ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1681 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Clinical situational analysis of nursing management for patients with chronic kidney disease, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / วันดี มาไว / 2555 /Full Text
Subject
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
2 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สครัมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมจริง = A case study on applying scrum to a real-environment software development / ภักดี พัฒนเจษฎา / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การจัดการฐานข้อมูล
3 กรณีศึกษาข้อมูลการจราจรของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = A case study of computer network traffic data of department of Computer Engineering / จักรพันธุ์ กัญญะสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จราจร
4 กรณีศึกษาผลกระทบจากวัฒนธรรมไทยต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทข้ามชาติ= A case study on impact of Thai culture on software development in offshoring organization / สิทธิโชค สนั่นเสียง / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
บรรษัทข้ามชาติ
5 กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผุ้ป่วยวัณโรค ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation process in health care for Tuberculosis patients, Ontai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
6 กระบวนการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Remedy process for the effected of operation of Chiang Mai International Airport / อุทัย ศิริ / 2555 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยาน -- เชียงใหม่
ท่าอากาศยาน -- ผลกระทบต่อสังคม
สนามบิน
7 กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน = Process of participatery healthy public policy formulat6ion by the local health assernbly, Lamphun Province / อัญชิรญา จันทรปิฎก / 2555 /Full Text
Subject
นโยบายสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สุขภาพ
8 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล = Decision process of consumer in Mueang Chiang Mai District towards purchasing digital single-lens reflex camera / กมลภพ ทิพย์ปาละ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
กล้องถ่ายรูป -- การจัดซื้อ
9 กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ตโฟนของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Smartphone purchasing decision process of consumer in Mueang Chiang Mai District / นันทิชา สมฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า
สมาร์ทโฟน
10 กระบวนการนำเครื่องบดย่อยขยะเอนกประสงค์ไปใช้ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Adoption of the multi-purpose waste pulverizing machine in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณธีร์ รังแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- สารภี (เชียงใหม่)
เครื่องบดย่อยขยะ
ขยะ -- สารภี (เชียงใหม่)
11 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ = Behavior modification process for weight control of Payap University personnel / ศักดิ์ชาย ควรระงับ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- บุคลากร
การควบคุมน้ำหนัก
12 กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านมหาโพธิ์ อำเภอเมืองน่าน = Process for developing potential of community to support patient chronic care system in Ban Mahapoe Community, Mueang Nan District / วัลภารัตน์ มีชำนาญ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- การดูแล -- น่าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- น่าน
13 กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งภายในตนเอง = Learning processes in managing inner conflicts / บุพมาส สันธิราษฎร์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
14 กระบวนการและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนพิการ = Processes and fectors facilitating the mental rehabilitation of disabled persons / ขวัญฤทัย ไชยศรี / 2555 /Full Text
Subject
คนพิการ -- สุขภาพจิต
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- เชียงใหม่
15 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อนที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Strengthening process of Pongnamron national outstanding farmer group award in 2009, Fang District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ดวงแย้ม / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม -- ฝาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ฝาง (เชียงใหม่)
16 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Process of strengthening local occupational groups in Tambon Luangneur Municipal District, Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุกิจ มาลีเศษ / 2555 /Full Text
Subject
อาชีพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
17 กระบวนการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอยพระพุทธบาทและรอยพระพุทธหัตถ์ ห้วยหลวงแม่แอน = Process of edifying the sacred spaces that implicates environmental management around Huay Luang Mea Ann buddha footprints and buddha handprints / จุฑามาศ สุวิมลเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
พระพุทธบาท -- เชียงใหม่
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
18 กระบวนการอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนของโบสถ์คาทอลิกพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Process of moral training for students at epiphany catholic church Fang, Chiang Mai province / ปรานอม มณี / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนคาทอลิก -- เชียงใหม่
นิกายคาทอลิก -- การศึกษา
19 กลไกการควบคุมร่างกายผ่านมายาคติเรื่องเรือนร่างและกลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อข้อมูลเชิงธุรกิจ = Body control mechanism through body mythology and media consuming mechanism: A Case study of business infotainment / จันทร์วิมล แก้วแสนสาย / 2555 /Full Text
Subject
โฆษณา
20 กลไกการปฏิบัติการของเกษตรเชิงพาณิชย์และการต่อรองของเกษตรกรในเครือข่ายการผลิตหอมหัวใหญ่ = The Practice mechanism of commercial agriculture and farmer's negotiation in the omion production network / สุพรรณี สมศรีใส / 2555 /Full Text
Subject
หอม
เกษตรกร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85