ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1612 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาการสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Case study of supporting caregivers in care of persons with spinal cord injury in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ฐาปณี องคสิทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ไขสันหลังบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Spinal cord injuries
2 กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวกล้องอบพองด้วยเตาอบไมโครเวฟ = Processing of puffed brown sticky rice using microwave oven / จักรกฤษณ์ จิตจำนงค์ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว -- การอบแห้ง
เตาไมโครเวฟ
ข้าวเหนียว -- การผลิต
3 กระบวนการ รูปแบบ และเนื้อหาการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาของแกนนำภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน = Process, method and content of development knowledge dissemination of people sectors leaders in the upper northern region / ทิพย์ภากร กันธวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน
การสื่อสาร
การรับรู้
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
4 กระบวนการกลายเป็นกึ่งกรรกรของหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Partial proletarianization process of a peri-urban village in Chiang Mai Province / สว่าง มีแสง / 2554 /Full Text
Subject
กรรมกร -- เชียงใหม่
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
5 กระบวนการกองทุนสุขภาพตำบลในชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Subdistrict health fund process in the community, case study : Samoeng district, Chiang Mai province / สรีรภา อินทร์จันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
กองทุนสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
6 กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพื้นเมืองในแขวงอัดตะปือ ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง พุทธศตวรรษที่ 25 = Social movements of the indigenous population in Attapue province, Lan Xang Kingdom (Laos), from late 18th to late 19th centuries / พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล / 2554 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ลาว
อาณาจักรล้านช้าง
7 กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ = Process for driving health constitution in Muangmor Sub-district , Mueang Phrae District / ธนาวรรณ์ วงค์สวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- แพร่. ตำบลเหมืองหม้อ
การส่งเสริมสุขภาพ -- แพร่. ตำบลเหมืองหม้อ
8 กระบวนการจัดการของภาครัฐต่อหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Managerial process of government towards Long -Neck Karen Villages in Mae Hong Son Province / วรศักดิ์ พานทอง / 2554 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
หมู่บ้านกะเหรี่ยง (แม่ฮ่องสอน)
9 กระบวนการชุบแข็งพื้นผิวของหัวพ่นทรายโดยกรรมวิธีไนไตรดิ้ง = Surface hardening process of sandblast nozzle by nitriding methhod / มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ / 2554 /Full Text
Subject
แก้ว -- การผลิต
เซรามิก
10 กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ = Decision making process of consumers in Bangkok towards purchasing passenger car tires / วรวิทย์ เผือกวัฒนะ / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพมหานคร
ยางรถยนต์
11 กระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก = Decision process of employees of companies in 304 industrial park, Prachin Buri province towards purchasing computer notebooks / วรวุฒิ ทีปกรวรกุล / 2554 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์แบบพกพา -- การจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ -- ปราจีนบุรี
12 กระบวนการถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Knowledge transferring process of weaving work of Ban DonLuang, Lamphun Province / ประภัสสร แสนไชย / 2554 /Full Text
Subject
ผ้าฝ้าย -- ลำพูน
หัตถกรรม -- ลำพูน
ชุมชนบ้านดอนหลวง (ลำพูน)
13 กระบวนการนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาว = New process on first page of Laos daily newspapers / คำเฮือง คำประสิทธ์ / 2554 /Full Text
Subject
ข่าวหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ -- ลาว
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
14 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Behavior modification process on diabetic patients at healty center of Mae-Lai Community, Mueang District, Phrae Province / กรรณิกา สายแดง / 2554 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แพร่
15 กระบวนการผลิตน้ำหมักจากข้าวก่ำกล้องงอก = Processing of fermented germinated purple rice wort / อุทุมพร สุระยศ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวก่ำกล้องงอก
น้ำหมัก -- การผลิต
16 กระบวนการพากย์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ กรณีศึกษา การพากย์เสียงไทยในภาพยนตร์การ์ตูนอเมริกัน = Dubbing process in motion picture industry: a case study of Thai dubbing for American animated features / รจนกร แบ่งทิศ / 2554 /Full Text
Subject
การพากย์ภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
17 กระบวนการรื้อฟื้นสำนึกทางประวัติศาสตร์และการจัดตั้งวัฒนธรรมไทยลื้อชุมชนเชียงคำ จังหวัดพะเยา ช่วงทศวรรษ 2520-2550 = The Activation of memories and cultural reconsolidation of Chiangkham Thai-Lue community, Phayao Province from 1977 to 2007 / ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ / 2554 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ประวัติ
วัฒนธรรมลื้อ
18 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพบ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Strengthening process of Bio - Fertilizer Farmer Group in Tonphung village, Maepong Sub-District, Doi Saket District Chiang Mai Province / รุ่งอรุณ ทาวรรณะ / 2554 /Full Text
Subject
ปุ๋ยชีวภาพ -- การผลิต
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
19 กระบวนการสร้างทางสังคมของความเป็นแม่ในสังคมลาวที่กำลังเปลี่ยนไป : ประสบการณ์ขีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง = Process of social construction of motherhood in the context of the transforming of Lao society : a women's life experience / เพชรสาคร สมฟองบุตรขัน / 2554 /Full Text
Subject
สตรี
ลาว -- แง่สังคม
ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี
20 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง ของชุมชนบ้านสันดินแดง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Process of health promotion on diarrhea prevention of San Din Daeng Community, Chom Thong District, Chiang Mai Province / เกษมสันต์ กู่วรรณรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81