ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1861 สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยกัญชงที่เสริมแรงด้วยท่อนาโนคาร์บอน = Mechanical properties of hemp fiber composites with carbon nanotube reinforcement / หฤทัย ล่องกุลบุตร / 2551 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
วัสดุโครงสร้างนาโน
1862 สมบัติโฟโตแคตาไลติกของเส้นลวดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ = Photocatalytic propeties of titanium dioxide nanowires / พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ลวด
วัสดุโครงสร้างนาโน
ฟิสิกส์
1863 สมบัติไฟฟ้าและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม = Electrical and dielectric properties of niobium doped titanium dioxide ceramics / เอกชัย จงเสรีเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- สมบัติทางไฟฟ้า
วัสดุศาสตร์
วัสดุเซรามิก
1864 สมรรถนะการผสมและความดีเด่นของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตโดยการผสมระหว่างข้าวพันธุ์ดีและข้าวสายพันธุ์เกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิ = Combining ability and heterosis of yield and yield components by crossing between promising variety and thermo-sensitive genic male sterile line / เทพสุดา รุ่งรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การทดสอบพันธุ์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- พันธุ์สุพรรณบุรี 1
ข้าว -- พันธุ์สุพรรณบุรี 60
ข้าว -- พันธุ์ปทุมธานี 1
1865 สมรรถนะของอัลกอริทึมแบคทีเรียในการหาเส้นทางในระบบเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย = Performance of bacteriologic algorithm in path finding of wireless sensor network / สุทธิชาติ ภัทรางกุล / 2551 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
ระบบสื่อสารไร้สาย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1866 สมรรถนะในการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Research competency of researchers in Chiang Mai University / จารุณี แก้วทอง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย -- เชียงใหม่
วิจัย
1867 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting women's buying decision towards anti-aging facial products in Mueang District, Chiang Mai Province / นฤมล วัฒนศิริ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การตลาด
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ใบหน้า
การเสริมสวย
1868 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumers selection of gas station in Mueang district, Chiang Mai province / ทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
1869 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยวที่จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Services marketing mix affecting european tourist decision towards tourism services in Luang Prabang province, Lao People's Democratic Republic ศิริพร สุวรรณทอง / ศิริพร สุพรรณทอง / 2551 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- หลวงพระบาง
การส่งเสริมการขาย
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1870 สวนแห่งพรรณไม้ในอุดมคติ = Ideal Garden / พัชรินทร์ มีลาภ / 2551 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
พฤกษศาสตร์
1871 สังคมพืชและลักษณะของดินป่าดิบเขาสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Plant communities and soil characteristics of upper montane forest in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province / กิตติพงศ์ ทิมแป้น / 2551 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยาป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นิเวศวิทยาพืช
ดิน -- การสำรวจ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1872 สิ่งจูงใจต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Incentive in farming decision on rubber plantation in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / เกรียงศักดิ์ รองเดช / 2551 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก
เกษตร -- เชียงของ (เชียงราย)
1873 สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล = Working environment workplace violence among nursing personnel / วริศรา ดิษบรรจง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1874 สุขภาพจิตและการเลือกคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Mental health and peer selecttion of high school students in Amphoe Mueang, Nan Province / วรพล ปุญญมัย / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพจิต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
เพื่อน
1875 สุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการฟันเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Oral health related quality of life and nutritional status of older people in Royal Denture Project at Saraphi Hospital Chiang Mai Province / นิมิตร เตชะวัชรีกุล / 2551 /Full Text
Subject
ฟันปลอม
การสำรวจภาวะโภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
1876 สุนทรียทัศน์ในงานจิตรกรรมแบบเซน = Aesthetical concept in Zen painting / อิสระ ตรีปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์
ศิลปะ -- ปรัชญา
ธรรมชาตินิยมในศิลปะ
นิกายเซน
1877 สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผ้าทอเมืองน่าน = Buddhist aesthetics in Nan Textiles / นาวิน ปัญญาหาญ / 2551 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์ -- แง่ศาสนา
ผ้าทอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผ้าทอ -- น่าน
1878 เสน่ห์ของความผอม: กระบวนการจัดการร่างกาย = The Charm of thinness: the process of body managing / พัชรีพรรณ ระหว่างบ้าน / 2551 /Full Text
Subject
ค่านิยมสังคม
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
ร่างกาย
1879 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes และ staphylococcus aureus ของเมล็ดมะเกี๋ยง = Chemical constituents and antibacterial activity on propionibacterium acnes and staphylococcus aureus of cleistocalyx nervosum var. paniala seeds / พิมพ์ใจ อาษา / 2551 /Full Text
Subject
Propionibacterium acnes
Staphylococcus aureus infection
Cleistocalyx nervosum paniala
1880 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเขืองแข้งม้า = Chemical constituents and biological activity of leea rubra blume ex spreng / สรินยา ขัดชุ่มแสง / 2551 /Full Text
Subject
Lee rubra Blume
Traditional medicine -- Thailand, Northern
Hemorrhoids


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95