ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1841 ศักยภาพการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Operation potential of community enterprise in Pai district, Mae Hong Son province / นพเกล้า ดวงหิรัญภักดี / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ
ชุมชน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ธุรกิจขนาดย่อม -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1842 ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community capacity in promoting exercise of the elderly in Wang Nuea Subdistrict, Lampang Province / ดุสิต ปิยวรกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1843 ศักยภาพด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย = Potential of spatial resolution of THEOS data for land cover classification : A Case study of longan orchard / ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ / 2551 /Full Text
Subject
ดาวเทียม
ที่ดิน
สวนลำไย
1844 ศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Managerial potenfial of community enterprises as customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Mae Chaem Branch, Chiang Mai Province / นิตยา อินทร์บัว / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
1845 ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สอย บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Protential and limitations of water user groups in water resource management : a case study of Mae Soi Sub-watershed, Wang Nam Yat Village, Mae Soi Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province ธนกร เนตรน้อยสกุล / ธนกร เนตรน้อยสกุล / 2551 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สอย
การจัดการลุ่มน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สอย
ลุ่มน้ำแม่สอย (เชียงใหม่)
1846 ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์กรชุมชนปกาเกอญอในการจัดการข้อขัดแย้งที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of karen community organization in land conflict management in conservation forest : a case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / รัฐภูมิ ปางวัชรากร / 2551 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน
ที่ดิน
หมู่บ้านห้วยส้มป่อย. (เชียงใหม่)
1847 สงคราอินโดจีนกับความสัมพันธ์หญิง-ชาย ค.ศ.1955-1975: ประสบการณ์ตรงของ แม่ยิง เซียงขวาง = Indochina War and gender relations, A.D. 1955-1975: the real experience of Xiengkhuang women / สุลีคร พรมวงสา / 2551 /Full Text
Subject
สงคราอินโดจีน
สตรี
1848 สถานการณ์การปลูกยางพาราและความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในอำเภอพร้าวและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Situation of para rubber planting and extension needs of farmers in Phrao anf Chai Prakan Districts, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ยางพารา
ไม้ยางพารา
1849 สถานการณ์และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวเขาเผ่าลีซู หมู่บ้านกึ้ดสามสิบ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Situation and behaviors on agrochemical use of Lisu in Kudsamsib Village, Sob Pong Sub-district, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province / วรวิทย์ รัตนไพรวัลย์ / 2551 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ชนกลุ่มน้อย -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
สารเคมีทางการเกษตร
ลีซอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1850 สถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Current status on beef production of farmers in San Kamphaeng Distrct, Chiang Mai Province / สิทธานนท์ ศรีวิทะ / 2551 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1851 สถานภาพและบทบาทของน้อยและหนานในสังคมล้านนา = Status and roles of Noy and Nharn in Lanna society / เจษฎา สอนบาลี / 2551 /Full Text
Subject
สงฆ์
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม
1852 สถาบันทางศาสนากับการธำรงอัตลักษณ์ของวัดไทเขินเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ = Religions instutution and maintenance of identity : a case study of Tai Khuen Temples in Kengtung, Shan State, Myanmar / สราวุธ รูปิน / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันศาสนา
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา)
1853 สภาพการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ = State of using sufficiency economy philosophy in learning provision of teachers at chiang Mai College of Agriculture and Technology / ฐิติมน ทองพิมพ์ / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
1854 สภาพการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดลำพูน = States of inclusive schools operation, Lamphun ญrovince / อัจฉราภรณ์ บัวนวล / 2551 /Full Text
Subject
เด็กพิการ -- การศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียน -- การบริหาร -- ลำพูน
โรงเรียน -- ลำพูน
1855 สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 = State of student affairs administration ecphasizing morality-led knowledge approach of Primary Schools Attached to Pong 1 Schools Cluster, Phayao Educational Service Area 2 / อดิศร เทพเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2
โรงเรียนประถมศึกษา -- พะเยา -- การบริหาร
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
กลุ่มโรงเรียนปง 1
1856 สภาพการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = State of teacher's performance according to desirable characteristic of Kowittamrong Chiang Mai school / กันย์สินี เอื้อมอัมพร / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ครุ -- พฤติกรรม
ครู -- ภาระงาน
ครู -- เชียงใหม่
1857 สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย = State of being a learning organization of Dara Academy / จักรกริช อินทพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียน -- การบริหาร
การเรียนรู้
1858 สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมในการปลูกผักบนพื้นที่สูง = Soil fertiflity status and appropriate management of chemical fertilizer for vegetable production on the highland / ปวีณา เกียรติตระกลกาล / 2551 /Full Text
Subject
ผัก -- การปลูก
ความสมบูรณ์ของดิน
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
1859 สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิฉียบพลันของบรอคโคลี่โดยใช้ระบบสุญญากาศ และสุญญากาศร่วมกับน้ำ = Optimal precooling conditions of Broccoli under vacuum and hydro-vacuum cooling system / ปรัศนีย์ วังหล่อ / 2551 /Full Text
Subject
บรอกโคลี -- การเก็บและรักษา
บรอกโคลี -- การเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีสุญญากาศ
1860 สมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากผักกระถิน ผักแส้ว และผักคาวตอง = Free-radical scavenging properties of leucaena leucacephala de wit., marsdenia glabra cost. and houttuynia cordata thunb. / รุ่งโรจน์ เหน่คำ / 2551 /Full Text
Subject
แอนติออกซิแดนท์
สารยับยั้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95