ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การตอบสนองของตลาดต่อคุณภาพสตรอเบอรี่ที่ระดับท้องถิ่นอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Market response to strawberry quality at local level in Samoeng district, Chiang Mai province / กษิมาภรณ์ ธนะสมบัติ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
สตรอเบอรี่ -- การตลาด
สตรอเบอรี่ -- เชียงใหม่
162 การตอบสนองของบุคลากรต่อโครงการอิน โน พีเพิล ของ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด = Employee responsiveness towards the Inno People project of the Concrete Products and Aggregate Company Limited / วัชรินทร์ อาจสร้อย / 2551 /Full Text
Subject
พนักงาน
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
163 การต่อรองเชิงพื้นที่ของนักบวชหญิง : กรณีศึกษาสามเณรีในสำนักปฏิบัติธรรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Contested space of ordained females : a case study of fermale novices in a meditation center in Chiang Mai province ลลิตา ยาวังสน / ลลิตา ยาวังเสน / 2551 /Full Text
Subject
สำนักปฏิบัติธรรม -- เชียงใหม่
ภิกษุณี
164 การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ = Negotiation and adaptation among displaced people : a case study of the displaced Shan in Chiang Mai City / ออมสิน บุญเลิศ / 2551 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- ภาวะสังคม
ชาวไท -- เชียงใหม่
165 การตัดสินใจกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ = Decision making in applying for education loans : a case study in Payap Technology and Business College / กีรติกานต์ อ่อนนิ่ม / 2551 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกู้ยืม
166 การตัดสินใจของบุคลากรทางการศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 = Understanding educational staff a decision on the transfer of fundamentl schools to Chiang Mai Provincial Administrative Organization in the years 2008 / สุรินทร์ อินทรักษา / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียน การบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
167 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = Parents' decision for children to enrol in kindergarten level in Wat Gate school cluster, Chiang Mai Municipality / นารี จันทร์ภิรมย์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนกลุ่มวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่
การศึกษาปฐมวัย -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
168 การตัดสินใจในการใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอนของผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Decision on using self - referral health care services of patients under universal health insurance coverage at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / มะลิวรรณ หินทอง / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ประกันสุขภาพ
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
169 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงมุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์ = Investment decisions in foreign investment funds using stochastic dominance analysis / ปวิชญา แก้วสุทธิ / 2551 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
การวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุนของไทย
170 การตัดสินใจเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม งานช่างอุตสาหกรรม กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Decision making on selecting an additional course of industrial work in technology and vocation strands of grade level 3 students at Yupparaj Wittayalai school, Chiang Mai province / สงวน เจกะโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ช่างอุตสาหกรรม
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
171 การตัดสินใจเลือกสาขางานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = The decision to select study field of the first year commercial students of Chiang Mai Vocational college / วสันต์ จันทรมูล / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
172 การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของประชากรแบคทีเรียกรดแลกติก ระหว่างการหมักของแหนมโดยใช้เทคนิคดีจีจีอี = Monitoring changes in Lactic acid bacteria population during fermentation of Nham by CGGE Technique / จิตราพรรณ มงคล / 2551 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การทดลอง
แหนม -- การทดลอง
กรดแล็กติก
173 การเตรียมผงและสมบัติของผิวเคลือบนิกเกิลโครเมียมที่เสริมแรงด้วยโครเมียมออกไซด์ขนาดนาโนซับไมครอน = Powder preparation and properties of nickel chromium coatings reinforced by nanosubmicron-sized chromium oxide powders / รัตนา อระภักดี / 2551 /Full Text
Subject
สารประกอบโครเมียม
วัสดุศาสตร์
174 การเตรียมพอลิเมอร์-นาโนเคลย์คอมโพสิตสำหรับใช้เป็นวัสดุกันรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Preparation of polymer-nanoclay composite for use as sealing material in proton exchange membrane fuel cell / ศุภชัย สมเพ็ชร / 2551 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
เซลล์เชื้อเพลิง
เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน
วัสดุศาสตร์
175 การเตรียมฟิลม์บางของดีบุกออกไซด์ที่เจือด้วยฟลูออรีนโดยเทคนิคไพโรซอล = Preparation of fluorine doped tin oxide thin films by pyrosol technique / พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ / 2551 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
สารประกอบดีบุก
ฟิสิกส์ -- การทดลอง
176 การเตรียมและประเมินผลผลิตภัณฑ์เจลและยาน้ำใสรักษาสิวจากพืชสมุนไพร = Preparation and evaluation of anti-acne gel and solution from medicinal plants / จินตนา ลือสุวรรณกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Anti-acne gel
Mangosteen
Propionibacterium acnes
Gels (pharmacy)
177 การเตรียมและสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุผสมระหว่างเซรามิกปลอดสารตะกั่วกับพอลิเมอร์ = Fabrication and piezoelectric properties of composite materials between non-lead ceramic and polymer / ธนพงศ์ สารีอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
วัสดุเซรามิก
วัสดุศาสตร์
178 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างประกอบรถม้าในจังหวัดลำปาง = Transferring knowledge of assembly horse carriage in Lampang Province / อรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
อาชีพ -- ลำปาง
รถม้า -- ลำปาง
179 การถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในดาวเรือง = Male sterility inheritance in Marigold / ศุภนารี ณ มา / 2551 /Full Text
Subject
ดาวเรือง -- การขยายพันธุ์
ดาวเรือง -- การปลูก
180 การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Transfer of educational management authority to local administrative organization viewed by educational personnel in Educational Institutions, Chiang Mai Educational service Area 5 / สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95