ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1595 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง = Risk assessment framework for medium scale irrigation project during pre-construction phase / กิตติพร ฉวีสุข / 2552 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
โครงการชลประทาน
ความเสี่ยง
2 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมองพิการ = Knowledge management process to develop capacity of parents in taking care of cerebral palsy children / จักร์วิดา สุภาจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง
เด็กพิการ -- การดูแล
3 กระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง = Community implementation process in promoting exercise of the elderly, Ban Kogchum community, Amphoe Mueang Lampang / ยงยุทธ แก้วเต็ม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
4 กระบวนการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศไทย = The Operational process of Tax Agent in Thailand / ฉัตรชัย บึ้งยา / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี
สำนักงานบัญชี
5 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer decision making process towards selecting drugstores in Amphoe Mueang Chiang Mai / มยุรฉัตร จิวาลักษณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ยา -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
6 กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Housing estate developers buying decision process towards ready mixed concrete in Chiang Mai Province / ธงชัย เห็นประเสริฐแท้ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
คอนกรีต
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
7 กระบวนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Selection decision process to study vocational certificate level of students at private vocational schools in Bangkok / ขัตติยะ นุตวัตร / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาทางวิชาชีพ -- กรุงเทพฯ
นักเรียน -- การศึกษา
8 กระบวนการติดการเล่นพนันฟุตบอลของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ = Process of pathological soccer game gambling among residents in Chiang Mai City / พีรศาสตร์ จินาปุก / 2552 /Full Text
Subject
ฟุตบอล -- การพนัน -- เชียงใหม่
การติดการพนัน -- เชียงใหม่
9 กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้านจากแมดไปสู่ บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Indigenous vegetables knowlede transfer process from BAn Maed to Ban Song nuea, Talad sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province / แววตา สุวรรณรินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- มหาสารคาม
การเรียนรู้
10 กระบวนการที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิผัดกาดฮ่องเต้โดยใช้ระบบสุญญากาศ = Optimal vacuum cooling process of Pak Choi (Brassica chinensis) / วีนิล ชินนาพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ผัดกาดฮ่องเต้
อุณหภูมิ
11 กระบวนการประชาสังคมในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Civil society process in Faham Sub-district Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐพงษ์ คันธรส / 2552 /Full Text
Subject
ประชาสังคม -- เชียงใหม่
12 กระบวนการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน = Provincial development plan formulation in the coordination process of local administrative organization in Nan Province / อุดมศักดิ์ เรืองรอง / 2552 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- น่าน
การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด -- น่าน
13 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทเขินในชุมชนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The process of cultural and social changes of Tai Khun in Nantharam Community, Haiya Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province / อิสราภรณ์ พัฒนวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่. ตำบลหายยา
14 กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Process of developing futuristic thinking of gifted students in science and technology / ฐิติมา อินทวงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา
การแนะแนวอาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน
15 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการคืนเงินทดรองจ่ายพนักงานของ บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด = Development process of employee advance payment program at control data (Thailand) company limited / ชวชาติ พุ่มพวง / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
16 กระบวนการพัฒนาร้านยาคุณภาพของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development process of quality pharmacies enrolling in the community pharmacy development and accreditation project in Mueang Chiang Mai district / ปริณดา โตสิตารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
ร้านค้าปลีก
17 กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา บ้านสบยาบ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Process of developing community capacity for healthy city : a case study of ban sop yap, Chinag Saen District, Chiang Rai Province / ศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- เชียงแสน (เชียงราย)
ชุมชน -- เชียงแสน (เชียงราย)
บ้านสบยาบ (เชียงใหม่)
18 กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคกับความสามารถในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของศาลยุติธรรมภาค 5 = Process of consumer case procedure and the capacity of enforcement in accordance with the consumer case procedure act B.E. 2551 at the Office of the Count Region 5 / อุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
ศาลยุติธรรมภาค 5
ผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การพิจารณาและตัดสินคดี
19 กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation process in health promotion at Ban Wangthan Community, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กนกรัตน์ ทิพนี / 2552 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การส่งเสริมสุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านวังธาร (เชียงใหม่)
20 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกพืชหมุนเวียน บ้านสันโป่ง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Participatory process to reduce risk behavior from pesticides of crop rotation agriculturists at Ban Sanpong, Soemgnam District, Lampang Province / กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร / 2552 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- เสริมงาม (ลำปาง)
สารเคมีทางการเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80