ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1574 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) เพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Law concerning sexual harassment to protect female employees of municipalities / สายทอง สร้อยสังวาลย์ / 2556 /Full Text
Subject
สตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย
2 กรณีศึกษาการทำให้เกิดผลของการจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก = A Case study on implementation of requirement Change management on a small software development project / กอบศิริ ลาวัลกุล / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสครัมกับทีมพัฒนาขนาดเล็กมากในหน่วยงานรัฐบาล = A Case study on applying scrum software development method to a very small team in a government organization / เพ็ญศิริ กุศลาภรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การจัดการฐานข้อมูล
4 กรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติสาหรับบริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด = Collaborative knowledge sharing framework using SECI model and communities of practice for Georgie & LOU Co., Ltd. / กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด
การบริหารองค์ความรู้
5 กระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาหยอดของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' learning and development process of dry seeded rice technology, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ศิริมาศ แสงเมือง / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก -- เชียงใหม่
ข้าว -- การผลิต -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีการเกษตร
6 กระบวนการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Management process of community forest : a case study of Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Mai Province / ชญาณิศา เกตุแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ (เชียงราย)
การจัดการป่าไม้ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ป่าชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
7 กระบวนการจัดการเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านหนองมณฑา ตำบลแม่วิน อำเเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management process for retaining cultural identity of the Pga K'nyau ethnic group in Ban NongMonta, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province / นฤมล ลภะวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
8 กระบวนการจัดระดับความสำคัญในการประเมินความสามารถผู้รับเหมาก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Prioritization methods in performance assessment of construction contractor local administrative organization / สิทธิพงษ์ อินทร์ปา / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ลำพูน
การก่อสร้าง
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
9 กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The Performance process of operating procedures of gold quality of health promoting school, Wattanothaipayap school, Chiang Mai Province / วิสิฐ พรหมเผ่า / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
10 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร = Decision making process of consumers towards selecting chinese languguage programs in Bangkok / ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน
11 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ = Buying decision making process of consumers in Muang Chiang Mai district Towards gain 1 life insurance policy / ตติยา ตาแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- การจัดซื้อ
12 กระบวนการทางความร้อนของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 6061 ที่เชื่อมต่อชนด้วยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน = Heat treatment of aluminum alloy 6061 butt-joined by friction stir welding / จิตรลดา บุญมา / 2556 /Full Text
Subject
โลหะ
อะลูมินัม
ความร้อน
13 กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสวนปรุง = Result based management process of Suanprung Psychiatric Hospital / วรลักษณ์ ราชคุณ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร
การบริหารองค์การ
14 กระบวนการพัฒนาตลาดข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสันอุ้ม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory development processes for safety rice marketing of rice farmer group, Sun-Um Village, Cherngdoi Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai province / ปัญจาพาณ์ ชลสงคราม / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การตลาด
ข้าว -- การค้า
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
15 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Community participatory process in managing balling and burlapping plant occupation, Cha-om Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi Province / ชาลินีย์ อยู่เจริญกิจ / 2556 /Full Text
Subject
อาชีพ -- สระบุรี
ไม้ต้น -- สระบุรี
16 กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers group formation processes in coffee production, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ศราวุทธ์ กันธา / 2556 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การผลิต -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
กาแฟ -- การปลูก
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
17 กระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Learning processes and life styles of Chinese students studying at the undergraduate level in Chiang Mai province / สุทธิวรรณ พลชำนิ / 2556 /Full Text
Subject
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
การศึกษาในต่างประเทศ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- จีน
18 กระบวนการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารธนชาตจังหวัดเชียงใหม่ = Processes in creating employee commitment to organization : a case study of Tanachart Bank Employees in Chiang Mai Province / เนติพร ศรีพิชญาการ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
ความภักดีของลูกจ้าง -- เชียงใหม่
19 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ระหว่างชาวขมุกับไทลื้อ : ศึกษาจากวัฒนธรรมผ้าทอในเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป. ลาว = The Process of ethnic identity construction and ethnic relations between Khmu and Tai Lue: A Study of textiles culture in Muang Ngoen, Sayabury Province, Lao PDR / มาริ ซากาโมโต / 2556 /Full Text
Subject
ลื้อ
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ผ้า -- ลื้อ
ผ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
20 กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) = Communication process for dissemination of Buddhism of Phra Maha Vudhijaya Vajiramedhi (V. Vajiramedhi) / ธวัชชัย ดวงไทย / 2556 /Full Text
Subject
ธรรมะ
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
การสื่อสาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79