ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1881 อัตราผลตอบแทนของลงทุนทางการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Rate of return on educational investment of master degree, Faculty of Economic, Chiang Mai University / ฌาลิดา พงษ์เฉลียวรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา -- การลงทุน
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การลงทุน
1882 อัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติคืนถิ่นกับการต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในจังหวัดลำปาง = Identities of transnational labor returnees and Lampang Villager's negetiating development / พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
อัตลักษณ์
1883 อัลกอริทึมการแบ่งโดเมนแบบซ้อนทับสำหรับสมการปัวส์ซองบนพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม = Overlapped domain decomposition algorithm for poisson equation on polygonal shapes / ธีรวิทย์ พลสันติกุล / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
โดเมนเนม
1884 อัลกอริทึมการสร้างภาพไม่เสมือนจริงสำหรับภาพสีน้ำมัน = Non-photorealistic algorithm for oil painting / สุรพงษ์ เนาวเศรษฐ์ / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
จิตรกรรมสีน้ำ
1885 อายุขัยและสมรรถนะในการบินของผึ้งมิ้นเพศผู้ = Longevity and flight performance of Apis Florea F. drones / นินาท บัววังโป่ง / 2551 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- พฤติกรรม
ผึ้ง -- การบิน
1886 อารมณ์ขันและวิธีการที่ช่วยทำให้เกิดอารมณ์ขันของพยาบาลวิชาชีพที่มีภาวะวิตกกังวลในโรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง = Sense of humor and humor enhancement method among professional nurses with anxiety in Maephrik Hospital, Lampang province / ดารากาญจน์ จันทร์ตระกูล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1887 อำนาจพยากรณ์ของความล้าทางกายภาพและความล้าของจิตใจ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและความผิดพลาดของบุคคล = Predictive power of physical and mental fatigue on aggressive behavior and human error / ศิริมา มังคลรังษี / 2551 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าว
การแสดงออก (จิตวิทยา)
1888 อำนาจพยากรณ์ของแรงจูงใจในการทำงาน ความเชื่ออำนาจภายในตนและค่านิยมในการทำงาน ต่อพฤติกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามตัวแบบ I AM READY = Predictive power of motive at work, internal locus of control and work values to public service officer's best practice behavior based on the I AM READY / สุจิตรา ดิษธรรม / 2551 /Full Text
Subject
แรงจูงใจในการทำงาน
ค่านิยม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1889 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตต่อสมบัติทางรีโอโลยีจุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัสของโพรเซสชีสผสมสมุนไพรชนิดสเปรด = The Influence of processing parameters on the rheological, microbiological and sensory properties of herb-added processed cheese spread / จรินทร์ทิพย์ กำดวง / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์การไหล
รีโอโลยี
เนยแข็ง
อาหารแปรรูป
1890 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศและปริมาณการจราจรต่อการสูญหายของโลหะหนักที่ตกแบบแห้งบนไหล่ถนนลาดยาง = Influence of weather condition and traffic levels condition on loss of dry deposited heavy metals on bituminous road shoulder / เยาวรัตน์ คงพิบูลย์กิจ / 2551 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางน้ำ
1891 อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนเว็บบอร์ดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องร่างกายของคนไทย = Influnces of webboard advertising on changes of Thai people's attitudes toward the body / ศิริลักษณ์ คชนิล / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ร่างกาย -- โฆษณา
1892 อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Influence of television on moral reasoning of Prathom Suksa 4 Students, Anubarn Maemo School, Lampang Province / ประทิน แก้วเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
โทรทัศน์
จริยธรรม
โรงเรียน -- ลำปาง
1893 อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน= Incidence and determinants of traffic accident of population in mueang District, Lumphun Province / พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร / 2551 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- ลำพูน
ความปลอดภัยในท้องถนน -- ลำพูน
1894 อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการอาชีพผลิตเกมส์ไม้ = Occupational accidents and risk behaviors among wooden game workers / วรารักษ์ บุญมาก / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ของเล่นไม้ -- การผลิต
1895 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Barriers of providing emergency medical services for traumatic persons at Mae Lao Hospital, Chiang Rai Province / สายสมร ภัทรจิตรานนท์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95