ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1551 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินและการลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในการปฏิบัติงานในห้องสะอาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Assessment and reduction of ergonomics risk in cleanroom operations of electronics industry / บุตรี หลิมวานิช / 2553 /Full Text
Subject
การประเมินความเสี่ยง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เออร์โกโนมิกส์
2 ฉันไม่มีความรู้? เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน = Am I ignorant? hearing a woman's voice through her life story under the unlimited boundary of patriarchy / หฤทัย บัวเขียว / 2553 /Full Text
Subject
สตรี -- ภาวะสังคม
สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย
สิทธิสตรี
3 กระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สารโมลิบเดตและสารซิลิเกต = Zinc-Phosphate coating process on Steels and Aluminium alloys using Molybdate and Silicate / สุพรรษา เดชอูป / 2553 /Full Text
Subject
สังกะสี
โลหะ
สารเคมี
4 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกคู่ครองของพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงโสดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision-making process in choosing a spouse of Chiang Mai University single women employee / ศรินยา ถาวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความรัก
การเกี้ยวพาน
5 กระบวนการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรนิกส์ แบบ SEO สำหรับเว็บไซต์บิวตี้เมโลดี = E-commerce website promotion process using Search Engine Optimization (SEO) for www.beauty-melody.com / ประสิทธิ์ อุทาเลิศ / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
6 กระบวนการปรับเปลี่ยนระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Process transformation between chemical agricultural and organic agricultural of farmers Huaisai, Sankampang District, Chiang Mai Province / แสงวรรณ์ ปาลี / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรมเคมี -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลห้วยทราย
เกษตรอินทรีย์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลห้วยทราย
7 กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Pottery production process in Pa Ngiw Sub- district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / เพิ่มภูมวิทย์ หวานเสียง / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา -- การผลิต
เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
8 กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของน้ำหม่อนสกัดเข้มข้นเสริมเกสรดอกไม่จากผึ้ง = Optimal processing of concentrated Mulberry juice extract fortified with bee pollen / สมฤกษ์ วีระกุล / 2553 /Full Text
Subject
หม่อน -- การแปรรูป
สารสกัดจากพืช
น้ำผลไม้
9 กระบวนการเรียนรู้ดารา ทีบีเอ็ม ในกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using data TBM in guidance activities to enhance emotional quotient of prathom suksa 6 studenrs at Dara Academy, Chiang Mai Province / ศุกลรัตน์ เลรามัญ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การแนะแนวกลุ่ม
การแนะแนวการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
10 กระบวนการสร้างตัวตนของนักบวชคาทอลิกหญิงปกาเกอะญอคนหนึ่งในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย = The Process of self construction of a Pga Knyau Catholic's nun in the contest of Thai social transformation / แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ / 2553 /Full Text
Subject
นักบวช
มิชชันนารี -- ไทย -- แง่สังคม
คริสต์ศาสนิกชน
การเปลี่ยนแปลงสังคม -- ไทย
11 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานบ้านกิ่วแลป่าเป้า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Process of health promotion of diabetic patients, Ban Kiew Lae Pa Poa, Maewang District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ พลอยแดง / 2553 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การสร้างเสริมสุขภาพ
12 กลไกทางกฎหมายและช่องทางที่ประชาชนในตำบลสุเทพ ตำบลป่าบงและตำบลทาทุ่งหลวง เลือกใช้ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Legal mechanism and channel selected by people in Tambon Suthep, Tambon Pa Bong and Tambon Tha Thung Luang for examining local governments / ครรชิต พิชัย / 2553 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
กฎหมาย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
13 กลยุทธ์การแข่งขันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Political compertition strategies of interest groups in the Ban Thi Municipality, Tambon Administrative Organization in Ban Thi, Lamphun Province / กรกานต์ ดวงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านธิ
การต่อสู้ทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- บ้านธิ (ลำพูน). ตำบลบ้านธิ
14 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจของผู้จำหน่ายโพแทสเซียมคลอเรตรายย่อยในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Business management strategies of potassium chlorate retailer in Chom Thong District, Chiang Mai Province / ปรเมศวร์ เจริญกิจ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
โพแทสเซียม -- การจัดซื้อ
15 กลยุทธ์การตลาดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใบตองสตูดิโอดอทคอม = Electronic-mail marketing strategy for Bithong-studio, com / รัชนีกร วงศ์แสง / 2553 /Full Text
Subject
การตลาดอินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
16 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ = Chalermchai Kositpipat's Public Relations strategies for promoting Rongkhun Temple, Chiang Rai Province / สกุลพงษ์ พงษ์พิจิตร / 2553 /Full Text
Subject
วัดร่องขุ่น (เชียงราย)
การประชาสัมพันธ์
17 กลยุทธ์การผลิตทางการเกษตรในการช่วงชิงความหมาย การพัฒนา ในระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน = Agricultural production strategies in meaning contestation of Development in Isan locality / ธนพร ศรีสุขใส / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สังคมวิทยาชนบท
การพัฒนาชนบท
การพัฒนาแบบยั่งยืน
18 กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์ / 2553 /Full Text
Subject
นายกเทศมนตรี
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
19 กลยุทธิ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate marketing strategies for small coffee shops in the Area of Higher Educational Institutions in Chiang Mai Province / กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร / 2553 /Full Text
Subject
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
20 กลวิธีการโค้ชนักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย ชมรมเรือพาย จังหวัดเชียงใหม่ = Coaching strategies of the trainer in the Canoe Club in Chiang Mai Province / รสริน ปิ่นชุม / 2553 /Full Text
Subject
ชมรมเรือพายภูพิงค์แห่ง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ฝึกกีฬา
การฝึกกีฬา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78