ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1781 ระบบแกะรอยและวิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของบุคลากรในองค์กร = Tracking and data analyzing system for web personalization in organization / สิทธา พงษ์ศักดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
ข้อมูล
1782 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจการให้เช่าแบบลิสชิง = Data warehouse for decision support of leasing executives / โชคชัย บุญมาลัย / 2551 /Full Text
Subject
การตัดสินใจ
ผู้บริหาร -- การตัดสินใจ
การตัดสินใจ -- การประมวลผลข้อมูล
1783 ระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Electronic test-bank system of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ศุภลักษณ์ วันปั๋น / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อสอบ
คลังข้อสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
1784 ระบบควบคุมครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผ่านอินเทอร์เน็ต = Asset controlling system of management science faculty, Lampang Rajabhat University via internet / พิทูร กาญจนพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
สถาบันอุดมศึกษา -- สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
1785 ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ลูกผสมสำหรับวิศวกรรมการจราจรในสภาพแวดล้อมการจัดเส้นทางระหว่างโดเมน = Hybrid centralized control system for traffic engineering in interdomain routing environments / มาหะมะ เซะบากอ / 2551 /Full Text
Subject
วิศวกรรมจราจร
จราจร -- การควบคุม
1786 ระบบควบคุมสลากออมสินแบบออนไลน์ ของธนาคารออมสิน = Government savings bank's lotto online control system / เสกสิทธิ์ ศิริพงศทัต / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ระบบคอมพิวเตอร์
สลากออมสิน
1787 ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอำเภอเมืองลำพูน = Inventory management system in primary care unit, Mueang Lamphun District / วรรณพร อุดรพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหาร
สาธารณสุขศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
1788 ระบบจัดการความรู้สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง = Knowledge management system for child development WiengThong Baptist Church / สุรศักดิ์ สันติสถิตพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
1789 ระบบฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Electronic portfolio database system of Uttaradit Rajabhat University personnel / กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฐานข้อมูล
แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์
1790 ระบบฐานข้อมูลวิจัยดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ = Astronomical research database system of national Astronomical Research Institute of Thailand / ศิวเมศวร์ อัครภิบูรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
ดาราศาสตร์ -- วิจัย
1791 ระบบฐานข้อมูลสถานที่ส่วนราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล = Government and individual places database systme and display via Google geographic maps / สารัตถ์ ขัตติยะ / 2551 /Full Text
Subject
กูเกิลเอิร์ธ (บริการออนไลน์)
ภาพถ่ายทางอากาศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนราชการ -- ฐานข้อมูล
การทำแผนที่ -- การประมวลผลข้อมูล
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
1792 ระบบต่อภาพพาโนรามาอัตโนมัติในการตรวจสอบขนาด = Automatic panorama image construction in dimension inspection / ปฏิสนธิ์ ปาลี / 2551 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ระบบการสร้างภาพ
1793 ระบบประเมินและให้คำแนะนำสำหรับการจัดการกระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง = Assessment and suggestion system for production process management of small and medium enterprise / อธิคม บุญซื่อ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
1794 ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ = Expert system for diagnosis of respiratory diseases / พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ทางเดินหายใจ -- โรค
1795 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการขายของร้านไม้เงินไม้ทอง = e-Commerce system for supporting the sivergoldwood decor sales / พิษณุ สุขเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
ร้านไม้เงินไม้ทอง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1796 ระบบรายงานตัวชี้วัดการปฎิบัติงานสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Key performance indicator report system for Department of Computer Science, Chiang Mai University / จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม / 2551 /Full Text
Subject
การทำงาน -- เชียงใหม่
การวัดผลงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1797 ระบบวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Emotion quotient analysis system for secondary school students of the Prince Royal's College / ปิยเปรมกมล วันติยา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อารมณ์
นักเรียน -- เชียงใหม่
1798 ระบบวิเคราะห์งานเสียในการผลิตวงจรแผนผังทางเดินคลื่นแสงสำหรับบริษัทแอลทีอีซี จำกัด = Deficiency analysis system of planar light wave circuit production for LTEC Co., Ltd. / ปิยะดารา รัตนพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- การทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1799 ระบบสร้างชุดข้อสอบของโรงเรียนวชิราลัย = Examination paper generating system of the Vachiralai School / ณุภาวรรณ จันทร์พรหม / 2551 /Full Text
Subject
การวัดความถนัดทางการเรียน -- ข้อสอบ
การศึกษา -- แบบทดสอบ
ข้อสอบ
1800 ระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยาการลานนาเชียงใหม่ = Information system for intranet human resource management of Lanna Commercial College Chiang Mai / วินัย บังคมเนตร / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการลานนา
ระบบสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์กับการบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95