ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1821 รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการเขต 5 = Leadership styles and achieverment motive of Public Prosecutor in Attorney General Office Region 5 / เอื้อมพร บัวสรวง / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการเขต 5
ผู้นำ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1822 รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน และต้นผึ้ง = Pattern and process in transmitting knowledge on creating Lanna offering items: Mak Soum, Mak Beng, Ton Dok, Ton Thian and Ton Phueng / รณลักษณ์ อินต๊ะ / 2551 /Full Text
Subject
การประดิษฐ์ด้วยใบไม้
ศิลปหัตถกรรม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การศึกษาทางอาชีพ
1823 รูปแบบและวิธีการสร้างศาสนทายาทของ คณะสงฆ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Form and establishmebt of religious successors of the sangha administration in Phrao District, Chiang Mai Province พระครูวินัยธรดวงจันทร์ อานัน / วินัยธรดวงจันทร์ อานัน, พระครู / 2551 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- วิจัย
1824 เรื่องเล่าคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาผู้หญิงม้งพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Narrative of displacement : a case study of displaced ethnic Hmong women in Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Prevince / กัลยา จุฬารัฐกร / 2551 /Full Text
Subject
ม้ง -- เชียงใหม่
การพัฒนาสังคม
1825 แรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Foreign labours in construction sector in Chiang Mai Province / พิมพ์ชนก บุลยเลิศ / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
1826 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติต่อการออกกำลังกาย และความเชื่อ อำนาจภายในตน ที่พยากรณ์พฤติกรรมออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Achievement motive, attitude toeards exercise and internal locus of control predicting exercise behaviors of Chiang Mai University students / ภัคพล นันตาวิราช / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การออกกำลังกาย
ทัศนคติ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1827 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Motivation and resilience for being excellence of Taekwondo students in Taekwondo schools in Mueang Chiang Mai District / สันติ สรรพศรี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนเทควันโด -- เชียงใหม่
เทควันโด
1828 โรคฟันผุภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียนในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Dental caries, overweight and food consumption behavior of preschool children in Nonghan Subdistrict,San Sai District, Chiang Mai Province / กฤษณา เมืองมูล / 2551 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
บริโภคนิสัย
เด็กน้ำหนักเกิน -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลหนองหาร
ฟันผุในเด็ก
1829 โรงเรียนของคนพลัดถิ่น : การสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมในระบบการศึกษาของโรงเรียนบนฐานที่มั่นกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ = School of displaced people : Nationalism Construction through schooling at Shan State Army Base / ประวิทย์ วงค์เป็ง / 2551 /Full Text
Subject
คนพลัดถิ่น
อุดมการณ์ทางการเมือง
ไทใหญ่
1830 ลอจิสติกส์ของโรงสีข้าวทรัพย์เจริญ = Logistics of the Subcharoen rice mill / เรืองเทพ รุ่งโรจน์สาคร / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การบริหารงานผลิต
โรงสีข้าว -- สมุทรสาคร
1831 ลักษณะของปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก = Characteristic of risk factors for breast cancer Among the Pga K'nyau women, Tak Province / โกสินทร์ ยอดแสน / 2551 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
ปกาเกอะญอ
ชาวเขา -- ตาก
1832 ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ที่ถูกสงสัยผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง = Epidemiology of Suspected rabies virus exposure in pa phayom district, phatthalung province / นิวัช เทพสง / 2551 /Full Text
Subject
โรคกลัวน้ำ -- ป่าพยอม (พัทลุง)
ระบาดวิทยา
1833 โลกทัศน์ของทหารสังกัดค่ายกาวิละและกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อบทบาททางการเมืองของกองทัพ = World view of military personnel of Kawila Military camp and Wing 41 of Chiang Mai Province on military roles in politic / พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล / 2551 /Full Text
Subject
ค่ายกาวิละ
กองบิน 41
ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
ทหาร -- เชียงใหม่
1834 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Organizational culture and knowledge management of Maejo University / นฤมล แก้วป้อม / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- การบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ
การบริหารองค์ความรู้
1835 วัฒนธรรมองค์การของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Organizational calture of Chiang Mai Municipality / สกาวพรรณ ธรรมคุณ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ
1836 วิเคราะห์วิธีการปรับอินทรีย์ให้สมดุลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน 4 = An Analysis on the indriyas balancing tecniques in practicing insight meditation according to the four mindfulness / พระสุภีร์ สุดสงวน / 2551 /Full Text
Subject
วิปัสสนา
กรรมฐาน
สติปัฏฐาน 4
1837 วิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Democratic way of life of people in Tambon Thasala, Mueang District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข / 2551 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
1838 วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน การพึ่งตนเองบ้านสวนสายลมจอย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Sufficiency economy-based lifestyles leading to quality of life of self-sustained community members, Baan Suan Sai Lom Joy, Huay Sai Sub-District, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province สกุลศักดิ์ อินหล้า / สกุลศักดิ์ อินหล้า / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่) ตำบลห้วยทราย
เศรษฐกิจพอเพียง -- สันกำแพง (เชียงใหม่) ตำบลห้วยทราย
ชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่) ตำบลห้วยทราย
1839 วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าลีซอที่มีอายุยืนยาว = Lifestyle and environment of the long-lived elderly of lisu tribe / ธัญชุลี เข็มเพ็ชร / 2551 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- แม่ฮ่องสอน -- การดำเนินชีวิต
ลีซอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1840 ศรัทธา = Faith / อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมจีน
ภาพพิมพ์
ศิลปกรรม -- จีน
จีน -- อารยธรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95