลน้อยและกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory process in disease prevention of wood carvers of Ban Kewlae Noi and Kewlae Luang, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / จิตราภรณ์ บุญทวี / 2557 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากอาชีพ
ช่างไม้ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
17 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ = Participation process in water pollution problem solving of Ban Thathum and Ban Yang Phra That Communities Chiang Mai Province / กัญญพร วณีสอน / 2557 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
18 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พิการข้อเข่าเสื่อม บ้านปากพวกใต้ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ = Participatory process to improve the quality of life of elderly patients with osteoarthritis in Ban Pak Phuak Tai, Den Chai district, Phrae province / อำภา มาลูน / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- แพร่
คุณภาพชีวิต
ข้อเสื่อม
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
19 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษหมอกควันจากการเผาในชุมชนบ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory learning process in environmental management to reduce smog pollution from burning in Baan-kuan Community, Harnkwaew Sub district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ธนิกาภรณ์ วงศ์วัชรอำพน / 2557 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ
หมอกควัน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน -- เชียงใหม่
20 กระบวนการส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย = Self care promotion process and herbal compression among low back pain persons, Mae Khao Tom sub-district, Mueng Chiang Rai distirict / จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงราย
การรักษาด้วยสมุนไพร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72