ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1801 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของระบบท่อจ่ายน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค = Geographic information system of water distribution piping systems for provincial waterworks authority / ธนพล อัตถวิบูลย์กุล / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
ชลประทานระบบท่อ
1802 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระเบียนนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง = Information system for registration management of Lampang Inter-Tech College / วีระวัฒน์ จันละ / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง
สารสนเทศ
การลงระเบียนนักศึกษา
1803 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงินระดับภาควิชา = Information system for financial management at the departmental level / ปัทมา จักษุรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเงิน -- การจัดการ
1804 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่วนบริการลูกค้าที่เกี่ยวกับงานแจ้งเหตุ เสียอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Management information system of customer service unit on report high speed internet false for TOT Public Company Limited, Chiang Mai Province / ธนพัฒน์ พึ่งพิง / 2551 /Full Text
Subject
บริษัททีโอที
สารสนเทศ
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1805 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการขายสินค้าของร้าน @ไม้เอก = Operation information system for selling merchandises of the @ Mai Ake shop / นันทชัย อินตื้อ / มหาวิทยาลัยเชียงใหหม่ 2551 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ร้านค้าปลีก -- ฐานข้อมูล
1806 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต ของบริษัท เซอร์เคิล เซรามิค จำกัด = Information system for production planning and control at the circle ceramic Co., Ltd. / สารัช ชุณหโรจน์ฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท เซอร์เคิล เซรามิค
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องเคลือบดินเผา -- การผลิต
1807 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยง สำหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ = Information system of Management of Meeting, Seminar and Banquet Organizing at dusitD2 Hotel Chaing Mai / เศรษฐสิริ ประคุณนุสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุม
สัมมนา
งานเลี้ยง
1808 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานสาธารณูปโภค สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย = Public utilities geographic information systme of Muengphan District Municipality Office, Chiang Rai province / พันธุ์ยศ พัวพันพัฒนา / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สาธารณูปโภค -- พาน (เชียงราย). ตำบลเมืองพาน
1809 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ภาษีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ = Geographic information system of tax mapping for Suthep Sub District Administrative Organization / ศกลวรรณ แซ่แต้ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ภาษี -- เชียงใหม่
1810 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโรคทางปรสิตวิทยาของภาคเหนือ ประเทศไทย = Geographic information system for parasitic diseases of Northern Thailand / อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
โรคเกิดจากปรสิต
1811 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการครุภัณฑ์ของ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Information system for durable article management of regional Postal Bureau (Region 5) / ณรงค์ ถวิลวิศาล / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 -- ฐานข้อมูล
สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1812 ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านโทรศัพท์มือถือ = Information system forstudent and staff of Fareastern University via Mobile Phone / ยุพา ของสู้ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1813 ระบบอุปถัมภ์กับการก้าวสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล 3 แห่งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Patronage system and process of being elected to the mayor : a case study of three Sub-district Municipalities in Mueang District, Chiang Mai Province / กชพร กันทะวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบอุปถัมภ์ -- เชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบล
1814 ระบาดวิทยาของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Epidemiology of diarrhea in children under 5 years in Mae La Noi District, Mae Hong Son Province ปรัชqq กรรณิกา / ปรัชญา กรรณิกา / 2551 /Full Text
Subject
ท้องร่วงในเด็ก -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
ระบาดวิทยา
1815 ระยะห่างของการให้ลูกกที่เหมาะสมเพื่อสมรรถภาพการผลิตและการสีบพันธุ์ของประชากรโคนมในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Optimum of calving interval for productive and reproductive perfomance of dairy cattle population in Chaiprakarn Distric, Chiang Mai province / ชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน / 2551 /Full Text
Subject
โคนม -- การขยายพันธุ์
ลูกโคนม
โคนม -- การสืบพันธุ์
โคนม -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
1816 รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ที่เท่าเทียม : กรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนไทยของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ สาขาพะเยา = Towards a viable model for equitable study tour : a case study of the socio-caltural learning program between the Japanese and Thai Youth at YMCA Bangkok Foundation, Phayao Branch ชิโฮ ซูซูกิ / ซูซูกิ, ชิโฮ / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การบริหารการศึกษา
สังคม
1817 รูปแบบการบริโภคและการออมของข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Public school teachers' consumption and saving patterns in Mueang District, Lumphun Province / เรขา ธนนาทธนะชน / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- ลำพูน
ครู -- ลำพูน -- ค่าใช้จ่าย
การประหยัดและการออม
1818 รูปแบบการย่อยสลายและผลของคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใยและโปรตีนที่สลายตัวในกระเพาะรูเมนจากอาหารต่างชนิดต่อผลผลิตของแม่โคนมเลี้ยงด้วยฟางหมักยูเรียเป็นอาหารฐาน = Rumen degradability profile and effects of non fibrous carbohydrate and rumen degradable protein from different feeds on milk production of cows fed urea treated rice straw as basal diet / อมรกฤต อินตา / 2551 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- อาหาร
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
1819 รูปแบบการสอนพิเศษของผู้สอนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Patterns of private tutoring jobs engaged by Chiang Mai University students / สราวุธ สอนใจ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การสอน
ระบบการเรียนการสอน
1820 รูปแบบภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Leadership style of Tambon Administrative Organization Chief exccutive in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้นำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95